Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

23.05.2006

VAT marża w turystyce

Ustawa o podatku od towarów i usług1) oraz VI Dyrektywa2) przewiduje szereg odstępstw od zasad ogólnych, rządzących opodatkowaniem tym podatkiem. Jednym z tych wyjątków są szczególne zasady dotyczące opodatkowania tym podatkiem usług turystyki. Jak wskazuje się w literaturze przedmiotu, specjalne zasady opodatkowania usług turystycznych zostały wprowadzone z uwagi na okoliczność, iż podmioty świadczące usługi turystyczne wytwarzają stosunkowo niewielką wartość dodaną, a ich usługa polega przede wszystkim na zespoleniu w spójną całość towarów lub usług nabytych od innych podmiotów3).

Pojęcie usług turystyki

Ustawa o podatku od towarów i usług ani VI Dyrektywa nie wprowadziły na swoje potrzeby własnej definicji usług turystyki – stąd przyjąć należy, iż zgodnie z regułami systemowej wykładni prawa przez usługi turystyczne należy rozumieć, stosownie do definicji legalnej zawartej w art. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych4), usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym. Powyższa definicja wymaga uściślenia poprzez wskazanie na legalne definicje powyższych pojęć. Turysta w rozumieniu U.t. oznacza osobę, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu na okres nieprzekraczający 12 miesięcy, dla której celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy w odwiedzanej miejscowości i która korzysta z noclegu przynajmniej przez jedną noc5). Natomiast odwiedzający w rozumieniu w/w ustawy oznacza osobę, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu, dla której celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy w odwiedzanej miejscowości oraz która nie korzysta z noclegu. Powyżej wskazana definicja jest zgodna z definicją usług dla bezpośredniej korzyści turysty, którą wprowadziła na swoje potrzeby U.p.t.u.6). Zgodnie z w/w definicją przez usługi świadczone dla bezpośredniej korzyści turysty rozumieć należy usługi stanowiące składnik świadczonej usługi turystyki, a w szczególności transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie. Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić jednoznacznie, iż dla potrzeb podatku od towarów i usług przez usługi turystyczne należy rozumieć usługi stanowiące składnik świadczonej usługi turystyki, a w szczególności transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie. Składnikiem usług turystycznych mogą być także nabyte dla bezpośredniej korzyści turysty towary (które są zdatne do użytku w postaci nieprzetworzonej) takie jak napoje czy też kanapki rozdawane turystom w trakcie wycieczki.

Na marginesie należy wspomnieć, iż w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług7) usługi turystyczne sklasyfikowane są w grupie 63.3 „Usługi organizatorów i pośredników turystycznych” i obejmują one:

- usługi organizowania wycieczek z kompleksowym programem imprez (60.30.11),

- pośrednictwo w sprzedaży biletów, miejsc zakwaterowania i wycieczek z kompleksowym programem imprez (60.30.12),

- usługi informacji turystycznej (60.30.13),

- usługi świadczone przez pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (60.30.14).

Usługi własne

Należy zaznaczyć, iż przepisy ustawy wprowadziły kategorię „usług własnych” przy świadczeniu usług turystyki8). Zgodnie z legalną definicją usługi własne przy świadczeniu usługi turystyki oznaczają wykonywane przez podatnika we własnym zakresie świadczenia dla bezpośredniej korzyści turysty9). Do kategorii „usług własnych” zaliczyć należy usługi świadczone dla bezpośredniej korzyści stanowiące składnik świadczonej usługi turystyki, a w szczególności transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie. Przykładowo będzie do tej kategorii przynależeć transport dokonany za pomocą autokaru lub też zakwaterowanie w hotelu będącym takim zasobem.

Wskazać wypada, iż jako usługi własne należy traktować również usługi zakupione od osób niebędących podatnikami od wartości dodanej10).

Kryteria zastosowania szczególnych zasad opodatkowania usług turystyki

Stosownie do art. 119 ust. 3 U.p.t.u. opodatkowanie usług turystyki na zasadzie marży ma zastosowanie bez względu osobę nabywcy usługi turystyki, o ile podatnik:

1) posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju - przez siedzibę należy rozumieć także stałe miejsce prowadzenia działalności, przez które świadczy usługi – powyższe wynika z art. 26 ust. 2 VI Dyrektywy.

2) działa na rzecz nabywcy usługi we własnym imieniu i na własny rachunek – z powyższego wynika, iż nie mogą z tej formy opodatkowania korzystać np. agenci, którzy działają w imieniu i na rzecz innych podmiotów, tzn. w charakterze pośredników otrzymujących wynagrodzenie prowizyjne, które to podlega u nich opodatkowaniu na zasadach ogólnych11).

3) przy świadczeniu usługi nabywa towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty - za podatników można uznać wszelkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą (także spoza Wspólnoty), w szczególności tych, których towary lub usługi podlegają jakiemukolwiek opodatkowaniu o charakterze podatku od wartości dodanej12).

4) prowadzi ewidencję, z której wynikają kwoty wydatkowane na nabycie towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, oraz posiada dokumenty, z których wynikają te kwoty.

Należy zaznaczyć, iż jedynie łączne spełnienie powyższych przesłanek pozwala na zastosowanie szczególnej procedury opodatkowania usług turystyki13).

Zauważyć wypada, iż w świetle orzecznictwa ETS14) procedury szczególnego opodatkowania usług turystyki nie powinny mieć zastosowania do tych podatników, dla których usługi nabyte dla bezpośredniej korzyści turysty mają wyłącznie charakter pomocniczy w stosunku do usług własnych15).

Podstawa opodatkowania

Stosownie do art. 119 ust. 1 U.p.t.u. podstawę opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki stanowi kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku, przy czym przez „marżę” należy rozumieć różnicę pomiędzy kwotą należności, którą ma zapłacić nabywca usługi, a ceną nabycia przez podatnika towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty16). Jednakże gdy podatnik oprócz usług ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »