Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

20.05.2009

Orzecznictwo podatkowe: Postępowanie w sprawie zasadności zwrotu VAT

Wprawdzie wybór trybu zwrotu podatnikowi nadwyżki podatku od towarów i usług pozostawiono organom podatkowym, które mogą tego dokonać tak w trybie czynności sprawdzających - na podstawie przepisów art. 274b Ordynacji podatkowej w związku z art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług - jak też w trybie kontroli podatkowej, czy wdrożonego postępowania podatkowego, gdyż te tryby nie są względem siebie konkurencyjne, to jednak w żadnym przypadku, przyjęta przez te organy metoda zwrotu podatku, nie może wiązać się z jakimkolwiek ryzykiem finansowym dla podatnika (vide: orzeczenie ETS z dnia 25 października 2001 r., sygn. akt C-78/00), jak też naruszać zasady zaufania podatnika do organów podatkowych (art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej).

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Kazimierz Maczewski, Sędziowie Sędzia WSA Marzena Kowalewska,, Sędzia WSA Alicja Polańska (spr.), Protokolant Gabriela Porzezińska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 7 maja 2009 r. sprawy ze skargi "R." Spółki z o.o. z siedzibą w S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za luty 2006 r. oraz ustalenie dodatkowego zobowiązania podatkowego:

1. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] nr [...],
2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu,
3. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz skarżącej kwotę [...] tytułem zwrotu koszów postępowania.

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia [...] Nr [...] Naczelnik Urzędu Skarbowego określił Spółce z o.o. "R z siedzibą w S. w podatku od towarów i usług za luty 2006 r. kwotę zwrotu podatku na rachunek bankowy w wysokości [...] oraz ustalił dodatkowe zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od towarów i usług za luty 2006 r. w wysokości [...].

Z uzasadnienia tej decyzji wynika, że podstawą jej wydania były ustalenia kontroli podatkowej, której przedmiotem było sprawdzenie w Spółce prawidłowości naliczania i deklarowania należności podatkowych w podatku od towarów i usług za luty 2006 r. Ustalono, że Spółka w rejestrze zakupu prowadzonym dla potrzeb podatku od towarów i usług za okres 01.02.2006 r. - 28.02.2006 r. ujęła faktury VAT wystawione przez "T" Spółka z o. o. z siedzibą w W., których daty wpływu oznaczono na dzień 28 lutego 2006 r. Łączna kwota podatku naliczonego wynikająca z tych faktur wyniosła [...]. Ustalono również, że z zapisów umowy o współpracy w zakresie usług spedycyjnych zawartej pomiędzy Spółką "T-, a zleceniodawcą - Spółką "R" wynika, iż spedytor przesyła oryginał faktury pocztą na adres zleceniodawcy. Wobec tego, Naczelnik Urzędu Skarbowego wystąpił do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego z wnioskiem o dokonanie czynności sprawdzających mających na celu ustalenie faktycznego sposobu i daty przekazania ww. faktur VAT. W wyniku podjętych czynności sprawdzających ustalono, że faktury wystawione w dniu 27 lutego 2006 r. zostały wysłane listem poleconym w dniu 27 lutego 2006 r., natomiast faktury z dnia 28 lutego 2006 r. zostały wysłane listem poleconym w dniu 3 marca 2006 r. Wobec takich ustaleń, organ podatkowy uznał, że faktury wystawie w dniach 27 i 28 lutego 2006 r. przez Spółkę "T" nie mogły wpłynąć do Spółki w dniu 28 lutego 2006 r., pomimo iż z taką datą zostały zaewidencjonowane w dzienniku korespondencyjnym Spółki i taka data wpływu widnieje na tych fakturach. Ustalono również, że w rejestrze zakupu prowadzonym dla potrzeb podatku od towarów i usług za okres 01.02.2006 r. - 28.02.2006 r. ujęto fakturę VAT z dnia 28 lutego 2006 r. wystawioną przez "P" Spółkę z o. o. z siedzibą w G., której datę wpływu do Spółki oznaczono na dzień 28 lutego 2006 r., a z pisma Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego wynika, że ta faktura została osobiście odebrana przez przedstawiciela Spółki "R" w dniu 1 marca 2006 r. w siedzibie Spółki "P", czego potwierdzeniem jest oświadczenie księgowej tej Spółki oraz adnotacja na kopii faktury będącej w posiadaniu Spółki "P", wobec tego organ uznał, że Spółka nie otrzymała tych faktur w lutym 2006 r., lecz dopiero w marcu 2006 r., a zatem – zgodnie z przepisem art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług - nie nabyła prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z nich wynikający w rozliczeniu za luty 2006 r., co spowodowało zawyżenie podatku naliczonego do odliczenia w kwocie [...].

Ponadto, organ wskazał, że w dniu 28 marca 2006 r. wpłynęła do Urzędu Skarbowego deklaracja Spółki VAT-7 za luty 2006 r., w której Spółka wykazała kwotę do zwrotu na rachunek bankowy podatnika w wysokości [...], zaś w dniu 16 maja 2006 r. Spółka złożyła korektę tej deklaracji, w której zmniejszyła wartość podatku z tytułu nabycia towarów i usług pozostałych oraz kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy o kwotę [...] oraz zmieniła kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy z kwoty [...] na kwotę [...]. Spółka wyjaśniła, że nowy pracownik pomyłkowo przyjął faktury z datą ich wystawienia w ostatnim dniu miesiąca stemplem tego samego dnia, co nie było zamierzone.

Odwołując się do uregulowania przepisu art. 81b § 3 Ordynacji podatkowej, organ wskazał, że złożenie korekty przez Spółkę nie wywołało skutków prawnych, gdyż została ona złożona po zakończeniu kontroli podatkowej.

Nie zgadzając się z powyższą decyzją, Spółka wniosła od niej odwołanie do Dyrektora Izby Skarbowej, w którym zarzuciła naruszenie:

- art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, poprzez zakwestionowanie prawa do pomniejszenia w rozliczeniu za luty 2006 r. podatku należnego o podatek naliczony, w łącznej wysokości [...], wynikającego z faktur otrzymanych przez Spółkę w lutym 2006 r.,

- art. 109 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, poprzez ustalenie dodatkowego zobowiązania podatkowego w odniesieniu do tej części zadeklarowanej przez Spółki kwoty zwrotu podatku za luty 2006 r., która została bezpodstawnie zakwestionowana w zaskarżonej decyzji,

- art. 2, art. 10 ust. 1 lit. a i art. 10 ust. 2 Szóstej Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej; ujednolicona podstawa wymiaru podatku w związku z art. 53 Traktatu Ateńskiego z dnia 16 kwietnia 2003 r., poprzez ustalenie kwoty dodatkowego zobowiązania od zakwestionowanej przez Urząd Skarbowy części zwrotu podatku na podstawie przepisu art. 109 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, który to przepis pozostaje w sprzeczności z ww. postanowieniami Szóstej Dyrektywy,

- art. 122 Ordynacji podatkowej, poprzez brak dokładnego wyjaśnienia faktycznego stanu rozpatrywanej sprawy.

W odwołaniu Spółka wniosła o uchylenie decyzji organu I instancji w części dotyczącej ustalenia całości dodatkowego zobowiązania podatkowego oraz uchylenie decyzji w części określającej zwrot podatku za luty 2006 r. w wysokości niższej od kwoty [...] bądź, z ostrożności procesowej, o uchylenie zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji, celem wyczerpującego wyjaśnienia wszystkich okoliczności faktycznych sprawy, jeśli, zdaniem organu odwoławczego, nie będzie możliwe merytoryczne rozpatrzenie sprawy w świetle już zebranego materiału.

W uzasadnieniu odwołania Spółka wskazała, że treść pisma Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego z dnia 25 maja 2006 r. nie potwierdziła stanowiska organu I instancji odnośnie do faktur wystawionych w dniu 27 lutego 2006 r. przez "T”, że faktury te zostały wysłane pocztą, a tym samym poddała w wątpliwość twierdzenie Naczelnika Urzędu Skarbowego, że nie mogły one wpłynąć do Spółki w dniu 28 lutego 2006 r. Brakiem potwierdzenia zajętego w tej kwestii stanowiska było - według Spółki - niezbadanie, czy postanowienia § 7 ust. 2 umowy z dnia 22 lutego 2006 r. zawartej pomiędzy Spółką, a Spółką "T" w zakresie zakwestionowanych faktur z dnia 27 lutego 2006 r. zostały wykonane.

W dalszej części odwołania Spółka stwierdziła, że faktury z dnia 27 lutego 2006 r. zostały odebrane w biurze Spółki "T" w dniu ich wystawienia, osobiście przez Prezesa Zarządu Spółki, na udokumentowanie czego dołączyła polecenie wyjazdu służbowego, wydruk elektronicznego potwierdzenia rezerwacji lotniczej stanowiący bilet lotniczy, fakturę za bilety oraz oświadczenie wystawcy faktur o osobistym odbiorze faktur w dniu 27 lutego 2006 r. Według Spółki, faktury te zostały dostarczone do Spółki w dniu następnym, tj. 28 lutego 2006 r.

W konsekwencji powyższych zarzutów Spółka podniosła, że nieprawidłowo została także ustalona wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego, tj. zawyżona o kwotę [...].

Ponadto, Spółka obszernie dowodziła, iż w związku z treścią przepisu art. 53 Traktatu o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, obowiązujące Polskę przepisy Dyrektywy Rady UE wydane przed dniem 1 maja 2004 r. uniemożliwiają opodatkowanie zdarzeń określonych w art. 109 ust. 4 i 5 ustawy o podatku od towarów i usług.

Dodatkowo, Spółka zarzuciła, że organ podatkowy błędnie przyjął, iż skoro faktury zostały wystawione w przedostatnim dniu miesiąca i powinny były (tak jak kontrahenci uzgodnili w umowie) zostać wysłane pocztą, to adresat faktur nie mógł ich otrzymać w miesiącu wystawienia, ale dopiero w miesiącu następnym oraz, że słuszności tego założenia nie zweryfikował mimo, iż w trakcie kontroli Spółka informowała, iż faktury zostały odebrane osobiście z biura wystawcy przez Prezesa Zarządu Spółki. Spółka wskazała, że faktury wystawione w dniu 27 lutego 2006 r., które pierwotnie zostały przygotowane również do wysyłki drogą pocztową, wyjątkowo, zostały przekazane osobiście Prezesowi Zarządu Spółki. Z całej obszernej korespondencji przygotowanej do wysyłki przez "T" Prezes Spółki "R" odebrał jedynie faktury wystawione w dniu 27 lutego 2006 r., aby zagwarantować możliwość odliczenia podatku naliczonego zawartego w tych fakturach jeszcze w deklaracji za luty 2006 r. Ponadto, Spółka wskazała, że w protokole z czynności sprawdzających brak jest stwierdzeń, które wykluczałyby doręczenie faktur wystawionych w dniu 27 lutego 2006 r. jeszcze w lutym 2006 r.

Ponadto, według Spółki, brak zastrzeżeń lub uwag ze strony "T" do protokółu kontroli wynikał z zapomnienia o osobistym odbiorze tych faktur przez Prezesa Zarządu Spółki, które było wyjątkiem od generalnie stosowanej zasady wysyłania korespondencji drogą pocztową.

W piśmie z dnia 3 stycznia 2007 r., Spółka wyjaśniła, że przyczyną dla której nie wnosiła żadnych uwag do protokołu kontroli, czy protokołu z czynności sprawdzających było to, że z dokumentów tych nie wynikało, aby organy podatkowe stwierdziły nieprawidłowości w rozliczeniu podatku od towarów i usług za luty 2006 r. oraz faktu dokonania przez Naczelnika Urzędu Skarbowego zwrotu całości zadeklarowanej przez Spółkę kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

W wyniku rozpoznania odwołania Spółki, Dyrektor Izby...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »