Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

10.04.2009

Orzecznictwo podatkowe: Zwolnienie podmiotowe w podatku od towarów i usług

Kwota 45.700 zł uprawniająca do zwolnienia od podatku od towarów i usług w roku 2004 dotyczyła przewidywanej przez podatnika wartości sprzedaży, liczonej w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży. Natomiast, kwota ta (wynosząca już 50.000 zł), począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r., dotyczy przewidywanej przez podatnika wartości sprzedaży, liczonej w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym. A zatem, dopiero z dniem 1 stycznia 2009 r. kwotę tę liczyć należy w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, a nie do okresu prowadzonej sprzedaży.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Kazimiera Sobocińska Sędziowie Sędzia NSA Marian Jaździński Sędzia WSA Alicja Polańska /spr./ Protokolant Edyta Wójtowicz po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 18 marca 2009 r. sprawy ze skargi E.T. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od maja do grudnia 2004 r.:

I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzające je decyzje Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] nr [...]
II. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu,
III. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz strony skarżącej E. T. kwotę [...] złote tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r. Nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej w S. utrzymał w mocy dwie decyzje Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w S. z dnia [...] r.:

• Nr [...] określającą E. T. w podatku od towarów i usług zobowiązanie podatkowe za miesiące: [...] - [...] w kwocie po [...] zł, [...] r. w kwocie [...] zł i za [...] r. w kwocie [...] zł,
• Nr [...] określającą ww. podatniczce w podatku od towarów i usług zobowiązanie podatkowe za miesiące: [...] r. w kwocie [...] zł, [...] r. w kwocie [...] zł i za [...] r. w kwocie [...] zł.

Z uzasadnienia tej decyzji wynika, że w złożonych dnia [...] r. do Pierwszego Urzędu Skarbowego w S. deklaracjach dla podatku od towarów i usług VAT-7K E. T. wykazała za [...] r. nabycie towarów i usług pozostałych, kwotę podatku naliczonego do odliczenia oraz kwotę do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, a ponadto, w deklaracjach za [...] r., także dostawę sprzedaży oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką w wysokości 7% i 22%.

Dalej, wskazano w uzasadnieniu tej decyzji, że w wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie prawidłowości i rzetelności rozliczania przez podatniczkę podatku od towarów i usług za okres od [...] r. do [...] r., ustalono, iż dnia [...] r. E. T. złożyła w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w S. zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R, rezygnując z dniem [...] r. ze zwolnienia, o którym mowa jest w przepisie art. 113 ust. 1 lub ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Zgłoszona działalność gospodarcza dotyczyła zakładania stolarki budowlanej. W dniu tym samym dniu, podatniczka złożyła również deklaracje dla podatku od towarów i usług VAT-7K za okres od dnia [...] r. do [...] r. Potwierdzenie zarejestrowania E. T., jako podatnika podatku od towarów i usług (VAT-5), wydano dnia [...] r.

Z ustaleń organu podatkowego I instancji wynika także, że w dniach [...] r. oraz [...] r. E. T. została wezwana do osobistego stawienia się w ww. Urzędzie Skarbowym celem wyjaśnienia kwestii niezarejestrowania się w zakresie podatku od towarów i usług, gdyż dnia 28 [...] r. złożona została deklaracja VAT-7K za [...] r., bez uprzednio dokonanej rejestracji w zakresie podatku od towarów i usług. E. T. pisemnie wyjaśniła, że dokumentację rachunkową jej firmy do [...] r. prowadziło biuro rachunkowe D. K., a od [...] r. prowadzi rachunkowość we własnym zakresie. Wśród dokumentów przekazanych jej przez to biuro, podatniczka odnalazła zgłoszenie rejestracyjne VAT-R oraz deklaracje podatkowe dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT-7 K za [...] oraz [...] kwartał [...] r., jednakże brakuje jej potwierdzenia złożenia ich w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w S. E. T. dołączyła do ww. pisma kserokopie tych dokumentów.

Natomiast, dnia [...] r. D. K., właścicielka Biura Usług Księgowych i Biurowych w S., wyjaśniła pisemnie, że dokumenty rejestracyjne zostały sprawdzone przez pracownika Pierwszego Urzędu Skarbowego w S. w dniu [...] r., jednakże z powodu braku numeru rachunku bankowego nie zostały przyjęte. Po uzupełnieniu brakujących danych, dokumenty te, tj.: VAT-R, VAT-R/UE oraz NIP-1 wraz z załącznikami zostały przesłane na adres Pierwszego Urzędu Skarbowego w S. listem poleconym Nr [...]. Z ustaleń poczynionych przez organ podatkowy I instancji wynika jednak, że dokumentacja kancelaryjna jak również system komputerowy Pierwszego Urzędu Skarbowego w S. nie potwierdzają wpływu ww. dokumentów. Odnotowano wprawdzie przyjęcie przesyłki Nr [...], jednakże zawierała ona dokumenty podatkowe dotyczące innych podmiotów.

Odnosząc się do tych ww. ustaleń, organ podatkowy stwierdził, że brak potwierdzenia przez bank założenia rachunku bankowego nie mógł stanowić podstawy do odmowy przyjęcia dokumentów rejestracyjnych przez Urząd Skarbowy. Podatnicy mają bowiem możliwość uzupełnienia tych danych po otrzymaniu potwierdzenia z banku. Ponadto, rachunek bankowy nie jest elementem wymaganym przy składaniu dokumentu w zakresie rejestracji w podatku od towarów i usług. Także, skoro E. T. nie złożyła w Urzędzie Skarbowym zawiadomienia o zamiarze składania deklaracji kwartalnych, o którym mowa jest w przepisie art. 99 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, to zobowiązana była do składania deklaracji podatkowych za okresy miesięczne, stosownie do treści przepisu art. 99 ust. 1 tej ustawy.

Powołując się dalej na przepis art. 113 ust. 4 ww. ustawy, zgodnie z którym ze zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług podatnicy mogą zrezygnować przed rozpoczęciem działalności, pod warunkiem zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu, organ I instancji wskazał, że każdy, rozpoczynający działalność, podatnik jest zwolniony od tego podatku, a chcąc być opodatkowanym - zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia naczelnikowi urzędu skarbowego, przed wykonaniem pierwszej czynności określonej w art. 5 ww. ustawy. Stosownie zaś do przepisu art. 88 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96 (...), a skoro E. T. zarejestrowała się w zakresie podatku od towarów i usług dopiero w dniu [...] r., to organ podatkowy I instancji stwierdził, że podatniczka nie miała prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, wynikający z faktur otrzymanych w okresie od [...] r. do [...] r.

Ponadto, w zakresie podatku należnego, organ ten, powołując przepis art. 108 ust. 1 ustawy, stanowiący, że w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku jest obowiązana do jego zapłaty, stwierdził, że skoro E. T. wystawiała faktury VAT w okresie od sierpnia do [...] r., to zobowiązana jest do zapłaty podatku należnego w nich wykazanego.

W konsekwencji powyższych ustaleń, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w S. określił E.T. wskazanymi na wstępie decyzjami z dnia [...] r. zobowiązania w podatku od towarów i usług za miesiące od [...] r.

Dalej, organ odwoławczy wskazał w zaskarżonej decyzji, że E. T. nie zgodziła się z tymi decyzjami i, działając przez pełnomocnika, wniosła od nich odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w S., w których decyzjom tym zarzuciła naruszenie przepisów:

- art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług poprzez odmowę pomniejszenia należnego podatku o podatek naliczony związany z czynnościami opodatkowanymi,

- art. 4 i art. 18 Szóstej Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (77/388/EWG) poprzez pominięcie zasady neutralności podatku od towarów i usług, której zastosowanie w świetle przepisów prawa wspólnotowego nie może być uzależnione od wykonania obowiązków formalnych związanych z aktem rejestracji podatnika podatku od towarów i usług,

- art. 123 Ordynacji podatkowej poprzez przeprowadzenie postępowania w sposób niebudzący zaufania do organu podatkowego ze względu na ponowne rozpoznanie sprawy rejestracji podatnika po upływie dwóch lat od wyjaśnienia powstałych wątpliwości w toku przeprowadzonych czynności sprawdzających i zastosowanie formy postępowania uniemożliwiającej skorzystanie z praw przysługujących podatnikowi w pełnym zakresie,

- art. 274 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej poprzez wszczęcie kontroli podatkowej, a następnie postępowania podatkowego, mimo zaistnienia okoliczności obligujących organ do wezwania podatnika do złożenia korekty w trybie czynności sprawdzających.

Strona wniosła o uchylenie zaskarżonych decyzji i o umorzenie postępowań w sprawach, bądź przekazanie spraw do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

W uzasadnieniu odwołania, strona poinformowała, że na wezwania organu podatkowego I instancji złożyła ponownie zgłoszenie rejestracyjne i kontynuowała przyjętą formę rozliczania podatku od towarów i usług za okresy kwartalne. Zatem, organ podatkowy był w posiadaniu wszelkich informacji pozwalających ocenić prawidłowość rozliczania zobowiązania podatkowego i wykonania obowiązków formalnych związanych z jego ustalaniem i deklarowaniem. Kwestionując więc prawidłowość złożonych deklaracji, organ podatkowy był zobowiązany do skorzystania z procedury czynności sprawdzających, określonej w art. 274 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, umożliwiającej stronie naprawienie błędu, a jednocześnie skorzystanie w pełni z przysługujących jej praw wynikających z przepisów materialnego prawa podatkowego. Według strony, mogłaby ona wówczas zastosować w pełni zasady ustalania podatku od wartości dodanej, a przede wszystkim regułę obniżania podatku należnego o podatek naliczony poprzez złożenie korekty deklaracji lub ich ponowne złożenie. Ponadto, po dokonanym akcie rejestracji jako podatnika podatku od towarów i usług nie było przeszkód formalnych do zastosowania w całości konstrukcji podatku od wartości dodanej i odliczenia podatku naliczonego, jaki wynikał z posiadanych faktur potwierdzających nabycie towarów i usług.

Zarzucając dalej organowi podatkowemu podjęcie dopiero po upływie dwóch lat kontroli podatkowej, która stała się podstawą do wszczęcia postępowania podatkowego i wydania decyzji podatkowych, zamiast dokonania czynności sprawdzających, wskazano, że takie działania organu uniemożliwiły stronie złożenie skutecznej korekty deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług. Zwrócono także uwagę na okoliczność, iż kontrola podatkowa nie wniosła nowych informacji związanych z rejestracją podatnika i możliwością korzystania przez niego z prawa obniżania podatku należnego o podatek naliczony. Zatem, kontrola nie mogła być uzasadnieniem do wydania decyzji określających wysokość podatku, którego skorygowanie mogło nastąpić w drodze czynności sprawdzających z zachowaniem zasad postępowania umożliwiających pełną realizację praw podatnika. Także, niewykonanie przez organ podatkowy obowiązku dokonania czynności sprawdzających oraz wydanie decyzji, uniemożliwiło stronie skorzystanie z zasady neutralności podatku od towarów i usług. Strona mogła być bez przeszkód wezwana do złożenia deklaracji miesięcznych, gdyby organ uznał, iż nie dokonała w terminie rejestracji oraz wyboru kwartalnego sposobu rozliczania i rezygnacji ze zwolnienia od podatku.

Dalej, powołano orzecznictwo sądów administracyjnych i podniesiono, że dopełnienie przez podatnika VAT formalności rejestracyjnych, przywraca jego prawo do skorzystania w pełni z zasady neutralności podatku od wartości dodanej.

Ponadto, wskazano, że zaniechanie przez organ podatkowy I instancji wezwania strony do złożenia deklaracji za prawidłowe okresy oraz podjęcie kontroli po upływie dwóch lat, a po jej zakończeniu, wydanie decyzji opartych w istocie o stan faktyczny znany organowi już od podjęcia pierwszych czynności w sprawie, nie odpowiada zasadzie zaufania do organu podatkowego.

Kończąc odwołanie, strona poinformowała, że dokonała ponownego przeliczenia swoich zobowiązań i zobowiązała się do niezwłocznego złożenia deklaracji za okresy miesięczne z uwzględnieniem wszelkich reguł ustalania podatku od towarów i usług.

Dodatkowo, pismami uzupełniającymi odwołania, strona dołączyła deklaracje z dnia [...]. dla podatku od towarów i usług za miesiące od [...] r., w których zadeklarowała m.in. sprzedaż towarów obejmującą miesiące od [...] r., kopię postanowienia organu podatkowego I instancji z dnia [...] r. dotyczącego zarachowania wpłat podatku od towarów i usług na zaległości podatkowe. Według strony, treść postanowienia wyraźnie wskazuje na dokonanie wpłaty podatku dnia [...] r. na poczet zobowiązania w podatku od towarów i usług za [...] r., co stanowi dowód posiadania przez organ wiedzy o rozliczaniu podatku od towarów przez stronę za okresy miesięczne i potwierdza słuszność zarzutów odwołania w zakresie niewykonania obowiązku przeprowadzenia czynności sprawdzających i zaprzecza stanowisku organu co do niewykonania czynności związanych z rozliczaniem podatku od towarów i usług od początku prowadzonej działalności. Odwołując się do utrwalonego już stanowiska sądów administracyjnych w przedmiocie braku zależności korzystania z prawa odliczania podatku naliczonego VAT od formalnego aktu rejestracji podatnika wykonującego czynności podlegające opodatkowaniu, strona powołała tezy wyroków: Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 11 marca 2008 r., sygn. I SA/Wr 1540/07 oraz Wojewódzkiego Sądu Administr...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »