Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

12.01.2006

Korekta podatku naliczonego – rozliczanie podatku naliczonego metodą proporcji

Obecnie obowiązująca Ustawa o podatku od towarów i usług (dalej: u. p. t. u.)1) przewiduje szereg sytuacji, w których podatnik powinien dokonać korekty podatku naliczonego2). Jednakże na potrzeby niniejszego artykułu zajmiemy się jedynie sytuacjami, w których podatnik podatku od towarów i usług wykonuje zarówno czynności opodatkowane tym podatkiem, jak i czynności zwolnione czy opodatkowane na zasadzie ryczałtu (czyli bez prawa do odliczeń).

Stosownie do art. 86 ust. 1 u. p. t. u. podatnikowi podatku od towarów i usług przysługuje, co do zasady, prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary te są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Przepis ten jest wyrazem zasady neutralności tego podatku. Z powyższego artykułu, rozumianego a contrario, wynika zakaz odliczania VAT naliczonego przy nabyciu towarów lub usług, które wykorzystywane są do czynności zwolnionych od opodatkowania VAT. Potwierdza to także art. 90 ust. 1 u. p. t. u., w którym został nałożony na podatników nabywających towary lub usługi wykorzystywane do obydwu rodzajów czynności3) obowiązek odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Gdy nie można wyodrębnić całości albo części kwot podatku naliczonego, o których mowa powyżej, podatnikowi przysługuje prawo do pomniejszenia o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego4) (dalej: proporcja). Proporcję ustala się jako procentowy udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo5). Obliczając proporcję należy pamiętać, iż w przypadku, gdy czynności, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, stanowią 2% lub mniej obrotu, podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego6). W przypadku, gdy udział czynności, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku, w całkowitym obrocie przekracza 98%, podatnik może obniżyć kwotę podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego.

Ustawa o podatku od towarów i usług przewiduje dwa etapy obliczania w/w proporcji. Po pierwsze należy obliczyć proporcję wstępną stosowaną w trakcie roku kalendarzowego, a następnie proporcję ostateczną, która może stanowić podstawę korekty podatku naliczonego.

Proporcja wstępna

Proporcję wstępną oblicza się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja7). Należy pamiętać o tym, że do tak określonej proporcji nie wlicza się obrotu uzyskanego z:

- dostawy towarów lub usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji;

- dostawy gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały one zaliczone do środków trwałych nabywcy;

- transakcji dotyczących nieruchomości;

- transakcji dotyczących usług pośrednictwa finansowego, z wyłączeniem:

1) działalności lombardów, z wyjątkiem usług świadczonych przez banki;

2) usług polegających na oddaniu w odpłatne użytkowanie rzeczy ruchomej;

3) usług doradztwa finansowego (PKWiU ex 67.13.10-00.20);

4) usług doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU ex 67.20.10-00.20-00.30), z wyjątkiem świadczonych przez zakład ubezpieczeń w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej oraz świadczonych w tym zakresie przez podmioty działające w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń;

5) usług ściągania długów oraz faktoringu;

6) usług zarządzania akcjami, udziałami w spółkach lub związkach, obligacjami i innymi rodzajami papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 u. p. t. u.8);

7) usług przechowywania akcji, udziałów w spółkach lub związkach, obligacji i innych rodzajów papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 u. p. t. u.;

8) transakcji dotyczących dokumentów ustanawiających tytuł własności;

9) transakcji dotyczących praw w odniesieniu do nieruchomości.

Proporcję określoną w powyższy sposób zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej (procenty wyraża się w procentach).

Należy zaznaczyć, że przepisy dotyczące VAT przewidują szczególny, alternatywny sposób obliczenia proporcji, tj. obliczenie jej według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego i utrwalonej w formie protokołu. Proporcję w ten sposób sporządza się w następujących przypadkach:

- dla podatników, którzy w roku podatkow...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »