Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

05.03.2007

Spółka prawa handlowego jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych

Spółki prawa handlowego na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych pojawiają się w zasadzie tylko jako płatnicy, natomiast nie są podatnikami tego podatku. Spółki osobowe traktowane są na gruncie podatku dochodowego jako podmioty transparentne, czyli zgodnie z art. 8 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) opodatkowanie dokonuje się na poziomie wspólników, a nie spółki.

Natomiast jeżeli chodzi o spółki kapitałowe, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne, to spółkom tym Kodeks spółek handlowych przyznaje osobowość prawną, podlegają więc one, zgodnie z art. 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 8 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) płatnikiem jest m.in. osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej (np. spółka osobowa), obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i do wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Tak więc do podstawowych obowiązków płatnika należy obliczanie, pobieranie i wpłata podatków (zaliczek) do organów podatkowych. Nie są to jedyne obowiązki płatnika, gdyż ustawa nakłada na niego także m.in. składanie deklaracji podatkowych.

Jednak obowiązek w zakresie składania deklaracji o wysokości należnych zaliczek w 2007 r. został znacznie zmniejszony. Obecnie płatnik nie ma już obowiązku składania miesięcznych deklaracji o wysokości należnych zaliczek (PIT-4, PIT-8A), a jedynie składa roczną deklarację w terminie do końca stycznia roku następnego po roku podatkowym. W tej deklaracji też płatnicy wyjaśniać mogą ewentualne różnice powstałe między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku. Deklaracje te będą przesyłane do urzędu skarbowego według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną — według siedziby, a gdy płatnik nie posiada siedziby — według miejsca prowadzenia działalności. Jeżeli płatnik zaprzestanie prowadzenia działalności przed końcem stycznia roku następującego po roku podatkowym, deklarację roczną należy przekazać do urzędu w terminie do dnia zaprzestania tej działalności.

Spółka prawa handlowego może według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pełnić rolę płatnika, gdy występuje m.in. jako:

— zakład pracy;
— inny podmiot, któremu ustawa nadaje rolę płatnika.

Tak więc płatników podatku dochodowego można podzielić na dwie grupy:

— płatników wypłacających świadczenia periodycznie (zakłady pracy i inni płatnicy rozliczający zaliczki na zasadach analogicznych do zakładów pracy);
— płatników wypłacających świadczenia o charakterze nieperiodycznym (pozostali płatnicy, określeni w art. 41 updof).

Przepis art. 31 updof nadaje zakładom pracy status płatnika i nakłada na nich obowiązek obliczania i pobierania w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych podmiotów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej. Pamiętać należy, że art. 38 updof nakłada na płatników obowiązek wpłacania do odpowiedniego organu obliczonej i pobranej zaliczki.

Do przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej należą wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne i wartości świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty.

Do tych przychodów zaliczyć należy w szczególności:

— wynagrodzenie zasadnicze;
— wynagrodzenie za godziny nadliczbowe;
— różnego rodzaju dodatki;
— nagrody;
— ekwiwalenty za niewykorzystany urlop.

Przy ustalaniu dochodu pracownika należy szczególną uwagę zwrócić na katalog przychodów zwolnionych od podatku, bowiem większość zwolnień przedmiotowych dotyczy właśnie pracowników.

W celu obliczenia dochodu przychody pomniejsza się o koszty ich uzyskania, przy czym w przypadku pracowników odlicza się koszty zryczałtowane.

Przed opodatkowaniem dochód pomniejsza się także o kwoty potrąconych w danym miesiącu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe finansowane przez podatnika oraz na ubezpieczenie chorobowe. Omawiane zaliczki opłaca się według skali podatkowej określonej w art. 27 updof. Zaliczkę ustaloną w powyższy sposób zmniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty wolnej (w 2007 r. o 47,71 zł).

Na koniec zaliczkę zmniejsza się o składkę na ubezpieczenie zdrowotne (pamiętając o limicie 7,75% podstawy składki).

Zaliczki przekazuje się w terminie do 20 następnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego właściwego według zamieszkania płatnika. Od 1 stycznia 2007 r. płatnicy będący zakładami pracy są zwolnieni z obowiązku składania deklaracji miesięcznych na podstawie znowelizowanego art. 38 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Płatnicy natomiast są zobowiązani w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym przesłać do urzędu skarbowego deklarację roczną. W niej będą wyjaśniać ewentualne różnice powstałe między kwotą potrąconego podatku a kwot...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »