Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

14.06.2010

Tygodniowy przegląd wydarzeń www.podatki.biz

Wakacje podatkowe także dla nabywcy nowo wybudowanej nieruchomości; Przedawnienie dotyczy również odsetek od zaległości podatkowych; Czy najem użytkowy można zamienić na prywatny?; Błędne paragony a obowiązek zapłaty podatku VAT; Nowe regulacje dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych; Propozycja wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r. przyjęta; Darowizna materiałów budowlanych dla powodzian bez VAT; Waloryzacja zasiłku chorobowego

 

Wakacje podatkowe także dla nabywcy nowo wybudowanej nieruchomości

Wykładnia językowa i systemowa ust. 2 art. 6 o podatkach i opłatach lokalnych, wsparta przez wykładnię funkcjonalną, prowadzi do konstatacji, że obowiązek podatkowy w odniesieniu do nowo wybudowanych budynków lub budowli będzie powstawał od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym zakończono budowę lub rozpoczęto użytkowanie przed ich ostatecznym wykończeniem, także w sytuacji nabycia danego obiektu przez podmiot, który go nie wybudował – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

W dniu 18 września 2007 r. podatnik złożył wniosek o stwierdzenie nadpłaty nienależnie zapłaconego podatku od nieruchomości za sierpień 2007 r. od nowego budynku i budowli, zakupionych 27 lipca 2007 r. od spółki z o.o. W jego ocenie obowiązek podatkowy powstał w sposób określony w art. 6 ust. 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (dalej: u.p.o.l.), czyli z dniem 1 stycznia 2008 r. Innego zdania były organy podatkowe. Uznały one bowiem, że w przypadku nabycia przez podatnika nieruchomości zabudowanej budynkiem lub budowlą, wybudowanymi w tym samym roku, w stosunku do kupującego obowiązek podatkowy powstanie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Organy podatkowe stwierdziły, że w spornej sprawie zastosowanie znajdzie art. 6 ust. 1 u.p.o.l., a nie art. 6 ust. 2 u.p.o.l.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił zaskarżone przez podatnika decyzje organów podatkowych. WSA uznał, że skoro celem ustawodawcy było wykorzystanie art. 6 ust. 2 u.p.o.l. do szczególnego traktowania nowych budowli i budynków, to nie może też budzić zastrzeżeń teza o konieczności takiego traktowania wszystkich budynków i budowli charakteryzujących się tymi samymi cechami (zakończenie budowy lub wcześniejsze rozpoczęcie użytkowania). Brak jest jakiegokolwiek uzasadnienia dla przyjęcia, że preferencyjne podatkowo traktowanie nowo powstałych budynków lub budowli może mieć miejsce wyłącznie w stosunku do podmiotu, który je wybudował lub przed zakończeniem budowy użytkuje, pozostaje zaś bez wpływu na moment powstania obowiązku podatkowego podmiotu, który uzyskał ich władanie na podstawie tytułów określonych w art. 3 u.p.o.l. Zdaniem sądu pierwszej instancji odmienna wykładnia omawianych przepisów oznaczałaby naruszenie konstytucyjnej zasady równości wobec prawa.

Naczelny Sąd Administracyjny zgodził się z WSA. NSA stwierdził, że sąd pierwszej instancji prawidłowo przeprowadził wykładnię ww. przepisu, stwierdzając, że jego gramatyczna analiza wskazuje wyraźnie na to, iż przytaczając okoliczność, od której zależy moment powstania obowiązku podatkowego, nie posługuje się on ani terminem „nabywa”, ani innym równoznacznym, czy też jakimiś innymi sformułowaniami, które wskazywałyby na zachodzenie zdarzeń powodujących jakieś zmiany w sferze władania przedmiotem opodatkowania, lecz sięga po termin „istnienie” wskazujący niewątpliwie na utrzymywanie się jakiegoś stanu rzeczy. Taka treść tego przepisu wyklucza zatem wyprowadzenie z niego normy mówiącej o mającym charakter pierwotny nabyciu wymienionych w nim przedmiotów opodatkowania poprzez ich wybudowanie, a więc normy mówiącej o tym, że odłożenie do końca roku kalendarzowego momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku nowo wybudowanych budynków i budowli ma miejsce jedynie w odniesieniu do podmiotu, który je wybudował.

(Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 marca 2010 r., sygn. akt II FSK 1766/08).

 

Przedawnienie dotyczy również odsetek od zaległości podatkowych

Upływ terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego powinien być uwzględniony przez organ podatkowy z urzędu, stąd też nie do zaakceptowania jest takie działanie organów, w wyniku którego dochodzi do nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji wydanej w warunkach przedawnienia orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

Naczelnik Urzędu Skarbowego określił podatniczce zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 r., a następnie z uwagi na zaistnienie przesłanek, o jakich mowa w art. 239b § 1 pkt 2 i pkt 4 oraz § 2 Ordynacji podatkowej, nadał mu rygor natychmiastowej wykonalności. Organ stwierdził, że wprawdzie skarżąca nie ma innych zaległości podatkowych oraz nie jest w stosunku do niej prowadzone postępowanie egzekucyjne, to niemniej jednak nie posiada majątku, który mógłby być przedmiotem hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego. Ponadto z dniem 7 października 2004 r. podatniczka zlikwidowała działalność gospodarczą, a osiągane obecnie dochody są niewspółmiernie niskie w stosunku do dochodzonej kwoty. Organ stwierdził również, że termin przedawnienia zobowiązania podatkowego za 2003 r. upływa z końcem 2009 r. Dyrektor Izby Skarbowej w wyniku rozpoznania zażalenia podtrzymał stanowisko organu pierwszej instancji.

Pełnomocnik podatniczki wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia oraz poprzedzającego go postanowienia organu pierwszej instancji. W jego ocenie organ nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji, która została wydana w warunkach przedawnienia termin przedawnienia odsetek za zwłokę od niezapłaconych w terminie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za 2003 r. rozpoczął swój bieg 1 stycznia 2004 r. i zakończył 31 grudnia 2008 r. Wskazał też, że zaprezentowany sposób liczenia biegu terminu przedawnienia zaliczek na podatek dochodowy potwierdza również treść uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 grudnia 2009 r., sygn. akt II FSK 5/09.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zgodził się z pełnomocnikiem podatniczki i stwierdził, że w wyniku wydania zaskarżonego postanowienia oraz poprzedzającego go postanowienia organu pierwszej instancji doszło do naruszenia prawa. Zdaniem sądu upływ terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego powinien być uwzględniony przez organ podatkowy z urzędu, stąd też nie do zaakceptowania jest takie działanie organów, w wyniku którego dochodzi do nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji wydanej w warunkach przedawnienia, co miało miejsce w niniejszej sprawie termin przedawnienia do wydania decyzji określającej odsetki za zwłokę od nieuiszczonych w 2003 r. zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych upływał z końcem 2008 r., a więc przed wydaniem decyzji odsetkowej.

WSA dodał, że Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale siedmiu sędziów z 7 grudnia 2009 r., sygn. akt II FFSK 5/09, wyraził pogląd, który zachowuje aktualność również w niniejszej sprawie, iż na podstawie art. 70 § 1, w związku z art. 53 § 3 lit. a oraz art. 21 § 4, a także art. 3 pkt 3 lit. a Ordynacji podatkowej, w stanie prawnym obowiązującym w 2004 r., odsetki od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych zapłaconych w zaniżonej wysokości oraz odsetki od zaliczek niewniesionych w terminie przedawniają się z upływem 5 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek zapłaty zaliczek.

(Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 28 maja 2010 r., sygn. akt I SA/Wr 311/10).

 

Czy najem użytkowy można zamienić na prywatny?

Okoliczność nowelizacji ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a co za tym idzie – istnienia korzystniejszej formy opodatkowania uzyskiwanych przez podatnika przychodów z dzierżawy nieruchomości, nie może stanowić przesłanki zastosowania tej formy opodatkowania. W konsekwencji przychody uzyskane z tej dzierżawy będą nadal stanowiły przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, a nie przychody z tzw. najmu (dzierżawy) prywatnego(ej), o którym(ej) mowa w art. 6 ust. 1a ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, „opodatkowanego jako osoba fiz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »