Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

06.10.2008

Orzecznictwo podatkowe: Wydanie akcji jest również wydatkiem

Wydane akcje własne stanowią zapłatę za otrzymany wkład niepieniężny, a ich wartość - stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 8 u.p.d.p. - powinna stanowić koszt uzyskania przychodu z tytułu późniejszego zbycia przedmiotu tego wkładu w formie aportu. Kosztem powinna być wartość nominalna wydanych akcji.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Wojciech Stachurski (spr.), Sędziowie asesor WSA Piotr Pietrasz, asesor WSA Jacek Pruszyński, Protokolant Grzegorz Dudar, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 09 lipca 2008 r. sprawy ze skargi "B" S.A. w B. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] marca 2008 r. nr [...] w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego:

1. uchyla zaskarżone postanowienie,
2. stwierdza, że zaskarżone postanowienie nie może być wykonane do czasu uprawomocnienia się wyroku,
3. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w B. na rzecz skarżącej spółki "B" S.A. w B. kwotę 357,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z [...] lutego 2007 r. "B" Spółka Akcyjna w B. (zwana dalej Spółką), zwróciła się do Naczelnika P. Urzędu Skarbowego w B. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, przedstawiając następujący stan faktyczny:

Spółka była właścicielem 306 udziałów w kapitale zakładowym spółki z o.o. "G". Spośród tych 306 udziałów, 211 Spółka nabyła od wspólników spółki "G" tytułem "zapłaty" za własne akcje wydane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w ilości 150 akcji po cenie emisyjnej [...] zł (razem [...] zł), zaś 95 udziałów Spółka nabyła za gotówkę, po [...] zł za jeden udział (razem [...] zł). Następnie na mocy aktu notarialnego z [...] stycznia 2007 r. Spółka dokonała zamiany 306 udziałów w spółce z o.o. "G" na udziały w spółce z o.o. "S". W wyniku tej operacji Spółka uzyskała przychód z tytułu nominalnej wartości udziałów objętych w kapitale zakładowym spółki "S", którego wysokość wyniosła [...] zł.

W tak przedstawionym stanie faktycznym Spółka zwróciła się do organu z pytaniem, w jakiej wysokości należy ustalić koszty uzyskania przychodu w postaci nominalnej wartości udziałów objętych w kapitale zakładowym spółki "S" wynoszącej [...] zł, objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, czyli udziałów w spółce z o.o. "G".

Spółka sformułowała też własne stanowisko w sprawie stwierdzając, że w zaistniałym stanie faktycznym przychód wynoszący [...] zł należy pomniejszyć o kwoty [...] zł oraz [...] zł, czyli razem o [...] zł - stosownie do art. 15 ust. 1j pkt 2 lit. "b" w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - w dalszej części uzasadnienia powoływanej w skrócie u.p.d.p.

Naczelnik P. Urzędu Skarbowego w B. rozpoznał wniosek Spółki postanowieniem z [...] maja 2007 r. Postanowienie to zostało jednak uchylone przez Dyrektora Izby Skarbowej w B. decyzją z [...] lipca 2007 r. Organ odwoławczy uznał, że narusza ono przepis art. 217 § 1 pkt 5 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), gdyż organ pierwszej instancji wskazał jedynie podstawę prawną ustalania kosztów uzyskania przychodów, natomiast w ogóle nie odniósł się do pytania Spółki, czy podana przez nią wysokość kosztów jest prawidłowa.

W związku z powyższym Naczelnik P. Urzędu Skarbowego w B. wydał kolejne postanowienie z [...] sierpnia 2007 r., w którym uznał zawarte we wniosku stanowisko Spółki za nieprawidłowe. Powyższe postanowienie również zostało uchylone przez Dyrektora Izby Skarbowej w B. decyzją z [...] listopada 2007 r. Tym razem organ odwoławczy uznał, że rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji narusza art. 14a § 3 Ordynacji podatkowej, bowiem ocena prawna pytającego nie zawiera pełnej oceny stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa.

W wydanym [...] grudnia 2007 r. trzecim już postanowieniu w tej sprawie Naczelnik P. Urzędu Skarbowego w B. stwierdził, że: "w przypadku, gdy Spółka objęła udziały w Spółce z o.o. "S" w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów w Spółce z o.o. "G" zobowiązana jest rozpoznać z tego tytułu przychód podatkowy oraz odpowiednio koszt uzyskania tego przychodu. Ponieważ Spółka uprzednio nabyła udziały w Spółce z o.o. "G" w części za gotówkę, w części zaś w zamian za akcje własne - jako wkład niepieniężny za nominalną wartość wydanych akcji - ustalając koszt uzyskania przychodów zobowiązana jest zastosować się do treści art. 16 ust. 1 pkt 8 u.p.d.p., zgodnie z którym wydatki na nabycie udziałów stanowią koszt uzyskania przychodów w momencie odpłatnego zbycia tych udziałów. Wydatki na nabycie udziałów, o których mowa w w/w przepisie, obejmują zapłaconą za nie cenę, tj. gotówkę oraz inne poniesione wydatki (zapłacone), które stanowi element ceny nabycia udziałów. Zatem przedstawione przez Spółkę koszty uzyskania przychodów z tytułu objęcia udziałów w Spółce "S" w zamian za udziały w Spółce "G", w wysokości [...] zł, Spółka obliczyła w sposób nieprawidłowy."

Powyższe postanowienie zostało utrzymane w mocy postanowieniem Dyrektora Izby Skarbowej w B. z [...] marca 2008 r., nr [...]. W jego uzasadnieniu organ odwoławczy podkreślił na wstępie, że poza sporem jest, iż zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 u.p.d.p., objęcie udziałów powoduje powstanie przychodu. Powstanie przychodu powoduje automatycznie potrzebę ustalenia, co stanowi koszt jego uzyskania. Powołując się na przepis art. 15 ust. 1j pkt 2 u.p.d.p. organ stwierdził, że koszt uzyskania przychodu należy obliczyć, w zależności od uprzedniego nabycia przedmiotu aportu, a więc udziałów w spółce z o.o. "G". Ponieważ udziały te zostały nabyte w dwojaki sposób, koszt ich nabycia należy zatem ustalić w zależności od sposobu tego nabycia.

Organ odwoławczy podzielił stanowisko Spółki, iż dla 95 udziałów kosztem ich objęcia będzie wydatek w postaci uiszczonej ceny w kwocie [...] zł. Organ zgodził się również ze stanowiskiem Spółki, iż w spornej kwestii, a więc 211 udziałów w Spółce "G" nabytych tytułem "zapłaty" za własne akcje wydane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w ilości 150 akcji, nie ma zastosowania przepis art. 15 ust. 1j pkt 2 lit. a u.p.d.p. Udziały w spółce z o.o. "G" zostały pierwotnie "objęte" przez wspólników tej spółki, którzy następnie zbyli je Spółce B. w zamian za jej akcje. W tej sytuacji nabycie tych udziałów przez Spółkę B. stanowi tzw. "nabycie pochodne", które wyklucza zastosowanie art. 15 ust. 1j pkt 2 lit. a u.p.d.p. Dlat...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »


Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100