4000 zł na niepełnosprawne dziecko - przepisy są zbyt ogólne?

Interpelacja nr 10286 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

Szanowna Pani Minister,

1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Zgodnie z art. 10. ust. 1 tej ustawy, z tytułu urodzenia się żywego dziecka, które otrzymało zaświadczenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przyznaje się, na to dziecko, jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł.

Obowiązująca ustawa budzi wątpliwości, m.in. ze względu na przepisy o ogólnikowym charakterze. Przykładowo w art. 4 ust. 2 pkt 6 wsparcie w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej i instrumentów polityki na rzecz rodziny obejmuje także zapewnienie innych świadczeń, w tym w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Ustawa nie określa jakie są to "inne świadczenia", a także nie wprowadza odwołania do aktu prawnego, wskazującego gdzie takowe informacje można znaleźć. Nie na takie regulacje, wymagające ogromnej wiedzy prawniczej, czekają rodzice niepełnosprawnych dzieci. Rodzice oczekują m.in. dodatkowej opieki nad kobietą w ciąży, środków na pielęgnowanie i wychowanie dziecka, a ustawa nie wydaje się w wystarczającym stopniu gwarantować zaspokojenie tych potrzeb.

Mając na uwadze przedstawiony stanem rzeczy, zwracam się do Pani Minister z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania, zgodnie z art. 115 ust. 1 Konstytucji w związku z art. 8 ust. 2 Konstytucji:

 1. Jaka jest lista przesłanek (w tym konkretnie jakie choroby i niepełnosprawności w jakim stopniu i o jakim charakterze) uprawniają do otrzymania świadczenia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"?
 2. Czy przesłanki, o które pytam w pytaniu nr 1 są podane do publicznej wiadomości; jeśli tak to gdzie można ich spis znaleźć; a jeśli nie, to konkretnie którego dnia od wejścia ustawy w życie zostaną podane do publicznej wiadomości?
 3. Jaka metoda wykrywania wad w okresie prenatalnym została opracowana i na czym polega?
 4. Dlaczego kwota jednorazowego świadczenia została ustalona na poziomie 4.000 zł?
 5. Dlaczego jednorazowe świadczenie z art. 10 ust. 1 ustawy przysługuje tylko w przypadku powstania wady w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, nie odnosi się zaś do pozostałych dzieci z określoną niepełnosprawnością?
 6. Jakie mechanizmy pomocy są przewidziane w przypadku, kiedy niepełnosprawność powstała lub została wykryta lub ujawniła się u dziecka w późniejszym okresie życia, a spowodowana była komplikacjami podczas porodu?
 7. Jaki dalszy plan pomocowy przewiduje rząd dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem (poza wsparciem asystenta rodziny)?

Przy odpowiedzi na poszczególne pytania proszę o podanie źródła, na podstawie którego jest udzielana odpowiedź. Uprzejmie proszę o nieposługiwanie sie w odpowiedziach ogólnikami (o ile nie są absolutnie konieczne), a także o osobną odpowiedź na każde pytanie zawarte w skierowanej interpelacji.

Poseł Małgorzata Niemczyk

16 lutego 2017 r.

Odpowiedź na interpelację nr 10286 w sprawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

Odpowiadając na przesłaną przy piśmie z dnia 23 lutego 2017 r., znak: K8INT10286, interpelację Pani Poseł Małgorzaty Niemczyk, w sprawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Odpowiadając na pytania nr 1 i 2, należy zauważyć, że zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125) lekarz ma obowiązek wykonywać zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością. W związku z powyższym to lekarz, na podstawie badania przedmiotowego pacjenta oraz zgromadzonej dokumentacji medycznej, stwierdza czy choroba dziecka kwalifikuje się jako ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalna choroba zagrażająca życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Odnosząc się do pytania trzeciego uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 4 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860) kobiety w ciąży mają zapewniony dostęp do diagnostyki prenatalnej. Nadmieniam, że lekarz sprawujący opiekę nad kobietą w ciąży decyduje o procesie diagnostyki i leczenia, działając zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością.

Ponadto, w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1505) jest określony wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (m.in. badań prenatalnych) oraz warunki ich realizacji.

Odpowiadając na pytanie nr 4 należy zauważyć, że jednym z elementów wsparcia, przewidzianego do realizacji na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, jest zapewnienie jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Przyznanie ww. świadczenia jest realnym wsparciem, które ma pozwolić na zabezpieczenie podstawowych potrzeb dziecka i rodziny tuż po urodzeniu się dziecka, a przed uruchomieniem pozostałych, już funkcjonujących, systemowych rozwiązań takich jak możliwość korzystania ze świadczeń dla rodziców, wsparcia związanego z niepełnosprawnością czy wsparcia rehabilitacyjnego. Na określenie wysokości świadczenia wpływ miały z jednej strony konieczność zabezpieczenia podstawowych potrzeb dziecka i rodziny tuż po narodzinach dziec...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »