Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

02.03.2009

Orzecznictwo podatkowe: Opodatkowanie gruntów będących w posiadaniu przedsiębiorcy

W sytuacji gdy z ewidencji gruntów i budynków wynika w sposób niezbity, że grunty zostały sklasyfikowane jako użytki rolne, to aby opodatkować takie grunty podatkiem od nieruchomości należy udowodnić, że są one zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Barbara Kołodziejczak-Osetek (sprawozdawca), Sędziowie Sędzia WSA Ewa Radziszewska-Krupa, Sędzia WSA Hieronim Sęk, Protokolant Ewa Rutkowska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 stycznia 2009 r. sprawy ze skargi "I." B., R. s.j. w L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia [...] czerwca 2008 r. nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości za 2007 r.:

1) uchyla zaskarżoną decyzję,
2) stwierdza, że uchylona decyzja nie może być wykonana w całości,
3) zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. na rzecz "I." B.i, R. s.j. w L. kwotę 100 zł (słownie: sto złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] czerwca 2008 r., wydaną na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), powoływanej w dalszej części jako "O.p." Samorządowe Kolegium Odwoławcze w O., utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta O. z dnia [...] marca 2008 r., którą określono "I." B., R. Sp.j. (w niniejszej sprawie "Skarżąca"), wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości położonej w O. przy ul. [...] za listopada i grudzień 2007 r. w kwocie 761 zł.

Z akt sprawy wynika, iż Skarżąca nabyła w dniu 30 października 2007 r. niezabudowaną działkę oznaczoną numerem geodezyjnym [...] o powierzchni 7251 m2 położoną w O., w rejonie ulicy [...]. Grunt ten jest sklasyfikowany w ewidencji gruntów i budynków dla miasta O. jako grunty orne V klasy.

Prezydent Miasta O. decyzją z dnia [...] marca 2008 r. określił Skarżącej wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości położonej w O. przy ul. [...] za listopada i grudzień 2007 r. w kwocie 761 zł. W uzasadnieniu organ stwierdził, iż Skarżąca jest przedsiębiorcą, prowadzącym działalność gospodarczą inną niż rolnicza i leśna, a przedmiotowy grunt został nabyty z zamiarem realizacji budynku mieszkalno-usługowego, a więc działalności mieszczącej się w przedmiocie działalności gospodarczej prowadzonej przez Skarżącą. W ocenie organu okoliczności te wypełniają dyspozycję art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. - o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.), zwanej dalej "u.p.o.l.", a zatem przedmiotowy grunt powinien zostać opodatkowany podatkiem od nieruchomości w oparciu o stawki właściwe dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zdaniem organu nie jest istotna klasyfikacja gruntu według ewidencji gruntów i budynków, gdyż ustawodawca w w/w przepisie nie zawarł takiego kryterium. Ponadto organ wskazał, iż nie jest również istotne czy podatnik faktycznie zajmuje grunt na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. W ocenie organu najbardziej istotnym elementem jest fakt posiadania danego przedmiotu opodatkowania przez przedsiębiorcę.

W odwołaniu Skarżąca zarzuciła organowi podatkowemu naruszenie art. 1a ust. 1 pkt 3 i 4, oraz art. 2 ust. 2 u.p.o.l. Ponadto załączyła do odwołania decyzję Prezydenta Miasta O. nr [...] z dnia [...] kwietnia 2007 r. o ustaleniu warunków zabudowy oraz decyzję Prezydenta Miasta O. z dnia [...] grudnia 2007 r. [...] w sprawie wygaśnięcia decyzji nr [...]. W uzasadnieniu podniesiono, że organ podatkowy określił zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości jak dla działki związanej z celem gospodarczym. Działka sklasyfikowana jest jako grunty rolne, w związku z tym został zadeklarowany i opłacony podatek rolny w prawidłowej wysokości. Zdaniem Skarżącej nie nastąpiło zajęcie gruntów rolnych na cele gospodarcze, a mimo to organ podatkowy wydał zaskarżoną decyzję. Skarżąca podkreśliła, iż przedmiotem jej działalności jest również kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek w tym gruntów rolnych, dlatego może nabywać grunty rolne i opodatkowywać je jak nieruchomości rolne, a nie jak nieruchomości związane z pozarolniczą działalnością gospodarczą. Poza tym Skarżąca podniosła, iż miała zamiar wykorzystania nabytego gruntu pod budownictwo mieszkaniowe, a nie działalność gospodarczą. Jednakże zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uniemożliwiła jej wykorzystanie gruntu zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem. Skarżąca podniosła, iż nie poczyniła na nabytym gruncie żadnych nakładów inwestycyjnych co potwierdza fakt, iż nie nastąpiła zmiana przeznaczenia gruntu rolnego. Zarzuca również organowi podatkowemu, że ten błędnie ustalił stan faktyczny sprawy co bezpośrednio przyczyniło się do błędnie stosowanej normy materialnego prawa podatkowego, a mianowicie art. 1a ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 2 ust. 2 u.p.o.l. W ocenie Skarżącej przedmiot działalności kupno i sprzedaż gruntów w tym rolnych, nie pozbawia jej jednak prawa do płacenia podatku rolnego w momencie zakupu i posiadania tychże gruntów rolnych. Zaskarżona decyzja zdaniem Skarżącej narusza przepisy u.p.o.l., ponieważ nie doszło do faktycznego zajęcia gruntów na prowadzenie działalności gospodarczej.

Decyzją z dnia [...] czerwca 2008 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w O. utrzymało w mocy decyzję organu pierwszej instancji.

W uzasadnieniu organ stwierdził, iż art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. stanowi o nieruchomościach będących w posiadaniu przedsiębiorców. Skarżąca przedmiotową nieruchomość nabyła jako przedsiębiorca, w związku z tym ową nieruchomość należy traktować jako związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej, co potwierdza fakt nabycia tej nieruchomości w celu realizacji inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze budynku. Dlatego z punktu widzenia prowadzonej przez Skarżącą działalności gospodarczej zakupione grunty związane są z tą działalnością. Ponadto organ wskazał, iż pojęcie gruntów związanych z prowadzoną działalnością, o którym jest mowa w art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l., nie jest tożsame z pojęciem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 2 ust. 2 oraz art. 1 u.p.o.l. Oznacza to, że zwrotom "związane&...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »