Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

25.09.2009

Orzecznictwo podatkowe: Fiskus nie decyduje o kwalifikowaniu dróg do poszczególnych kategorii

Uznanie, że droga jest lub nie drogą publiczną bądź drogą wewnętrzną nie może następować w drodze interpretacji prawa podatkowego wydawanej na podstawie Ordynacji podatkowej. Kwalifikowanie dróg do poszczególnych kategorii zastrzeżono bowiem ustawą do kompetencji organów w zależności od kategorii drogi i następuje to w formie rozporządzenia właściwego ministra (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych lub uchwały odpowiedniego organu samorządu terytorialnego (art. 6 ust. 2 i 3, art. 6a ust.2 i 3, art. 7 ust. 2 i 3). Oczywiście, w świetle treści art. 2 ust.3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r., charakter drogi ma istotne i rozstrzygające znaczenie dla kwestii zwolnienia podatkowego i nie może być w interpretacji tego przepisu pominięty, lecz stanowi on wskazany we wniosku element stanu faktycznego, nie podlegający ustalaniu i dowodzeniu lecz ocenie w aspekcie cytowanych przepisów, aby ustalić zakres zwolnienia podatkowego w danym stanie faktycznym.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Renata Kantecka, Sędziowie Sędzia WSA Andrzej Błesiński (spr.), Sędzia WSA Wiesława Pierechod, Protokolant Marika Brzozowiec, po rozpoznaniu w Olsztynie na rozprawie w dniu 23 lipca 2009 r., sprawy ze skargi Spółki A. na interpretację indywidualną Prezydenta Miasta z dnia "[...]" nr "[...]" w przedmiocie zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego:

I. uchyla zaskarżoną interpretację,
II. zasądza od Prezydenta Miasta na rzecz skarżącej kwotę 457 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 2 marca 2009 r. Spółka A (dalej cyt. jako spółka) zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm., dalej cyt. jako Ord. pod.).

W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym wskazano, że Spółka A powstała w celu przyśpieszenia rozwoju gospodarczego regionu, na gruntach wniesionych aportem przez akcjonariuszy (samorządy "[...]","[...]","[...]" oraz Skarbu Państwa). Z własnych środków wybudowała infrastrukturę gospodarczą tj. wodociągi, kanalizację sanitarną oraz drogi. Drogi wykorzystywane są zarówno przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie strefy, jak i przez osoby trzecie. Po tych drogach odbywa się bowiem nieskrępowany ruch, w tym jeżdżą autobusy komunikacji miejskiej. Drogi stanowią zorganizowaną całość i są połączone z innymi dogami publicznymi. Od gruntów, wybudowanej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz budowli w postaci dróg i gruntów pod tymi drogami spółka płaci podatek od nieruchomości.

W związku z przedstawionym powyżej stanem faktycznym spółka zadała pytanie: czy grunty zajęte pod pasy drogowe oraz zlokalizowane w nich budowle będące własnością spółki leżące w ciągu dróg publicznych, z których korzystają różne podmioty i do których dostęp jest nieograniczony, powinny być obciążone podatkiem od nieruchomości.

Zdaniem spółki przedmiotowe grunty oraz drogi nie powinny być opodatkowane podatkiem od nieruchomości, gdyż zgodnie z brzmieniem art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 121, poz.844 ze zm., dalej cyt. jako u.p.o.l.) opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości nie podlegają grunty zajęte na pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle.

Ulice znajdujące się w "[...]" są połączone z innymi ulicami stanowiącymi drogi publiczne, tworząc zorganizowany ciąg komunikacyjny. Stanowią więc połączenie dróg publicznych, a więc tym samym stają się drogami publicznymi, zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 ze zm., dalej cyt. jako u.d.p.) i tym samym grunty pod drogami i zlokalizowane w nich budowle nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Prezydent Miasta pisemną interpretacją z dnia "[...]", nr "[...]" uznał, że grunty zajęte pod pasy drogowe będące własnością spółki wraz z zlokalizowanymi w nich budowlami za drogi wewnętrzne podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, ze stawką podatku w przypadku gruntów jak od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zaś budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 u.p.o.l.

W uzasadnieniu wydanej interpretacji wskazano na uregulowanie z art. 2 ust. 3 pkt 4 u.p.o.l. oraz przepisy ustawy o drogach publicznych określające podział dróg publicznych, tryb zaliczania dróg do poszczególnych kategorii. Drogi niezaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych, zdaniem organu, stanowią drogi wewnętrzne (art. 8 ust. 1 u.p.o.l.). Zarząd tymi drogami należy do zarządcy terenu, na którym droga jest położona, a w razie jego braku do właściciela tego terenu (art. 8 ust. 2 u.p.o.l.), do nich też należy finansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony, oznakowania drogi i zarządzania nią (art. 8 ust. 3 i 4 u.p.o.l.).

W niniejszej sprawie grunty oraz zlokalizowane na nich drogi stanowią własność Spółki A. W ewidencji gruntów i budynków, grunty te są zakwalifikowane jako droga, ale nie należą do kategorii dróg publicznych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych do której odwołuje się ustawa o podatkach i opłatach lokalnych.

Dodatkowo wskazano, że spółka jest przedsiębiorcą, prowadzi działalność gospodarczą, tym samym grunty i budynki oraz budowle związane są z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l.) i podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l.

Na poparcie swojego stanowiska organ przywołał wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 8 maja 2008 r., sygn. akt I SA/Gd 28/08.

Pismem z dnia "[...]" Spółka A wezwała Prezydenta Miasta do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę wydanej pisemnej interpretacji.

W uzasadnieniu wskazała na powiązania dróg gminnych i krajowych z drogami należącymi do niej oraz zasadnicze znaczenie funkcji jaką drogi pełnią w układzie komunikacyjnym, leżąc w ciągu dróg publicznych. Tym samym jej zdaniem zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt 4 u.p.o.l. winny zostać zwolnione od opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Prezydent Miasta, po rozpatrzeniu powyższego wezwania, pismem z dnia "[...]", nr "[...]" podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko, powtarzając w całej rozciągłości uzasadnienie zawarte w pisemnej interpretacji.

Powyższą interpretację Prezydenta Miasta zaskarżyła Spółka A wnosząc o jej uchylenie oraz o zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

Zaskarżonej interpretacji zarzuciła naruszenie art. 2 ust. 3 pkt 4 u.p.o.l. w zw z art. 2 ust. 2 u.d.p.

W uzasadnieniu skargi podniesiono, że organ dokonał "wąskiego" wyjaśnienia przepisów art. 2 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. i w takim zakresie interpretacja nie jest kwestionowana przez skarżącą, gdyż drogi wewnętrzne i zlokalizowane w nich budowle podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Poza rozstrzygnięciem pozostała jednak kwestia opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów i znajdujących się na nich budowli tworzących ulice połączone z ulicami/drogami gminnymi lub krajowymi. Przepisy art. 2 ust. 2 i 3 u.p.o.l. wprowadzają jednakże zwolnienia w podatku od nieruchomości m.in. dla gruntów zajętych pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych oraz zlokalizowanych na nich budowli - z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej inn...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »