Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Działalność gospodarcza

17.01.2011

WSA: Członek zarządu nie odpowiada za dodatkowe zobowiązanie podatkowe w VAT

Z uzasadnienia: Dodatkowe zobowiązanie podatkowe niezapłacone w terminie płatności przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie stanowi zaległości podatkowej w rozumieniu art. 116 § 1 w zw. z art. 51 § 1 Ordynacji podatkowej, za którą odpowiada członek zarządu takiej spółki.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia WSA Barbara Kołodziejczak-Osetek (sprawozdawca), Sędziowie Sędzia WSA Izabela Głowacka-Klimas, Sędzia WSA Sylwester Golec, Protokolant Robert Powojski, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 kwietnia 2010 r. sprawy ze skargi B. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] września 2009 r. nr [...] w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej członka zarządu za zaległości podatkowe spółki z tytułu dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2003 i 2004 roku oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych:

1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w R. z dnia [...] października 2008 r. nr [...],
2) stwierdza, że uchylone decyzje nie mogą być wykonane w całości,
3) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w W. na rzecz B. K. kwotę 740 zł (słownie: siedemset czterdzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia [...] sierpnia 2008 r. Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego w R. wszczął w stosunku do B. K. postępowanie podatkowe w sprawie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej członka zarządu PHU L. Sp. z o. o. za zaległości podatkowe w podatku od towarów i usług z tytułu dodatkowego zobowiązania podatkowego za sierpień 2003 r.; listopad 2003 r. i marzec 2004 r., wynikające z decyzji tego organu z dnia 31 października 2007 r. Następnie dnia [...] października 2008 r. Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego w R. wydał decyzję w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej B. K. za zaległości PHU L. Sp. z o.o. z tytułu dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za sierpień 2003 r., listopad 2003 r. i marzec 2004 r. w łącznej kwocie 961.166,00 zł wraz z odsetkami za zwłokę od tych zaległości w łącznej kwocie 121.488,00 zł i kosztami postępowania egzekucyjnego w łącznej kwocie 60.151,15 zł.

Od tej decyzji Skarżąca złożyła odwołanie. W odwołaniu tym wniosła o uchylenie decyzji i umorzenie postępowania w sprawie, ponieważ w momencie powstania zaległości podatkowej z tytułu dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług ustalonego decyzją Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w W. [...] października 2007 r. nie była już członkiem zarządu Spółki L. Ponadto Skarżąca podniosła, że: w stosunku do Spółki L. nadal prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, co w jej opinii wynika z faktu, że w stosunku do tego podmiotu nie zostało wydane postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego; w trakcie postępowania egzekucyjnego były zarząd PHU L. Sp. z o.o. wskazał mienie spółki, z którego egzekucja umożliwiła ściągnięcie znacznej części zaległości podatkowych; organ podatkowy zaniechał dochodzenia w trybie egzekucji wskazanych przez Skarżącą w piśmie z 16 maja 2005 r. wierzytelności należnych Spółce L. od jej kontrahentów; odpowiedzialność osoby trzeciej ma charakter wyjątkowy; z uwagi na brak zdefiniowania, użytego w przepisie art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej, pojęcia "znacznej części zaległości podatkowych", oczywistym jest, iż wskazanie majątku umożliwiającego wpłatę części podatku oraz łączne wskazanie wierzytelności należnych na kwotę 451,986,53 zł. czyni zasadnym odstąpienie od orzekania o jej odpowiedzialności; ponadto w czasie gdy pełniła funkcję członka zarządu, co miało miejsce do 30 czerwca 2005 r. nie było podstaw do zgłaszania wniosku o upadłość lub postępowanie układowe; organ podatkowy pierwszej instancji w toku postępowania pominął ustanowionego przez nią pełnomocnika; wszczęte postępowanie podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług w odniesieniu do PHU L. Sp. z o.o. zakończyło się umorzeniem postępowania w sprawie.

Decyzją z dnia [...] września 2009 r. Dyrektor Izby Skarbowej w W. utrzymał w mocy decyzję organu I instancji.

Dyrektor Izby Skarbowej przywołał brzmienie art. 116 Ordynacji podatkowej i nadmienił, iż ze znajdujących się w aktach sprawy dokumentów wynika, że Skarżąca pełniła funkcję członka zarządu PHU L. Sp. z o.o. w okresach, których dotyczy sporna decyzja. Dyrektor stwierdził, że niezasadne jest twierdzenie Skarżącej o braku podstaw do orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej za zaległości podatkowe PHU L. Sp. z o.o. w podatku od towarów i usług z tytułu dodatkowego zobowiązania podatkowego z uwagi na fakt, że decyzja ustalająca to zobowiązanie została wydana i doręczona wyżej wymienionej Spółce już po odwołaniu jej z funkcji członka zarządu. Bezsporne jest bowiem, iż zaległość podatkowa wynikająca z powołanej wyżej decyzji [...] Urzędu Skarbowego w R. z dnia [...] października 2007 r. dotyczy określenia zobowiązań podatkowych w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2002 r., 2003 r. oraz styczeń - marzec 2004 r. oraz ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego na podstawie art. 109 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Wobec powyższego koniecznym było wydanie w odniesieniu do B. K. decyzji o odpowiedzialności podatkowej z tytułu dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za sierpień 2003 r.; listopad 2003 r. i marzec 2004 r. wraz z odsetkami od tych zaległości i kosztami postępowania egzekucyjnego.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej z przepisu art. 109 ust. 4 u.p.t.u. wynika, że decyzja dotycząca tzw. dodatkowego zobowiązani...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »