Orzecznictwo podatkowe: Praca społeczna bez wynagrodzenia to nie pełnienie obowiązków społecznych

Zwolnienie diet oraz kwot stanowiących zwrot kosztów, o jakim mowa w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczy wyłącznie niektórych przychodów otrzymywanych przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich i nie obejmuje przychodów otrzymywanych przez osoby należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Krystyna Nowak, Sędziowie NSA Jan Rudowski, WSA del. Tomasz Zborzyński (sprawozdawca), Protokolant Barbara Mróz, po rozpoznaniu w dniu 22 lipca 2009 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 24 października 2007 r. sygn. akt I SA/Kr 1796/06 w sprawie ze skargi M. Okręgowej Izby Architektów w K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 20 września 2006 r. nr [...] w przedmiocie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego:

1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i oddala skargę,
2) zasądza od M. Okręgowej Izby Architektów w K. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w K. kwotę 220 (dwieście dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uwzględnił skargę M. w K. i uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz poprzedzające ją postanowienie organu pierwszej instancji.

Wyrok ten zapadł wskutek przyjęcia następujących ustaleń co do okoliczności sprawy:

Skarżąca M. w K. wnioskiem z dnia 5 kwietnia 2006 r. wystąpiła o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego, wskazując, że izby architektów zostały powołane ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządzie architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zm.), przynależność do nich osób posiadających uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej lub wykonujących zawód architekta jest obligatoryjna, a organom izb architektów powierzone zostały obowiązki z zakresu zadań publicznych. Członkowie organów tych izb pełnią swoje obowiązki społecznie, ale Zjazd Krajowy Izb Architektów postanowił, że rady okręgowe mogą przyznać członkom organów izb diety za udział w posiedzeniach tych organów w wysokości nie większej niż 100 zł z jednoczesnym określeniem maksymalnej liczby posiedzeń, za udział w których przysługuje dieta. Skarżąca zadała pytanie, czy diety te, jako otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych do wysokości nie przekraczającej miesięcznie kwoty 2.280 zł na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm., dalej: u.p.d.o.f.), udzielając odpowiedzi twierdzącej.

Naczelnik Urzędu Skarbowego K. postanowieniem z dnia 19 czerwca 2006 r. stwierdził, że przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe. W uzasadnieniu wskazał, że izby architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów mają osobowość prawną i że diety wypłacane przez izby architektów należy zakwalifikować jako przychody określone w art. 13 pkt 7 u.p.d.o.f., czyli przychody otrzymywane przez osoby należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych, niezależnie od sposobu ich powoływania. Do diet tych nie ma zastosowania art. 13 pkt 5 u.p.d.o.f., który stanowi, że za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 7 u.p.d.o.f. Ponieważ zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 17 u.p.d.o.f. dotyczy tylko przychodów określonych w art. 13 pkt 5 u.p.d.o.f., do diet otrzymywanych przez członków organów izb architektów nie ma zastosowania.

Po rozpatrzeniu zażalenia skarżącej Dyrektor Izby Skarbowej w K. decyzją z dnia 20 września 2006 r. odmówił zmiany postanowienia organu podatkowego pierwszej instancji, podzielając przedstawioną w nim argumentację i akcentując znaczenie posiadania przez izbę samorządu zawodowego osobowości prawnej.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie podniesiono, że członkowie izb architektów pełnią funkcje społeczne, wykonując czynności nałożone na nich ustawą, które przed powołaniem izb pozostawały w kompetencji organów administracji publicznej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 24 października 2007 r. skargę uwzględnił i uchylił rozstrzygnięcia podjęte przez organy podatkowe obu instancji. W uzasadnieniu wskazał, że jedyną przesłanką zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 u.p.d.o.f. jest wykonywanie czynności związanych z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, polegających na uczestnictwie w zawiadywaniu sprawami państwowymi lub w pracy instytucji, w szczególności samorządu terytorialnego lub zawodowego, reprezentując pewną społeczność i biorąc udział w rozwiązywaniu jej problemów. W ocenie Sądu członkowie organów izb architektów wykonują takie właśnie czynności, a posiadanie lub nieposiadanie osobowości prawnej nie może decydować o zastosowaniu zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 17 u.p.d.o.f...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »