Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

23.03.2009

Orzecznictwo podatkowe: Ewidencja przychodów z błędami

W sytuacji gdy ewidencja podatnika wprawdzie zawiera błędne zapisy, będące skutkiem oczywistej omyłki, lecz jest ona rzetelna, w rozumieniu przepisu § 13 ust. 3 pkt 4 ww. rozporządzenia, a zarazem spełnia ona warunki wymagane do uznania jej za dowód w postępowaniu podatkowym, to brak jest podstaw do zastosowania w sprawie przepisu sankcyjnego, określonego w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, i określenie podatnikowi niezaewidencjonowanego przychodu w wysokości pięciokrotnej stawki ryczałtu. Przepis art. 17 ust. 1 tej ustawy stanowi bowiem, że w przypadku nieprowadzenia ewidencji lub prowadzenia jej niezgodnie z warunkami wymaganymi do uznania jej za dowód w postępowaniu podatkowym, organ podatkowy określi wartość niezewidencjonowanego przychodu i określi od tej kwoty sankcyjny ryczałt.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Alicja Polańska (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Kazimierz Maczewski Sędzia WSA Joanna Wojciechowska Protokolant Joanna Kawa po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 25 lutego 2009 r. sprawy ze skargi J. A. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych za 2007 r.:

1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] nr [...],
2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu,
3. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz skarżącego kwotę [...] złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] Nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] Nr [...] określającą J.A. wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych za 2007 r. w kwocie [...].

Z uzasadnienia tej decyzji wynika, że J.A. w 2007 r. prowadził działalność gospodarczą w zakresie usług leśnych i rolnych. Podatnik opłacał zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Przychód rejestrowany był w ewidencji, o której mowa jest w przepisach art. 109 ust. 1 lub 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Podatnik w deklaracji rocznej wykazał przychód opodatkowany według stawki 8,5% w wysokości [...], odliczenie z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości [...], podstawę opodatkowania w wysokości [...], ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości [...], odliczenie z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości [...], kwotę należnego ryczałtu w wysokości [...] oraz kwotę wpłaconego ryczałtu w wysokości [...].

Dalej, organ wskazał, że w wyniku kontroli podatkowej przeprowadzonej u podatnika w okresie od 7 do 14 września 2007 r. w zakresie prawidłowości rozliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za okres od 1 stycznia do 28 sierpnia 2007 r. ustalono, że podatnik - zgodnie § 11 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - zrezygnował z prowadzenia ewidencji przychodów, nie dopełniając jednak obowiązków wynikających z tej rezygnacji. Przepis § 11 pkt 2 rozporządzenia stanowi bowiem, że po zakończeniu każdego miesiąca, w terminie do 20 następnego miesiąca, podatnik prowadzący ewidencję sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług, który zrezygnował z prowadzenia ewidencji przychodów - sporządzi zestawienie, w którym wykaże przychody, według poszczególnych stawek ryczałtu, z uwzględnieniem różnic między obrotem, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, a przychodem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym. Ponadto, z przepisu § 12 rozporządzenia wynika, że jeżeli podatnik dokonuje od przychodów odliczeń, to obowiązany jest wykazać odliczenia w odrębnych pozycjach ewidencji i zmniejszyć o te kwoty wartość przychodu stanowiącego podstawę opodatkowania. Skontrolowany podatnik nie dopełnił powyższych obowiązków.

Ponadto, jak ustalono w księdze podatkowej podatnika, w marcu zaniżono przychód, ewidencjonując jego część w walucie obcej. Organ podatkowy I instancji stwierdzając, iż zapisy księgi nie odzwierciedlają stanu rzeczywistego, uznał ją w protokole kontroli za nierzetelną. Wskutek stwierdzonych w trakcie kontroli podatkowej nieprawidłowości, Naczelnik Urzędu Skarbowego postanowieniem z dnia [...] wszczął wobec podatnika postępowanie podatkowe w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych przez osoby fizyczne za okres od 1 stycznia do 31 lipca 2007 r., a następnie postanowieniem z dnia [...] objął postępowaniem cały rok 2007. Postępowanie podatkowe zakończyło się wydaniem w dniu [...] ww. decyzji Nr [...] określającej J.A. wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych za 2007 r. w kwocie [...]. Organ podatkowy zebrał materiał dowodowy, na który złożyły się dokumentacja księgowa strony, tj. rejestr dokumentów sprzedaży oraz rachunki wystawione przez stronę. W decyzji tej powtórzono nieprawidłowości wykazane podczas kontroli podatkowej, wskazano na wadliwy sposób prowadzenia ewidencji przychodów (naruszenie przepisów § 11 pkt 2 i § 12 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych), jednak swoją uwagę organ podatkowy skupił na nierzetelności księgi, wskazując że w marcu nie odzwierciedlała ona stanu rzeczywistego, bowiem rachunki z dnia 2 kwietnia 2007 r. na kwotę [...] i z dnia 3 kwietnia 2007 r. na kwotę [...] nie zostały przeliczone na złote, czym w konsekwencji zaniżono przychód o kwotę ...]. Stwierdzona w protokole kontroli nierzetelność księgi i, co się z tym wiąże, nieuznanie za dowód części zapisów księgi, było powodem zastosowania przez organ przepisów art. 17 ust. 1 i 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu, organ określił wartość niezaewidencjonowanego przychodu w kwocie [...], a zgodnie z ust. 2 tego przepisu, od wartości niezaewidencjonowanego przychodu, określono ryczałt w wysokości pięciokrotności stawki podstawowej (8,5%), tj. w stawce 42,5% oraz w kwocie [...]. W konsekwencji tego, organ podatkowy stwierdziwszy, że wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana w zeznaniu (zaniżenie przychodu), na podstawie przepisu art. 21 § 3 Ordynacji podatkowej, określił wysokość zobowiązania podatkowego, odstępując - na podstawie przepisu art. 23 § 2 Ordynacji podatkowej - od określenia podstawy opodatkowaniu w drodze oszacowania, uzupełniając dane wynikające z ksiąg dowodami uzyskanymi w toku postępowania. Uzupełnieniem dla nierzetelnych zapisów były przeliczone na złote kwoty wynikające z ww. rachunków według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Następnie, organ odwoławczy wskazał w uzasadnieniu tej decyzji, że podatnik nie zgodził się z powyższym rozstrzygnięciem i w dniu 4 kwietnia 2008 r. złożył odwołanie od powyższej decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego, wnosząc o jej uchylenie. Decyzji zarzucono niewłaściwe zastosowanie przepisów art. 17 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym poprzez określenie wartości niezaewidencjonowanego przychodu i określenie od tej kwoty sankcyjnego ryczałtu. Według podatnika, sytuacja przewidziana w przepisach art. 17 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym nie wystąpiła w sprawie, gdyż biuro podatkowe prowadziło ewidencję sprzedaży, w której wykazywano przychód netto, bez podatku od towarów i usług. Odnosząc się do natomiast do kwestii zaniżenia przychodu poprzez nieprzeliczenie waluty obcej na polską, podkreślono, że w kwietniu 2007 r. nastąpiła pomyłka przy wyliczeniu przychodu netto, jednak ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za kwiecień został zapłacony w całości. Według podatnika, nieuzasadnione jest określenie wartości niezaewidencjonowanego przychodu i określenie od tej kwoty sankcyjnego ryczałtu. Ponadto, strona nie zgodziła się z ustaleniami organu dotyczącymi wadliwego sposobu prowadzenia ewidencji przychodów, gdyż - według niej - prowadzona ewidencja sprzedaży VAT mogła służyć do obliczenia należnego podatku zryczałtowanego.

Uzasadniając natomiast swoje rozstrzygnięcie podjęte w sprawie, Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, że brak jest podstaw faktycznych i prawnych do uchylenia zaskarżonej decyzji. Organ ten wskazał, że przepis art. 15 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym stanowi, iż podatnicy opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są obowiązani prowadzić (między innymi) odrębnie za każdy rok podatkowy, ewidencję przychodów. Sposób prowadzenia ewidencji, szczegółowe warunki jakim powinna odpowiadać ewidencja, aby stanowiła dowód w postępowaniu podatkowym, sposób dokumentowania przychodów oraz obliczania należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określa rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W § 11 rozporządzenie to dopuszcza możliwość rezygnacji z prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy podatnik prowadzi ewidencję sprzedaży dla potrzeb podatku ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »