Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

04.11.2009

Orzecznictwo podatkowe: Tylko zarejestrowany znak towarowy podlega amortyzacji

1. Prawo do znaku towarowego może być wprowadzone do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych, a następnie amortyzowane zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, gdy jest nie tylko faktycznie wykorzystywane, przez oznaczenie towarów i usług znakiem towarowym, ale przede wszystkim prawnie przejęte do używania jako prawo, bowiem pod pojęciem prawa do znaku towarowego mieszczą się tylko podmiotowe prawa do znaku, które mają charakter bezwzględny.

2. Prawo do znaku towarowego, w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jako prawo podmiotowe dotyczy wyłącznie prawa do znaku zarejestrowanego, które ten status nabywa ex nunc, tj. z chwilą rejestracji. Przymiotu tego nie ma znak towarowy niezarejestrowany, w tym również zgłoszony do rejestracji. Bez znaczenia jest fakt, że ustawa o znakach towarowych nie posługuje się terminem "prawa do znaku towarowego", istotne jest bowiem to, że skutek podatkowy, o który w tym zwrocie normatywnym mowa, powstaje z momentem rejestracji znaku towarowego, a nie to czy prawo do znaku towarowego w rozumieniu ustawy podatkowej znaczy to samo co prawo z rejestracji znaku towarowego w rozumieniu ustawy o znakach towarowych.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Bogusław Dauter (sprawozdawca), Sędzia NSA Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, Sędzia WSA del. Ludmiła Jajkiewicz, Protokolant Anna Dziewiż-Przychodzeń, po rozpoznaniu w dniu 21 sierpnia 2009 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej "I..." sp. z o.o. w R. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 20 listopada 2007 r. sygn. akt I SA/Rz 619/07 w sprawie ze skargi "I..." sp. z o.o. w R. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w R. z dnia 25 maja 2007 r. nr ... w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2004 r. oddala skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE

1. Wyrokiem z 20 listopada 2007 r., I SA/Rz 619/07, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargę "I." spółka z o.o. z siedzibą w R. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w R. z 25 maja 2007 r., nr ..., utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w R. z 19 lipca 2006 r., nr ..., w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2004 r.

2. Rozstrzygnięcie to zapadło w następującym, przyjętym przez sąd pierwszej instancji stanie faktycznym: przeprowadzona kontrola podatkowa wykazała, iż "I." spółka z o.o. z siedzibą w R. (dalej: spółka) zawyżyła koszty uzyskania przychodów o kwotę 360.000 zł stanowiącą równowartość odpisów amortyzacyjnych od prawa do znaku towarowego "I.". W związku z powyższą nieprawidłowością określono spółce zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych za 2004 r. w kwocie 307.838,00 zł tj. wyższej od zadeklarowanej o 68.401 zł. Zakwestionowano prawo spółki do amortyzowania powyższego znaku towarowego w 2004 r., ze względu na to, iż spółka prawo ochronne na ww. znak towarowy uzyskała dopiero 26 stycznia 2005 r.

Po rozpoznaniu odwołania spółki organ odwoławczy powołując się na art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2000, nr 54, poz. 654 z późn. zm., dalej: u.p.d.o.p.) wskazał, że prowadzone przez urząd patentowy postępowanie związane ze zgłoszeniem znaku towarowego "I." doprowadziło do wydania przez ten Urząd w dniu 26 stycznia 2005 r. decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na ww. znak, co nastąpiło już pod rządami obowiązującej od 22 sierpnia 2001 r. ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm., dalej: u.p.w.p.). Dopiero wskutek wydania tej decyzji powstało podlegające amortyzacji prawo ochronne na znak towarowy " I. ". Przez uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy spółka nabyła prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (art. 153 ust. 1 u.p.w.p.). W związku z decyzją urzędu patentowego o udzieleniu prawa ochronnego, spółka stała się uprawniona do wprowadzenia tego prawa ochronnego do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych oraz rozpoczęcia, od następnego miesiąca, naliczania amortyzacji w koszty uzyskania przychodów - stosownie do postanowień art. 16h u.p.d.o.p. przy założeniu, że spółka miała zamiar wykorzystywania tego znaku towarowego na potrzeby związane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą.

Ponadto organ stwierdził, że skoro wspólnicy spółki cywilnej "I." posiadali w 2000 r. prawo do niezarejestrowanego znaku towarowego, to jedynie to prawo mogli uczynić przedmiotem aportu. W konsekwencji oznacza to, że spółka z o.o. "I." aż do dnia udzielenia przez urząd patentowy w 2005 r. prawa ochronnego na znak towarowy " I. " posiadała jedynie prawo do znaku niezarejestrowanego, które nie podlega amortyzacji podatkowej. Podniesiono przy tym, że przedmiotem aportu było prawo do niezarejestrowanego znaku towarowego, zgłoszonego do zarejestrowania, którego wykorzystywanie w prowadzonej działalności gospodarczej nie wiązało się z uprawnieniem do jego amortyzowania na podstawie art. 16b ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p., bo amortyzacji zaliczanej do kosztów uzyskania przychodów podlegają wyłącznie znaki towarowe posiadające świadectwa ochronne.

3. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie zarzucono naruszenie art. 2, art. 32 ust. 2 Konstytucji RP, art. 16b ust. 1 pkt 6, art. 15 ust. 6 w zw. z art. 16b ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p. w zw. z przepisami ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz.17 z późn. zm., dalej: u.z.k.). oraz art. 162 ust. 6 u.p.w.p.

4. Uzasadniając podjęte rozstrzygnięcie sąd pierwszej instancji wskazał, że spór sprowadza się do tego czy spółka miała prawo dokonywać odpisów amortyzacyjnych i uznawać je za koszt uzyskania przychodu od znaku towarowego "I.", który został zgłoszony do zarejestrowania w urzędzie patentowym, ale decyzja o udzieleniu prawa ochronnego nie została jeszcze wydana. W związku z tym wskazano, powołując się na treść art. 15 ust. 6, art. 16b ust. 1 pkt. 6 oraz art. 16h ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p., że kwestią kluczową, a zarazem sporną między stronami jest rozumienie "prawa do znaku towarowego", o którym mowa w art. 16b ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p. Sama ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje tego pojęcia jak również nie definiuje pojęcia "znaku towarowego", w związku z czym uzasadnione jest odwołanie się w tym zakresie do odrębnej regulacji, obowiązującej w momencie wprowadzenia znaku towarowego "I." do ewidencji majątku podlegającego amortyzacji. W sprawie spółka przyjęła do ewidencji majątku podlegającego amortyzacji wartość znaku towarowego dokonując, począwszy od 2001 r., odpisów amortyzacyjnych. Wówczas problematykę "znaków towarowych" regulowała ustawa o znakach towarowych, która w art. 4 definiowała pojęcie znaku towarowego. Ustawa o znakach towarowych nie posługiwała się pojęciem "prawa do znaku towarowego". Używała natomiast pojęcia "prawo z rejestracji znaku towarowego". System rejestracji znaków towarowych jest powszechnie przyjęty w ustawodawstwie państw europejskich. Jest on zgodny z dyrektywą o harmonizacji prawa o znakach towarowych or...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »