Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

21.04.2008

Wykorzystywanie obcych składników majątku w działalności gospodarczej

Prowadząc działalność gospodarczą podatnicy niejednokrotnie wykorzystują składniki majątku będące własnością osób trzecich. Bogactwo bowiem wypracowuje się poprzez wykorzystywanie majątku, a nie tylko z samego faktu posiadania do niego prawa własności. Podstawą wykorzystywania majątku może być zarówno stosunek zobowiązaniowy (umowa najmu, dzierżawy, użyczenia i im podobne) jak i bezumowne korzystanie z rzeczy.

Zarówno ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) w art. 22 ust. 1 jak i ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.) stanowią, iż kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów, których ustawa nie uważa się za koszty uzyskania przychodów (Katalog takich kosztów zawierają odpowiednio art. 16 ust 1 U.p.d.o.p. oraz art. 23 U.p.d.o.f.).

Stąd wydatki ponoszone przez podatnika w związku z wykorzystywaniem obcego składnika majątku, które mają być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, muszą być związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu1). Zaznaczyć należy, że ustawodawca nie stawia wprost wymogu, aby poniesiony wydatek przyniósł określony przychód, lecz by był poniesiony w celu jego osiągnięcia2). Wydatkiem takim jest jedynie ten wydatek, co do którego istnieją obiektywne, racjonalne przesłanki pozwalające stwierdzić, że może przyczynić się do powstania przychodu3).

Zaliczenie to może być dokonywane bezpośrednio albo pośrednio w postaci odpisów amortyzacyjnych. Bezpośrednio mogą być zaliczane w koszt uzyskania przychodów jedynie wydatki związane ze zwykłym używaniem rzeczy stanowiącej własność osoby trzeciej – natomiast wydatki mające na celu ulepszenie tego składnika majątku mogą być zaliczane w koszty uzyskania przychodów jedynie poprzez odpisy amortyzacyjne4).

Zwykłe używanie rzeczy
Kosztami uzyskania przychodów związanymi ze zwykłym używaniem rzeczy będą koszty czynszu, inne koszty związane z jej eksploatacją, a także drobne nakłady mające na celu zachowanie rzeczy w stanie niepogorszonym bądź odtworzenie jej właściwości użytkowych5).

Przykładowo kosztami takimi będą podatek od nieruchomości, opłata za energię elektryczną6). Do nakładów mających na celu zachowanie rzeczy w stanie niepogorszonym czy odtworzenie jej właściwości użytkowych zaliczyć należy przede wszystkim koszty konserwacji, bieżących napraw i remontów czy karmienia i leczenia zwierząt.

Wszelkie działania przywracające pierwotny stan techniczny i użytkowy danej rzeczy w tym wymianę zużytych składników technicznych należy uznać za remont7). Pamiętać należy, że okoliczności danego indywidualnego przypadku, treść i charakter stosunku wiążącego podatnika z właścicielem oraz przyjęte zwyczaje pozwalają wyznaczyć zasadność uznawania kosztów za koszta zwykłego używania rzeczy8). Tak więc w przypadku najmu, stosownie do art. 662 § 2 i 681 kc, nakłady związane ze zwykłym używaniem rzeczy, nie obejmują napraw, gdyż do ich dokonywania zobowiązany jest wynajmujący. Natomiast w przypadku dzierżawy czy użyczenia nakładami koszty napraw niezbędnych do zachowania przedmiotu dzierżawy obciążają odpowiednio dzierżawcę albo biorącego w używanie (art. 697 oraz art. 713 kc) – a tym samym stanowią koszt uzyskania przychodów.

Wydatki powiązane bezpośrednio z osiągniętym przychodem należy uwzględniać w kosztach uzyskania przychodów w roku (okresie) osiągnięcia przychodu – chyba, że nie można ich zarachować w tym roku. Natomiast wydatki wpływające na przychody podatnika w sposób pośredni należy uznawać za koszty podatkowe w okresie ich poniesienia, czyli zapłaty9).

Ulepszenie składnika majątku
Ulepszenie może polegać na przebudowie, rozbudowie, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji środka trwałego10). Jak wskazuje się w literaturze przedmiotu ulepszeniem jest wszystko to, co nie nosi znamion remontu, a więc zwiększa użyteczność danej rzeczy dla podatnika, albo wręcz sprawia, że rzecz ta w ogóle staje się dla niego użyteczna11). W szczególności przez ulepszenie należy rozumieć unowocześnienie danej rzeczy, które podnosi jej wartość techniczną, użytkową, czy też ma na celu przystosować tę rzecz do wykorzystania w innym celu niż było pierwotne jego przeznaczenie albo nadanie jej nowych cech użytkowych12).

Ulepszenia rzeczy, których nie można zakwalifikować jako środki trwałe zalicza się bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, natomiast, stosownie do art. 16a ust. 2 lit. 1 U.p.d.o.p oraz 22a ust. 2 lit. 1 U.p.d.o.f. inwestycje w obcych środkach trwałych przyjęte do używania niezależnie od przewidywanego okresu używania amortyzuje się.

Poprzez inwestycje w cudze środki trwałe należy przede wszystkim rozumieć nakłady ponoszone przez podatnika na ulepszenie wykorzystywanego w działalności gospodarczej niestanowiącego jego własności środka trwałego13). W orzecznictwie sądowym wskazuje się, iż umowa zawarta pomiędzy właścicielem środka trwałego, a podatnikiem powinna przewidywać możliwość ulepszenia środka trwałego – brak takiej umowy oznacza, że podatnik nie ma prawa zaliczyć obcego środka trwałego do swojego majątku, a tym samym nie może wykazywać ponoszonych wydatków na ulepszenie obcego środka trwałego do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne14).

Wartość początkowa
Stosownie do art. 16g ust. 7 w zw. art. 16g ust. 3-5 U.p.d.o.p. oraz art. 22g ust. 7 w zw. art. 22g ust. 3-5 U.p.d.o.f., wartość początkową inwestycji w...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »