Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

06.11.2009

Orzecznictwo podatkowe: Wierzytelności w kosztach tylko w kwocie netto

Z uzasadnienia: Z art. 14 ust. 1 zdanie drugie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika wprost, że u podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Tak więc podatek od towarów i usług nie może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, gdyż zgodnie z art. 14 ust. 1 zdanie 2 cytowanej ustawy nie podlega on zaliczeniu do przychodów należnych. W konsekwencji za przychód należny w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy podatkowej nie można uznawać wartości brutto wierzytelności, w przypadku gdy dotyczy ona sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT.

SENTENCJA

Dnia 21 października 2009 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym:

Przewodniczący Sędzia: WSA Grażyna Firek,
Sędziowie: WSA Stanisław Grzeszek, WSA Urszula Zięba (spr),
Protokolant: Iwona Sadowska-Białka,

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 października 2009 r., sprawy ze skargi K. i R. B., na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, z dnia 23 czerwca 2008r Nr ..., w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 r.:

I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji,
II. określa, że powyższe decyzje nie mogą być wykonane do czasu uprawomocnienia się wyroku,
III. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz skarżących koszty postępowania w kwocie 719 zł (siedemset dziewiętnaście złotych).

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 23 czerwca 2008 r., nr ... Dyrektor Izby Skarbowej po rozpoznaniu odwołania pełnomocnika podatników K. i R. B. utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia 25 marca 2008 r. Nr..., na mocy której organ określił małżonkom B. wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2002 r. w kwocie 278 103,00 zł.

W toku przeprowadzonego postępowania kontrolnego ustalono, że w 2002 r. podatnik R. B. prowadził działalność gospodarczą w ramach spółki jawnej "C." w T., która zajmowała się handlem artykułami różnego pochodzenia, a w której to spółce każdy z dwóch wspólników miał równy udział w jej zyskach i stratach.

W wyniku kontroli stwierdzono, że przychody oraz koszty uzyskania przychodów z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez R. B. w formie Spółki jawnej "C." wykazane zostały w załączniku B zeznania PIT-36 za 2002 r. w nieprawidłowej wysokości:

- zaniżono przychód o kwotę 2 056,87 zł,
- zawyżono przychód o kwotę 170 056,87 zł,
- zaniżono koszty uzyskania przychodów o kwotę 76 182,06 zł,
- zawyżono koszty uzyskania przychodów o kwotę 14 033,96 zł.

Stwierdzono, że w 2002 r. w ewidencji konta nr 751-09 "Pozostałe przychody" ujęto przychody z tytułu realizacji transakcji terminowych i opcji w łącznej wysokości 170 460 zł. Przychody te spółka uzyskała z tytułu realizacji transakcji nierzeczywistej terminowej sprzedaży waluty wymienialnej /umowy z dnia 26.03.2002 r. i 26.04.2002r/ i transakcji nierzeczywistej opcji sprzedaży waluty wymienialnej /umowa z dnia 11.07.2002r/ zawartych z Bankiem ... w W.

Organy wskazały, że zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako dwa odrębne źródła przychodów wymienione zostały przez ustawodawcę: pozarolnicza działalność gospodarcza - w pkt. 3 tegoż artykułu oraz kapitały pieniężne i prawa majątkowe w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c - w pkt. 7. W dalszych artykułach wymienionej ustawy zdefiniowane zostały szczegółowo kapitały pieniężne w art. 17 ust. 1 oraz prawa majątkowe w art. 17 ust. 3 i art. 18 ustawy. Z brzmienia tych przepisów wynika, że ustawodawca pochodne instrumenty finansowe, które są zbudowane w oparciu o inny instrument bazowy niż papier wartościowy - uznając za papier wartościowy - wyodrębnił z kapitałów pieniężnych. Dodatkowo pochodne instrumenty finansowe, które zbudowane są w oparciu o papiery wartościowe stanowią - w myśl art. 17 ust. 1 pkt. 6 ustawy - kapitały pieniężne. To odmienne potraktowanie przez ustawodawcę skutkuje zarówno w przyjęciu innego momentu powstania przychodu, a także innej formy opodatkowania uzyskanych z tego tytułu przychodów. Ponadto ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wymienia przypadków, w których kapitały pieniężne czy prawa majątkowe należałoby traktować jako inne źródło przychodów, np. jako pozarolniczą działalność gospodarczą. Jedynie w przypadku, gdyby obrót tymi kapitałami czy prawami był przedmiotem działalności, to wówczas byłoby to źródło - pozarolnicza działalność gospodarcza.

W niniejszej sprawie sytuacja taka nie występuje, zatem zdaniem organu uzyskane przez podatnika przychody z tego tytułu, czy też poniesione koszty uzyskania przychodów w związku z nabyciem kapitałów pieniężnych czy praw majątkowych zakwalifikowane powinny być do źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt. 7 ustawy podatkowej. Przy kwalifikowaniu osiągniętych przychodów lub poniesionych kosztów do pozarolniczej działalności gospodarczej decydujące znaczenie ma fakt, czy składniki majątku są wykorzystywane w działalności gospodarczej, a nie wystarczy sam związek składników majątku z działalnością gospodarczą.

Tymczasem, trudno uznać by zawarte z Bankiem przez osobę reprezentującą Spółkę umowy były wykorzystywane w działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę "C.", której przedmiotem działalności jest handel artykułami różnego pochodzenia. Fakt zabezpieczenia się firmy przed różnymi negatywnymi dla niej zjawiskami gospodarczymi nie kwalifikuje uzyskanych z tego działania przychodów automatycznie do przychodów z działalności gospodarczej.

Organy obydwu instancji nie uznały nadto za koszt uzyskania przychodów podatku od towarów i usług zaliczonego przez Spółkę jawną "C." do kosztów w ramach rezerwy utworzonej na wierzytelności nieściągalne w wysokości brutto 68 037,86 zł. Podstawę rozstrzygnięcia organów stanowił art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Przychodem ze sprzedaży towarów i usług u podatnika opodatkowanego podatkiem VAT jest zatem przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Na powyższej definicji przychodu opierają się regulacje zawarte w dalszej części ustawy, tj. art. 23 ust. 1 pkt. 21 stanowiące, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów rezerw tworzonych na pokrycie wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona z wyjątkiem rezerw na pokrycie takich wierzytelności, które uprzednio na podstawie art. 14 zostały zarachowane jako przychody należne i których nieściągalność została uprawdopodobniona.

Zdaniem organów, z tak brzmiącego przepisu należy wysnuć wniosek, że warunkiem zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z w/w tytułu jest spełnienie przesłanki uznania za przychód należny, zgodnie z art. 14 ustawy, a ponadto spełnienie drugiego warunku tj. uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności.

Uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności nie zostało przez organy zakwestionowane, natomiast zakwestionowana została wysokość zaliczenia ich w koszty Spółki. Uznano bowiem, że jedynie kwoty netto, czyli bez podatku od towarów i usług - tj. zaliczone wcześniej do przychodów należnych w myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są kosztem uzyskania przychodu.

Dla poparcia takiego stanowiska organ II instancji powołał się na wyrok NSA z dnia 20 listopada 2007 r., sygn. akt II FSK 1179/06, który zapadł w stosunku do małżonków B. w sprawie umorzenia postępowania prowadzonego w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 r. Z treści uzasadnienia tego orzeczenia wynika, zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej, że nie ma żadnych podstaw ku temu, by za przychód należny w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uznawać wartość brutto wierzytelności w sytuacji, gdy dotyczy ona sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. W przypadku sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT przepis ten nakazuje za przychód uznać kwotę należną (wierzytelność) pomniejszoną o podatek od towarów i usług.

Dyrektor Izby Skarbowej nie podzielił nadto zastrzeżeń strony w zakresie nieuznania przez organy I instancji za koszt uzyskania przychodów należności od firmy "M." wynikającej z faktur: 1811/97/vat i 1902/97/vat, na łączną kwotę 7 000,00 zł. Spółka w trakcie postępowania kontrolnego, mimo żądania organu kontroli skarbowej, nie przedłożyła dokumentów wymaganych zgodnie z art. 23 ust. 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazujących, iż spełniony został warunek do zaliczenia ich w koszty uzyskania przychodów jako wierzytelności nieściągalnej.

Odnośnie sposobu zarachowania różnic inwentaryzacyjnych zapasów magazynowych, organ odwoławczy wyjaśnił, że swe ustalenia w tym zakresie oparł na wyjaśnieniach pełnomocnika podatnika doradcy podatkowego S. K. po których uwzględnieniu usunięto nieprawidłowości w dokumentacji księgowej.

W odwołaniu oraz skierowanej do tut. Sądu skardze a także kolejnych, licznych pismach procesowych pełnomocnicy skarżącego wskazywali, że Dyrektor Izby Skarbowej wadliwe wykonał, wynikający z Ordynacji podatkowej ustrojowy obowiązek kontroli decyzji podatkowej pod względem zgodności z prawem, przez co naruszył art. 120, 121, 122 i art. 210 tej ustawy odmawiając stwierdzenia konieczności uchylenia tej decyzji, jako wydanej z naruszeniem przepisów prawa materialnego, a to art. 14 i art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnosząc o uchylenie zaskarżonej decyzji wraz z decyzją organu I instancji zarzucono:

1) błędne przyjęcie stanu faktycznego wskutek założenia, że spółka "C.", w której wspólnikiem jest R. B., prowadząc działalność gospodarczą w świetle art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do przychodów należnych ze sprzedaży towarów zarachowuje kwotę netto ceny sprzedaży,

2) błędne przyjęcie stanu faktycznego wskutek założenia, że Spółka ww. nabyła w Banku..., działającym jako biuro maklerskie, pochodne instrumenty finansowe i dokonała nimi obrotu (oferowała sprzedaż na rynku), czyli prowadziła działalność gospodarczą w zakresie obrotu papierami wartościowymi i pochodnymi z tych papierów, czyli pochodnymi instrumentami finansowymi,

3) błędne przyjęcie, że skarżący R. B. do kosztów uzyskania przychodów zaliczył podatek VAT należny,

4) naruszenie art. 14 ust. 1 i ust. 1 e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przyjmując nietrafnie, że przepis ten definiuje pojęcie przychodu należnego, co jest sprzeczne ze stanem faktycznym.
...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »