Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

31.05.2010

Tygodniowy przegląd wydarzeń www.podatki.biz

Abonamenty medyczne – niekorzystna dla podatników uchwała NSA; Faktury wysyłane e-mailem; Doradcy podatkowi – więcej uprawnień; Preferencje podatkowe dla powodzian; Charytatywne SMS – VAT na zwalczanie skutków powodzi; Więcej czasu na odzyskanie od ZUS nienależnie pobranych składek; Polski sukces w Trybunale, który nie ucieszy podatników; ZUS i powódź

Abonamenty medyczne – niekorzystna dla podatników uchwała NSA

24 maja 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny, w składzie siedmiu sędziów, podjął uchwałę sygn. II FPS 1/10, w której uznał, iż finansowane przez pracodawców pakiety medyczne (abonamenty medyczne), do których finansowania nie są oni zobligowani przez prawo pracy, stanowią dla pracowników przychód z umowy o pracę. Warto zauważyć, że wśród sędziów pojawiło się zdanie odrębne – uzasadnienie do niego publikujemy wraz z uchwałą tutaj.

Od pewnego czasu w indywidualnych interpretacjach izby skarbowe stały na stanowisku, że z tytułu opłacenia przez pracodawców abonamentów medycznych należy u pracowników rozpoznawać przychód ze stosunku pracy. Funkcjonowały jednak do tej pory i odmienne interpretacje – wskutek tego część pracodawców wykupujących dla pracowników abonamenty nie doliczała do wartości wynagrodzenia przypadającej na pracownika wartości abonamentu.

Pracodawcy ci (i ich pracownicy) znajdą się obecnie w niekorzystnej sytuacji. Uchwała oznacza bowiem dla nich konieczność dokonania odpowiednich korekt rozliczeń. Proszę zwrócić uwagę, że po uwzględnieniu dodatkowej wartości świadczeń zmieniają się dane dotyczące zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (co w konsekwencji ma wpływ na rozliczenie roczne dokonane przez pracownika), wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, a także wysokości składek na ubezpieczenie społeczne. Sporządzenie odpowiedniej dokumentacji korygującej oznacza bardzo duże koszty. Dodatkowo pojawi się konieczność zmniejszenia kwoty netto, wypłacanej pracownikowi. Potrącenie niezasadnie (jak się obecnie okazuje) wypłaconych wcześniej kwot będzie dla pracowników dotkliwe finansowo i na pewno nie spotka się z pełnym zrozumieniem.

Dochodzi wiele innych problemów – konieczność odzyskania środków od byłych pracowników, przeliczanie wartości świadczeń w przypadku zmiennej liczby pracowników itp.

Wydaje się, że fiskus i ZUS nie powinny przyglądać się tym skutkom obojętnie. Rozsądne byłoby chyba zaniechanie poboru podatku od abonamentów opłaconych w przeszłości – koszt poboru będzie bowiem zapewne znacznie większy niż ewentualne dodatkowe wpływy budżetowe.

Zachęcamy do lektury tekstu uchwały wraz z uzasadnieniem.

 

Fakturę wyślesz e-mailem

Naczelny Sąd Administracyjny zajmował się ostatnio kwestią zwykłych (nie elektronicznych)  faktur wysyłanych mailem. W wyroku z 20 maja 2010 r. (sygn. akt I FSK 1444/09) rozstrzygał o sytuacji, w której podatnik otrzymuje zwykłą fakturę (niezabezpieczoną podpisem elektronicznym) w mailu – w tym konkretnym przypadku zapisaną jako pdf. Nabywca otrzymywał zwykłą fakturę, z tym że nie była ona dostarczona pocztą.

Organy podatkowe do tej pory w wydawanych interpretacjach (a minister finansów w odpowiedziach na interpelacje poselskie) stały na stanowisku, że taki sposób dostarczenia faktury jest nieprawidłowy, a wydrukowana faktura nie będzie stanowiła podstawy do odliczenia podatku VAT. Stanowisko to zupełnie pomijało fakt, że tak wydrukowana faktura jest identyczna z fakturą otrzymaną pocztą.

Wbrew temu stanowisku NSA uznał, że dostarczenie faktury e-mailem jest w pełni dopuszczalne. Należy jedynie pamiętać o tym, że tak otrzymana faktura nie może być przechowywana jako zapis w pamięci komputera, a powinna zostać wydrukowana. Istotne jest również, aby podatnik potrafił udowodnić, kiedy tę fakturę otrzymał (ma to bowiem znaczenie dla ustalenia okresu rozliczeniowego, za jaki nastąpi pomniejszenie VAT należnego o VAT naliczony).

Wyrok wraz z uzasadnieniem opublikujemy wkrótce.


Trwają prace nad nowelizacją ustawy o doradztwie podatkowym

Prace, które toczą się obecnie nad nowelizacją ustawy o doradztwie podatkowym (ustawa wraca obecnie do Sejmu po wprowadzeniu poprawek przez Senat), związane są z koniecznością implementacji w systemie polskiego prawa norm zawartych w tzw. dyrektywie usługowej.

Doradcy po uchwaleniu ustawy przez Sejm zyskają wiele dodatkowych uprawnień – co z pewnością przyczyni się do poprawy warunków, w jakich wykonują swój zawód.

Do najważniejszych zmian, korzystnych dla doradców, można zaliczyć możliwość reklamowania swoich usług. Rozszerzeniu ulegnie zakres możliwej działalności –  doradcy będą mogli zajmować się sprawami celnymi i dotyczącymi egzekucji administracyjnej.

Jedną z najważniejszych zmian jest zgoda na podejmowanie przez doradcę działalności lub zatrudnienia, jeżeli jej wykonywanie lub to zatrudnienie:

1)   nie powoduje konfliktu interesów i niezgodności między poszczególnymi rodzajami działalności lub zatrudnienia;
2)   nie narusza niezależności i bezstronności doradcy podatkowego;
3)   nie pozostaje w sprzeczności z zasadami etyki zawodowej doradcy podatkowego.

O podjęciu działalności gospodarczej lub podjęciu zatrudnienia doradca będzie zawiadamiał Krajową Radę Doradców Podatkowych.

Obecnie ustawa wróciła do Sejmu i już wkrótce możemy spodziewać się jej uchwalenia.


Preferencje podatkowe dla powodzian

Osoby, które ucierpiały w wyniku powodzi, nie zapłacą podatku dochodowego od otrzymanej pomocy finansowej. Urzędy skarbowe w całym kraju podejdą ze zrozumieniem do sytuacji podatników, którzy w związku z kataklizmem stracili dokumenty lub nie mają możliwości złożenia w terminie deklaracji podatkowej – tak wynika z komunikatu opublikowanego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

– Trwająca powódź i towarzyszące jej okoliczności utrudniają lub wręcz uniemożliwiają podatnikom wywiązanie się z obowiązków podatkowych. Urzędy skarbowe podejdą do tej sytuacji ze zrozumieniem i umożliwią ich uzupełnienie w najmniej uciążliwy sposób – zapewnił wiceminister finansów Maciej Grabowski.

Wszelka pomoc materialna finansowana ze środków budżetu państwa lub samorządu, która ma związek z zaistniałym zdarzeniem losowym, takim jak powódź, jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym. Zwolnienie dotyczy również zapomóg otrzymanych np. od zakładu pracy i związków zawodowych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych czy klęsk żywiołowych. W tym przypadku niepodatkowane będą świadczenia do wysokości 2280 zł w roku podatkowym.

Osoby poszkodowane nie będą także płacić podatku dochodowego od pomocy materialnej otrzymanej od zakładu pracy wskutek katastrofy naturalnej, w rozumieniu ustawy z 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej. Minister finansów zaniechał poboru podatku od dochodów z tego źródła, uzyskanych do końca 2010 r., do wysokości nieprzekraczającej 6000 zł w ciągu roku podatkowego.

Podatnicy, którzy na skutek powodzi nie mają możliwości złożenia deklaracji w ustawowym terminie, powinni uczynić to jak najszybciej po ustaniu przeszkody, dołączając jednocześnie pismo wyjaśniające przyczynę niedochowania terminu. W razie wykazania podatku do zapłaty podatnik powinien też wystąpić o umorzenie powstałych odsetek.

Jeżeli podatnik (płatnik) ma taką techniczną możliwość, ma prawo skierować wniosek o odroczenie terminu składania deklaracji podatkowych, co wiąże się automatycznie z odroczeniem terminu płatności podatku (bez odsetek).

Podatnicy, którzy z uwagi na utrudnienia powodziowe nie są w stanie zapłacić w terminie podatków, mogą wnioskować do naczelnika urzędu skarbowego o przyznanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych – odroczenie terminu płatności podatku, rozłożenie na raty bądź umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami. W tym przypadku podatnicy mogą też wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego o ograniczenie poboru zaliczek na podatek, jeżeli uprawdopodobnią, że zaliczki byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego od dochodu przewidywanego za dany rok podatkowy.

Jeżeli w wyniku powodzi zostały zniszczone (np. na skutek zalania wodą) dokumenty będące podstawą sporządzania deklaracji, należy o tym powiadomić urząd skarbowy i w późniejszym czasie odtworzyć dokumenty, uzyskując np. ich duplikaty od swoich kontrahentów.


VAT od smsów charytatywnych – na zwalczanie skutków powodzi

Ministerstwo Finansów poinformowało w komunikacie, że środki odpowiadające wysokości podatku VAT pobranego od SMS-ów charytatywnych na rzecz powodzian przekaże na cele związane z usuwaniem lub łagodzeniem skutków powodzi. W ten sposób rząd chce zachęcić do wspierania potrzebujących i wzmocnienia gestów solidarności z osobami dotkniętymi skutkami żywiołu.

Organizacje pozarządowe, które chcą gromadzić środki pieniężne przesyłane za pośrednictwem operatorów telekomunikacyjnych przez abonentów wysyłających SMS-y charytatywne, muszą uzyskać pozwolenie MSWiA na zbiórkę publiczną. Następnie, w terminie do 31 lipca 2010 r., powinny przekazać do Ministerstwa Finansów informację o wysokości zgromadzonych i przekazanych przez operatorów środków oraz o wysokości pobranego przez operatorów telekomunikacyjnych podatku VAT od przesłanych SMS-ów.

Wówczas minister finansów przekaże środki w wysokości odpowiadającej pobranemu podatkowi VAT na cele związane z usuwaniem lub łagodzeniem skutków powodzi, które będą ustalone w porozumieniu z organizacjami charytatywnymi.
 
Usługa SMS obciążona jest podatkiem VAT w wysokości 22%.


Wyrok Trybunału Konstytucyjnego ws. nadpłaconego ZUS

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 24 ust. 7 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, który określa 5-letni termin dochodzenia przez płatników lub ubezpieczonych zwrotu przez ZUS nienależnie opłaconych składek, bez jakiejkolwiek możliwości przerwania czy zawieszenia biegu tego terminu, jest niezgodny z art. 32 w związku z art. 64 ust. 2 konstytucji.

Zakwestionowany przepis zakreśla 5-letni termin dochodzenia przez płatników (ubezpieczonych) zwrotu przez ZUS nienależnie opłaconych składek, bez jakiejkolwiek możliwości przerwania czy zawieszenia biegu tego terminu. Z kolei roszczenia ZUS względem ubezpieczonych ulegają przedawnieniu po 10 latach, z możliwością przerwania zawieszenia biegu przedawnienia m.in. wskutek wszczęcia postępowania ubezpieczeniowego.

Zakwestionowany przepis został zmieniony ustawą zmieniającą z 2008 r. Z wejściem w życie tej ustawy 8 maja 2008 r. termin dla dochodzenia składek od zakładu ubezpieczeń z art. 24 ust. 7 o systemie ubezpieczeń społecznych został wydłużony do 10 lat. Wskazane przez sąd jako zasadniczy problem konstytucyjny zróżnicowanie długości terminu dochodzenia zwrotu nienależnie opłaconych składek względem terminu przedawnienia należności ZUS z tytułu zaległości składkowych zachodziło do 7 maja 2008 r. Zakwestionowany przepis nie utracił jednak mocy obowiązującej do chwili orzekania przez Trybunał.

Trybunał stwierdził, że „nienależnie opłacona składka”, której dotyczy zakwestionowany przepis, obejmuje przypadki, w których istniała podstawa prawna świadczenia składkowego, ale zosta...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »