Orzecznictwo podatkowe: Rozliczenie i zapłata podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia używanego samochodu osobowego

W sformułowaniu, zawartym w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT: "wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju", zwrot terytorium kraju, odnosi się do określenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru nie zaś do wynagrodzenia. Wewnątrzwspólnotowe nabycie musi nastąpić na terytorium kraju, inaczej mówiąc towar musi być przesłany lub przetransportowany na terytorium Polski. Transport lub wysyłka na terytorium innego państwa członkowskiego nie skutkuje opodatkowaniem wewnątrzwspolnotowego nabycia towaru według ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Opodatkowanie takiej transakcji nastąpi zaś na terytorium państwa członkowskiego, do którego towar zostanie wysłany lub przetransportowany, na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie towarów i usług obowiązujących w tym państwie, z uwzględnieniem w ramach wykładni prowspólnotowej unormowań dyrektywy nr 112 VAT.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Dariusz Dudra (spr.) Sędziowie: Sędzia WSA Leszek Kleczkowski Asesor sądowy Ewa Kruppik-Świetlicka Protokolant Asystent sędziego Daniel Łuczon po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 13 stycznia 2009 r. sprawy ze skargi K. M. na interpretację Ministra Finansów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku od towarów i usług oddala skargę.

UZASADNIENIE

W dniu [...] r. K. M. złożył do Dyrektora Izby Skarbowej w B. działającego z upoważnienia Ministra Finansów wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia i zapłaty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia używanego samochodu osobowego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i dla celów jej prowadzenia nabył na terenie RFN od podmiotu gospodarczego samochód osobowy marki M. [...] C. Obie strony transakcji są zarejestrowanymi podmiotami upoważnionymi do dokonywania obrotu wewnątrzunijnego. Samochód ten jest pojazdem używanym - trzyletni okres użytkowania przed nabyciem. Umowa nabycia samochodu została zawarta w Niemczech pomiędzy polską i niemiecką firmą i została potwierdzona fakturą nr [...]. Na rachunku ustalono cenę [...] EURO - netto export na podstawie § 6a "ustawy o podatku obrotowym" w Niemczech. Ponadto w uzupełnieniu do wniosku z dnia [...] r. podatnik wskazał, iż przedmiotowej transakcji zakupu dokonano na terenie Niemiec/RFN w dniu [...] r., a samochód będący jej przedmiotem został zarejestrowany w Polsce.

Pytanie wnioskodawcy dotyczyło kwestii, czy podatnik jest zobowiązany jest do naliczenia i odprowadzenia podatku VAT od wartości nabytego w powyższej sytuacji samochodu w stawce 22%.

Zdaniem wnioskodawcy nie jest on zobowiązany do naliczenia i odprowadzenia podatku VAT od wartości nabytego w opisanej transakcji samochodu w stawce 22%.

W dniu [...]. Dyrektor Izby Skarbowej w B. działając w imieniu Ministra Finansów stwierdził, że stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe. W uzasadnieniu organ wskazał, że zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju. Stosownie do postanowień art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Organ wskazał, że z ustępu 2 ww. artykułu wynika z kolei, że przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że:

1) nabywcą towarów jest:

a) podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika,
b) osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a

- z zastrzeżeniem art. 10.

2) dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a - z zastrzeżeniem art. 10.

Dalej organ wyjaśnił, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy stanowi, że wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 2, nie występuje w przypadku, gdy dostawa towarów, o których mowa w art. 120 ust. 1, w wyniku której ma miejsce wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium kraju, jest opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 120 ust. 4, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych szczególnych zasadach.

Zdaniem Dyrektora w świetle powyższych uregulowań, nabycie przez polskiego podatnika używanego samochodu osobowego dla celów prowadzonej działalności gospodarczej od podmiotu gospodarczego będącego podatnikiem podatku od wartości dodanej w innym państwie członkowskim (np. na terytorium Niemiec), stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru.

W ocenie organu, dla rozstrzygnięcia sprawy nie ma znaczenia fakt, że pojazd jest używany, jeśli kontrahent nie zastosował do tej dostawy w Niemczech szczególnej procedury opodatkowania towarów używanych, określonej w § 25a niemieckiej ustawy o VAT, którego odpowiednikiem w ustawie o podatku od towarów i usług jest art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług. Nie wskazano również, aby podatnik posiadał dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie przedmiotowego samochodu na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zatem, według Dyrektora, opisana transakcja dokonana przez podatnika i kontrahenta niemieckiego spełnia definicję wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zawartą w art. 9 ustawy, a tym samym podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w oparciu o art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Zgodnie z treścią art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Organ wyjaśnił, że wnioskodawca jest zatem obowiązany rozliczyć podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w Polsce, tj. 22% z tytułu nabycia używanego pojazdu od podatnika podatku od wartości dodanej w innym państwie członkowskim.

W dalszej części uzasadnienia Dyrektor wskazał, że stosownie do dyspozycji art. 103 ust. 4 w związku z ust. 3 ustawy, podatnicy są obowiązani bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego na rachunek urzędu skarbowego w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu lub innych środków transportu, od których podatek jest rozliczany zgodnie z art. 99 ust. 1-3 lub 8, jeżeli środek transportu ma być przez nabywcę zarejestrowany na terytorium kraju lub jeżeli nie podlega rejestracji, a jest użytkowany na terytorium kraju.

Organ zauważył, że w związku z tym, iż podatnik dokonał rejestracji na terytorium kraju zakupionego samochodu, w przedmiotowej sprawie zajdą przesłanki określone w art. 103 ust. 3 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług. Oznacza to, że podatnik był zobowiązany do obliczenia i wpłacenia w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego na rachunek urzędu skarbowego podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu.

W dniu [...]. do Dyrektora Izby Skarbowej w B. Biura Krajowej Informacji Podatkowej w T. wpłynęło pismo skarżącego, w którym wezwał on organ do usunięcia naruszenia prawa jakie nastąpiło w toku wydania interpretacji indywidualnej.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie w piśmie z dnia [...]. Dyrektor Izby Skarbowej w B. działając w imieniu Ministra Finansów stwierdził brak podstaw do zmiany powyższej interpretacji.

W skardze do Sądu strona wniosła o uchylenie zaskarżonego aktu prawnego, zarzucając mu naruszenie prawa materialnego polegającego na błędnym ustaleniu, że podatnik winien opodatkować przedmiotową transa...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »