Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

27.08.2007

Jak odzyskać zapłacony w UE VAT

Każde przedsiębiorstwo mające kontakty gospodarcze z zagranicznymi kontrahentami może ubiegać się o zwrot podatku od wartości dodanej zapłaconego w cenie nabytych za granicą towarów i usług. W znacznej części uprawnienie to dotyczy firm świadczących usługi międzynarodowego transportu, bowiem przedsiębiorstwa te korzystają za granicą z serwisów, napraw, ponoszą wydatki na zakup paliwa, opłaty za przejazdy autostradami oraz usługi parkingowe.

Warunki, które muszą być bezwzględnie spełnione, ażeby podatnik mógł złożyć wniosek o zwrot

Zwrot podatku od towarów i usług zapłacony poza granicami kraju mogą uzyskać tylko podatnicy, którzy wypełniają określone warunki. W przypadku zwrotu podatku z państw członkowskich Unii warunki te określają przepisy Ósmej Dyrektywy Rady z dnia 6 grudnia 1979 roku w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich w zakresie podatków obrotowych — zasady zwrotu podatku od wartości dodanej podatnikom nieposiadającym siedziby na terytorium kraju (79/1072/EEC). Przepisy tej dyrektywy mają przede wszystkim na celu wprowadzenie jednolitych zasad, które zapewnią podatnikom posiadającym siedzibę na terytorium jednego państwa członkowskiego możliwość ubiegania się o zwrot podatku, którym ten podatnik został obciążony z tytułu dostaw towarów lub usług w innym państwie członkowskim, lub podatku zapłaconego z tytułu importu do tego drugiego państwa członkowskiego. W tym zakresie dyrektywa ma na celu uniknięcie podwójnego opodatkowania. Ponadto wspólne przepisy mają za zadanie eliminowanie rozbieżności pomiędzy zasadami obecnie obowiązującymi w państwach członkowskich, a tym samym jednolite traktowanie podatników w poszczególnych krajach.

Zgodnie z regulacjami VIII Dyrektywy (artykuł 1) o zwrot podatku od wartości dodanej, zapłaconego w krajach UE mogą starać się polskie przedsiębiorstwa, które:

  • nie posiadają siedziby, stałego zakładu, stałego miejsca zamieszkania ani zwyczajowego miejsca zamieszkania na terytorium kraju, w którym ubiegają się o zwrot podatku,
  • nie są zarejestrowane na terenie danego państwa członkowskiego jako podatnicy podatku od towarów i usług,
  • są zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT w Polsce i tu też posiadają siedzibę bądź miejsce zamieszkania,
  • nie wykonywały, w okresie, którego dotyczy wniosek, dostawy towarów ani świadczenia usług na terytorium państwa, z którego ubiegają się o zwrot. Jednakże możliwości złożenia wniosku nie wykluczy wykonywanie usług transportowych oraz usług pomocniczych w stosunku do nich zwolnionych na podstawie art. 14(1)(i), 15, 16(1)(B), (C) i (D) dyrektywy 77/388/WWC. Ponadto podatnik może składać wniosek o zwrot podatku, jeżeli na terytorium danego państwa członkowskiego świadczy usługi, w których podatek jest płacony wyłącznie przez usługobiorcę, zgodnie z art. 21(1)(b) dyrektywy 77/388/EEC.

O zwrot podatku od towarów i usług zapłacony w krajach Wspólnoty mogą więc starać się nie tylko przedsiębiorstwa świadczące usługi transportowe, ale i pewna grupa podmiotów, która świadczy np.:

— usługi reklamowe,

— usługi konsultantów, biur konsultingowych, prawników, księgowych,

— usługi udostępniania personelu,

— usługi telekomunikacyjne,

— usługi nadawania programów radiowych i telewizyjnych,

— usługi świadczone drogą elektroniczną,

— usługi pośredników działających w imieniu i na rachunek innej osoby, jeżeli nabywają na rzecz zleceniodawcy określone przepisami usługi.

Nabyte towary i usługi muszą być związane ze sprzedażą opodatkowaną

Przede wszystkim, zgodnie z artykułem 5 VIII Dyrektywy do zwrotu podatku od towarów i usług uprawnia podatnika nabycie towarów i usług związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przepisy dyrektywy stanowią, że w żadnym przypadku zwrot podatku nie przysługuje od wydatków, które nie są wydatkami ściśle związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą, takimi jak wydatki na dobra luksusowe, relaks lub rozrywkę. Po drugie podatnik nie może ubiegać się o zwrot podatku od zakupionych towarów i usług, które nie są związane z działalnością opodatkowaną. Innymi słowy podatnik prowadzący w Polsce sprzedaż zwolnioną z podatku VAT nie ma prawa wystąpić z wnioskiem o zwrot zagranicznego podatku VAT. Jeżeli zaś przedsiębiorca prowadzi zarówno sprzedaż opodatkowaną, jak i sprzedaż zwolnioną i dokonuje w danym państwie członkowskim zakupów towarów i usług związanych z tymi dwoma rodzajami działalności, wówczas ma prawo do wystąpienia z wnioskiem o zwrot podatku od wartości dodanej w takiej proporcji, w jakiej sprzedaż opodatkowana pozostaje w udziale sprzedaży całkowitej. Innymi słowy towary i usługi, w związku z którymi możliwy jest zwrot podatku, powinny spełniać wymogi określone w artykule 17 Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 roku w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych — wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (77/388/EEC).

Kwota VAT uprawniająca do złożenia wniosku

Polski przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem jedynie w sytuacji, gdy wniosek opiewa na określoną minimalną kwotę. Minimalne kwoty są ustalone przepisami artykułu 7 VIII Dyrektywy. Jeżeli składany wniosek dotyczy okresu krótszego niż rok kalendarzowy, wówczas minimalna kwota zwrotu (kwota podatku) nie może być niższa niż ekwiwalent w walucie krajowej kwoty 200 euro. Jeżeli zaś wniosek dotyczy jednego roku kalendarzowego lub końcówki roku, wówczas minimalna kwota zwrotu uprawniająca do złożenia wniosku musi być nie mniejsza niż 25 euro. Każde z państw członkowskich może ww. kwoty, otrzymane z przeliczenia na walutę krajową, zaokrąglić o nie więcej niż 10 proc. w górę lub w dół. Stąd też w niektórych krajach, jak np. Hiszpanii, limity te są wyższe, a w niektórych, jak np. Portugalii, niższe.

Termin złożenia oraz czas rozpatrzenia wniosku

Wniosek można złożyć w dowolnym momencie danego roku podatkowego, jeżeli dotyczy on okresu minimum trzech miesięcy. Jeżeli wniosek dotyczy całego roku kalendarzowego, wówczas powinien on wpłynąć do zagranicznego urzędu w terminie nie późniejszym niż 30 czerwca roku następującego po roku, którego dotyczy wniosek, np. termin złożenia wniosku za rok 2006 upłynął z dniem 30 czerwca 2007 roku. Na powyższe uregulowanie należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ wskazana data określa termin, w którym wniosek winien już wpłynąć do urzędu skarbowego za granicą. Oznacza to, że nie może tu być przyjęta zasada obowiązująca np. w polskich przepisach, że termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. W praktyce najczęściej spotykanym sposobem jest wysłanie wniosku wraz z załącznikami pocztą na adres danego organu podatkowego, dlatego też należy wysłać wniosek odpowiednio wcześniej celem zachowania terminu. Jeżeli wniosek wypłynie po określonej przepisami dacie do organu podatkowego danego państwa, wówczas zostanie on zwrócony podatnikowi bez rozpatrzenia.

Jeżeli wniosek jest sporządzony prawidłowo i został złożony w zagranicznym urzędzie podatkowym w wyznaczonym terminie, to zwrot podatku od wartości dodanej powinien nastąpić w terminie 6 miesięcy od daty złożenia. Zgodnie z artykułem 7(4) VIII Dyrektywy właściwy zagraniczny organ powinien ogłosić decyzję dotyczącą zwrotu w ciągu sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z załącznikami. W praktyce jednak należy liczyć się z faktem, że w większości przypadków organy podatkowe danego państwa uchybiają wskazanemu terminowi. Dzieje się tak dlatego, że przedsiębiorcy zazwyczaj składają wnioski na tzw. „ostatnią chwilę”, stąd w czerwcu do właściwych organów podatkowych napływa tak duża ilość dokumentacji, że organy nie są w stanie terminowo rozpatrzyć wszystkich złożonych dokumentów.

Sporządzać samodzielnie czy korzystać z usług fachowców

Przepisy państw członkowskich w większości przypadków dopuszczają możliwość sporządzenia wniosku samodzielnie przez zainteresowanego przedsiębiorcę. Niemniej ażeby wypełnić wniosek, niezbędna jest znajomość danego języka oraz wewnętrzne uregulowania prawne danego państwa członkowskiego. Wniosek może być sporządzony i złożony w imieniu podatnika przez ustanowionego pełnomocnika. Jeżeli przedsiębiorca ustanawia pełnomocnika, np. wyspecjalizowaną do zwrotu podatku firmę, wówczas do składanego wniosku należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo winno być załączone do wniosku w języku urzędowym obowiązującym w kraju, w którym przedsiębiorca ubiega się o zwrot. W niektórych państwach, np. w Szwajcarii, przepisy pozwalają na złożenie wniosku tylko za pośrednictwem pełnomocnika, który ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium danego kraju.

Kompletowanie dokumentacji

1. Sporządzenie wniosku

Aby odzyskać podatek od towarów i usług z sukcesem, podatnik powinien prawidłowo sporządzić wniosek, złożyć stosowne oświadczenia oraz dołączyć niezbędne załączniki. Obowiązek złożenia stosownego wniosku o zwrot podatku od wartości dodanej wynika z artykułu 3(a) VIII Dyrektywy. Jest to podstawowy dokument, który może być sporządzony przez podatnika lub wyspecjalizowany podmiot działający jako pełnomocnik. Wniosek należy złożyć na specjalnie do tego celu przygotowanym formularzu. W każdym z państw członkowskich obowiązuje odrębny druk wniosku, niemniej wszystkie one oparte są o wzór stanowiący załącznik A do dyrektywy 79/1072/EEC. Sporządzany przez podatnika wniosek musi być wypełniony drukowanymi literami lub maszynowo, w języku urzędowym kraju, w którym podatnik ubiega się o zwrot podatku od wartości dodanej. Najwygodniejszą formą wypełniania wniosku jest skorzystanie z aktywnych formularzy wniosku zamieszczonych na stronach internetowych danego organu podatkowego w określonym państwie. Wnioski są zbudowane w oparciu o pewien układ, w którym należy podać odpowiednie dane. Standardowo wniosek oparty o wzór VIII Dyrektywy zawiera następujące dane:

1. dane dot...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »