Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

07.11.2006

e-faktury - czyli jak wystawiać i przechowywać faktury w formie elektronicznej

Bezustannie postępujący proces globalizacji, a więc i zwiększenie geograficznej odległości dzielących kontrahentów, oraz rozwój technologii umożliwiających komunikację na odległość (Internet) sprawił, iż powstała konieczność umożliwienia podatnikom podatku od wartości dodanej wystawiania i przechowywania faktur w formie elektronicznej. Widząc tę potrzebę ustawodawca europejski wydał dyrektywę określającą zasady wystawiania faktur w drodze elektronicznej.1)

Polski ustawodawca implementując na grunt prawa krajowego przepisy wspólnotowe dotyczące podatku od wartości dodanej upoważnił ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji w drodze rozporządzenia sposobu i warunków wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania ich organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.2) Minister Finansów skorzystał z upoważnienia, o którym mowa powyżej, wydając rozporządzenie określające:

- sposób i warunki wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej,
- tryb przechowywania takich faktur oraz
- tryb udostępniania ich organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.3)

Dane które powinna zawierać e-faktura
Należy pamiętać, iż e-faktura jest taką samą fakturą jak faktura wystawiona w formie papierowej – stąd winna zawierać identyczne dane z tymi, jakie wymagane są dla faktury w formie papierowej.4) Faktura powinna zawierać następujące dane:

- imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
- numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11;
- dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT"; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym;
- nazwę towaru lub usługi;
- jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług;
- cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
- wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
- stawki podatku;
- sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;
- kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
- wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu;
- kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.5)

Warunki wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur w formie elektronicznej

1. Akceptacja
Faktury mogą być wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej jedynie po uprzednim zaakceptowaniu tej formy przez odbiorcę faktury.6) Akceptacja może być wyrażona w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.7) Wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej jest możliwe w okresie od dnia następującego po dniu, w którym odbiorca faktury dokonał akceptacji do dnia następującego po dniu, w którym wystawca faktury otrzymał powiadomienie od jej odbiorcy o cofnięciu tej akceptacji.8) Należy podkreślić, iż podatnik, który zamierza dokumentować wykonywane czynności za pomocą e-faktur, musi uzyskać akceptację od każdego z kontrahentów, wobec których zamierza tę formę dokumentacji stosować.9)

Warto tutaj nadmienić, iż w orzecznictwie administracyjnym wskazuje się, że z uwagi na okoliczność, iż „Minister Finansów nie określił w przepisach innych (niż w/w – przyp. autora) ograniczeń czasowych w zakresie rozpoczęcia wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej. Rozpoczęcie takiej wymiany faktur po uprzednim otrzymaniu akceptacji kontrahenta nie ma charakteru obligatoryjnego a jedynie fakultatywny. Powyższe powoduje, iż w przypadku gdy Spółka otrzyma akceptację kontrahenta, nie będzie zobligowana do wprowadzenia dokumentacji elektronicznej od następnego dnia po otrzymaniu tej akceptacji i może nadal stosować tradycyjne metody wystawiania faktur VAT”.10)

2. Zapewnienie autentyczności i integralności treści e-faktury
Uznaje się, iż autentyczność i integralność treść faktury jest zagwarantowana w przypadku, gdy:

1) faktura jest opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym przez który należy rozumieć dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny i który zarazem:

- jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis,
- jest sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i danych służących do składania podpisu elektronicznego,
- jest powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna,11)
- jest weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu przez który należy rozumieć elektroniczne zaświadczenie, za pomocą którego dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego są przyporządkowane do osoby składającej podpis elektroniczny i które umożliwiają identyfikację tej osoby, wydane przez podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, wpisany do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne,12) lub

2) faktura została przesłana poprzez Elektroniczną Wymianę Danych (z ang. EDI - Electronic Data Interchange) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa, dotycząca tej wymiany, przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność danych. Elektroniczna wymiana danych „została określona w rozporządzeniu jedynie poprzez odniesienie do umowy w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych. Umowa ta została opisana w art. 1 zaleceń Komisji Europejskiej z dnia 19 października 1994 r. nr 1994/820/WE odnoszących się do aspektów prawnych elektronicznej wymiany danych (Dz. Urz. UE L 338 z 28.12.1994). Zgodnie z definicją zawartą w omawianych zaleceniach Komisji Europejskiej, EDI powinna być rozumiana jako elektroniczna wymiana danych handlowych i administracyjnych, sformatowanych według uzgodnionych wcześniej standardów pomiędzy różnymi systemami informatycznymi. Wiadomość przesłana w formacie EDI składa się z odpowiednio zestandaryzowanych komunikatów prz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »