Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

03.11.2009

PKPiR krok po kroku – odcinek 3

W poprzednim odcinku omówiliśmy konstrukcję podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Dzisiaj rozpoczynamy analizę poszczególnych kategorii operacji, które w PKPiR powinny być ewidencjonowane. Aby prawidłowo określić, jakie operacje i w jaki sposób należy ująć w przychodowych i kosztowych kolumnach księgi, nie można pominąć podstawowych pojęć dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych: przychodów i kosztów. Ich zrozumienie ułatwi podejmowanie decyzji o sposobach księgowania pojedynczych zdarzeń. Nie jest to koniec tych rozważań – w przyszłości wielokrotnie będziemy do nich wracać, przedstawiając różnego rodzaju szczegóły i wyjątki.

Przychody (art. 14 ustawy) i moment ich powstania

Dla prawidłowej ewidencji zdarzeń gospodarczych w PKPiR fundamentalne znaczenie ma właściwe określenie przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz momentu jego powstania.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 updof za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu (art. 14 ust. 1a updof).

Za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po odjęciu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat lub skont oraz należnego podatku od towarów i usług.

„Dla celów podatkowych nie jest w świetle art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) istotne to, czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą faktycznie otrzymała zapłatę za wykonane przez nią usługi bądź sprzedaż towarów, czy też takiej należności nie otrzymała, a także i to, kiedy ją ewentualnie otrzyma. Cecha 'należności' dotyczy kwot (przychodów), które są wymagalne w rozumieniu prawa cywilnego. Wskazuje się w związku z tym, że 'kwoty należne' są to te przychody, które wynikają ze źródła przychodów, jakie stanowi działalność gospodarcza, i które w następstwie prowadzenia tej działalności stają się wymagalną wierzytelnością, choćby faktycznie środków z tego tytułu jeszcze nie uzyskano. Nie można podzielić stanowiska, że w przypadku kiedy kwota roszczenia jest sporna, to uzyskuje ona przymiot 'kwoty należnej' w rozumieniu ustawy podatkowej dopiero wtedy, gdy sąd powszechny lub strony na mocy ugody ustalą wartość należnego świadczenia.” (por. wyrok NSA z 20 września 2007 r., II FSK 1028/06)

Wartość zwróconych towarów pomniejsza przychód w momencie zwrotu towaru. Bonifikata to zmniejszenie pierwotnej ceny towaru lub usługi ze względu na przewidywaną lub faktyczną stratę kontrahenta lub inne okoliczności. Skonto stanowi obniżenie ceny związane z warunkami płatności. Udzielane jest na podstawie umowy zawartej między stronami, w przypadku zapłaty należności gotówką lub w inny określony sposób pożądany przez sprzedającego, lub zapłaty w określonym, krótszym niż zazwyczaj terminie płatności.

Ww. norma prawna konstruuje zatem bardzo szeroką definicję działalności gospodarczej. Za przychody z działalności gospodarczej uznaje otrzymane lub należne pieniądze i inne wartości uzyskiwane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Pomimo tak szerokiej definicji, ustawodawca w ustępie 2 analizowanej normy prawnej zawarł katalog kategorii, które również uznał za przychody. W ustępach 2b–3 enumeratywnie określił natomiast kategorie niestanowiące przychodu.

Regulacje art. 14 updof stanowią odstępstwo od zasady, że za przychody należy uważać wartości rzeczywiście przez podatnika osiągnięte, czyli otrzymane lub postawione do jego dyspozycji. W przypadku działalności gospodarczej nawet brak zapłaty w przewidzianym terminie rodzi obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe w zakresie sumy należnej za wykonane świadczenie.

Data powstania przychodu

Ustawodawca wyraźnie określił datę powstania przychodu należnego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej jako dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego jej wykonania, nie później jednak niż dzień wystawienia faktury lub uregulowania należności (art. 14 ust. 1c updof).

Powyższa regulacja wywołuje określone wątpliwości. Obiekcje powoduje zwłaszcza stwierdzenie ustawodawcy, że przychód powstaje „z chwilą uregulowania należności”. Z kontekstu normy wynika, że chodzi o należność otrzymywaną przed dniem wydania rzeczy czy wykonania usługi. W przypadku należności regulowanej po wydaniu rzeczy, po wykonaniu usługi (bądź równocześnie), przychód należny powstaje w chwili wydania rzeczy czy wykonania usługi. Należy zwrócić uwagę, że zaliczka (czyli przedpłata) nie jest przychodem, nie ma zatem możliwości, żeby przychód powstawał z dniem uregulowania należności. Jeśli należność uregulowana zostanie przed wydaniem towaru, wykonaniem usługi, przychód nie powstaje, natomiast jeśli należność zostanie uregulowana później lub równocześnie, przychód należny powstaje wcześniej na innej podstawie.

Odmienne zasady obowiązują przy usługach rozliczanych w okresach rozliczeniowych (usługi najmu, dzierżawy, leasingu rozliczane np. miesięcznie, kwartalnie lub rocznie). Za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego przez strony w umowie (np. ostatni dzień miesiąca, ostatni dzień kwartału) lub na wystawionej fakturze, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Podobnie w przypadku rozliczeń z tytułu dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej oraz gazu przewodowego.

W przypadku otrzymania przychodu z działalności gospodarczej, do którego nie stosuje się powyższych zasad szczególnych, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty.

Pojęcie przychodu ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »