Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Działalność gospodarcza

07.12.2010

WSA: Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki

Tezy: Brak w obowiązującym systemie prawa podatkowego podstawy prawnej do wydania decyzji orzekającej o odpowiedzialności członka zarządu na podstawie art. 108 § 1 w związku z art. 116 ord. pod. z jednoczesnym określeniem w tej decyzji wysokości zobowiązań podatkowych spółki kapitałowej. Decyzja taka jako indywidualny akt administracyjny wydany bez podstawy prawnej podlega wyeliminowaniu z obrotu prawnego na podstawie art. 247 § 1 pkt 2 ord. pod. Decyzja organu odwoławczego utrzymująca w mocy decyzję dotkniętą jedną z kwalifikowanych wad pomieszczonych w art. 247 § 1 ord. pod. rażąco narusza prawo.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia WSA Mirella Łent Sędziowie: sędzia WSA Halina Adamczewska – Wasilewicz sędzia WSA Dariusz Dudra (spr.) Protokolant: starszy sekretarz sądowy Marcin Frydrych po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 16 listopada 2010 r. sprawy ze skargi B. B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wysokości zobowiązania podatkowego oraz odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe w podatku od towarów i usług 1. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w T. z dnia [...] nr [...], 2. określa, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości, 3. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w B. na rzecz B. B. kwotę 1091 zł (jeden tysiąc dziewięćdziesiąt jeden) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia [....]. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w T. orzekł o solidarnej odpowiedzialności B. B. jako Prezesa Spółki z o.o. "T." za zaległości w podatku od towarów i usług za miesiące listopad - grudzień 2005r., styczeń - maj 2006r. w łącznej kwocie [...] zł oraz za odsetki od tych zaległości w łącznej kwocie [...] zł.

Od decyzji tej podatnik złożył odwołanie i wniósł o jej uchylenie skarżonej decyzji w całości i umorzenie postępowania w sprawie na zasadach art. 233 § 1 pkt 2a Ordynacji podatkowej. Zaskarżonej decyzji zarzucił naruszenie:

- przepisów prawa procesowego poprzez naruszenie zasad ogólnych postępowania wyrażonych przepisami art. 120, 121, 122 i 123 Ordynacji podatkowej, z uwagi na przeprowadzenie postępowania bez uwzględnienia wskazanych w w/w przepisach zasad, naruszając tym samym słuszny interes strony oraz interes społeczny;

- przepisu art. 107 § 1 i § 2 pkt 2, oraz art. 116 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej poprzez błędną wykładnię i niewłaściwe ich zastosowanie, a w związku z tym niewłaściwe zastosowanie art. 108 i art. 109 Ordynacji podatkowej poprzez bezpodstawne przyjęcie, iż zaszła okoliczność uzasadniająca zastosowanie odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe spółki jej członka zarządu.

Dyrektor Izby Skarbowej w B. po przeanalizowaniu zgromadzonego i uzupełnionego w sprawie materiału dowodowego, a także argumentów podniesionych przez stronę w odwołaniu decyzją z dnia [...]. utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

W uzasadnieniu organ wskazując na art. 116 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej wyjaśnił, że do orzeczenia o odpowiedzialności członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością organ podatkowy jest zobowiązany wskazać jedynie okoliczność pełnienia obowiązków członka zarządu w czasie powstania zobowiązania podatkowego, które przerodziło się w dochodzoną zaległość podatkową oraz bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce. Ciężar wykazania którejkolwiek okoliczności uwalniającej od odpowiedzialności spoczywa natomiast na osobie zainteresowanej uwolnieniem się od tej odpowiedzialności. Dyrektor wskazał, że jak wynika z akt rejestracyjnych Spółki z o.o. "T." tj. postanowienia Sądu Rejonowego w T. z dnia 21 grudnia 1992r. sygn. akt BRR 1352 oraz wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego, od dnia [...]. strona pełniła funkcję prezesa zarządu ww. spółki.

Organ podkreślił, iż jeszcze przed wszczęciem postępowania w niniejszej sprawie, tj. [...]., Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w T. wezwał stronę jako członka zarządu Spółki, do złożenia wyjaśnień w sprawie prowadzonej działalności gospodarczej Spółki z o.o. "T." w urzędzie skarbowym. W odpowiedzi podatnik poinformował, iż od dnia [...]. nie pełnił funkcji prezesa zarządu Spółki z o.o. "T." i od tego momentu nie ma żadnej wiedzy na temat prowadzonej przez nią działalności. Dyrektor zauważył, że skarżący nie przedstawił żadnych dokumentów potwierdzających powyższe. Zatem, w jego ocenie, pierwsza z przesłanek pozytywnych jaką jest pełnienie obowiązków członka zarządu w czasie, w którym upływał termin płatności zobowiązania podatkowego, zgodnie z przedstawionym materiałem dowodowym, została spełniona.

W przypadku drugiej przesłanki, w ocenie Dyrektora Izby Skarbowej, organ pierwszej instancji wykazał szeregiem zgromadzonych dowodów, iż egzekucja administracyjna wobec Spółki z o.o. "T." była częściowo bezskuteczna. W uzasadnieniu swojego postanowienia z dnia [...]. o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wskazał, iż egzekucja z rachunków bankowych okazała się bezskuteczna, rachunek w B. H. w W. S.A. został w 2006r. zlikwidowany. Z raportów poborcy wynikało, iż Spółka nie prowadzi działalności pod wskazanym adresem. W dniu [...]. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w T. sprzedał w drodze licytacji nieruchomość należącą do Spółki. Z uzyskanych z tego tytułu środków pokryto część zobowiązań Spółki w podatku VAT i podatku dochodowym od osób fizycznych. Spółka nie posiada żadnego majątku, z którego można by prowadzić egzekucję.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej, mając powyższe na uwadze, przesłanka bezskuteczności egzekucji z art. 116 Ordynacji podatkowej została spełniona, a organ pierwszej instancji słusznie uznał, że w związku z ww. okolicznościami, dalsze kontynuowanie postępowania egzekucyjnego było niecelowe.

Odnosząc się do podstawowego zarzutu podniesionego w odwołaniu organ odwoławczy stwierdził, iż znajdująca się w aktach sprawy kopia wyroku Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 17 października 2006r. sygn. akt VU 644/06, z istnieniem którego strona wiąże przekonanie o całkowitym braku odpowiedzialności za zaległości podatkowe powstałe w czasie, gdy pełniła funkcję członka zarządu w Spółce z o.o. "T.", nie stanowi materiału dowodowego w niniejszej sprawie. Organ zauważył, iż zajęcie stanowiska przez Sąd Okręgowy w Toruniu wiązało się z brakiem podstaw do stwierdzenia, że organ rentowy udowodnił bezskuteczność egzekucji z majątku Spółki uznając, że nie zostały spełnione wszystkie niezbędne przesłanki do zastosowania przepisu art. 116 Ordynacji podatkowej, a członkowie zarządu podjęli w postępowaniu administracyjnym czynności zmierzające do wyłączenia swojej odpowiedzialności poprzez to, że wskazali na majątek spółki, z którego egzekucja umożliwiłaby zaspokojenie zaległości spółki z tytułu składek w znacznej części. W przeciwieństwie więc do niniejszej sprawy, skarżone w przedmiotowym wyroku należności dotyczyły zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego, a także na Fundusz Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

W ocenie Dyrektora, treść wyroku wskazuje na jego całkowitą nieprzydatność w omawianej sprawie ze względu na odmienność okoliczności będących przedmiotem rozstrzygnięcia.

Organ wyjaśnił, że strona dołączyła również kopię wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 13 lutego 2008r. sygn. akt III AUa 2550/06 (bez uzasadnienia), który po rozpoznaniu sprawy oddalił ją na skutek apelacji ZUS, oraz pismo ZUS Oddział w T. z dnia [...]., znak sprawy [...], informujące, że skarżący nie jest odpowiedzialny za zaległe należności z tytułu składek, obciążające Spółkę z o.o. "T." z siedzibą w M. N.

Podzielając opinię organu pierwszej instancji Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, iż przedstawione przez stronę rozstrzygnięcia stwierdzające, że nie jest odpowiedzialny za zaległe należności z tytułu składek ZUS, nie mogą stanowić argumentu przemawiającego za odstąpieniem od prowadzonego postępowania w sprawie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności skarżącego jako członka zarządu Spółki z o.o. "T." za zaległości w podatku od towarów i usług z tytułu nieuregulowanego zobowiązania wykazanego w składanych przez Spółkę deklaracjach VAT-7.

Organ odwoławczy za niesłuszny uznał zarzut naruszenia art. 120 – 122 Ordynacji podatkowej wyjaśniając, że już w postanowieniu w sprawie wszczęcia postępowania podatkowego z dnia 16 października 2009r. organ pierwszej instancji wskazał stronie zapis art. 121 § 2 Ordynacji podatkowej, który stanowi, iż organ podatkowy jest obowiązany udzielić niezbędnych informacji i wyjaśnień o przepisach prawa podatkowego pozostających w związku z przedmiotem postępowania. Jednocześnie poinformował, iż na podstawie art. 123 § 1 Ordynacji podatkowej stronie przysługuje prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Ponadto w ocenie organów skarbowych, złożone w odwołaniu z dnia [...]. wyjaśnienia oraz dowody, są niewystarczające do jednoznacznego stwierdzenia, iż zaniechanie złożenia we właściwym czasie wniosku o upadłość Spółki nastąpiło bez winy zarządu, którego podatnik był prezesem.

Dyrektor wskazał, że jak wynika z treści załączonych do odwołania uchwały: nr [..] z dnia [...]. i uchwał nr [...] (z dnia [...]., [...]., [...]., [...].), Zgromadzenie Wspólników Spółki z o.o. "T." zobowiązało zarząd spółki do zwoływania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w IV kwartale każdego roku, w celu podjęcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki w związku z powstałymi okolicznościami, o których mowa w art. 233 KSH i wskazanymi przez zarząd przesłankami. Po przedstawianiu co roku tych samych okoliczności mających wzbudzić nadzieję poprawy sytuacji finansowej firmy, uchwałami nr [...] (z dnia [...]., [...]., [...]. i [...].) Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie decydowało o nie występowaniu do Sądu z wnioskiem o ogłoszenia upadłości Spółki.

Jednak, w ocenie organu odwoławczego, na tej podstawie nie można jednoznacznie stwierdzić, że uchybienie ciążącym na skarżącym obowiązkom było od niego niezależne. Zdaniem Dyrektora, z treści podjętych uchwał należy wnioskować, że sytuacja finansowa Spółki już od 2001r. obligowała do złożenia wniosku o upadłość. Organ podkreślił, że właściwy czas do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest przesłanką obiektywną, ustalaną w oparciu o okoliczności faktyczne każdej sprawy. Dla jego określenia nie ma znaczenia subiektywne przekonanie członków zarządu. Dyrektor wyjaśnił, że przepis art. 299 § 2 KSH przewiduje domniemanie winy członka zarządu w niezgłoszeniu wniosku o upadłość we właściwym czasie ze względu na to, że członkom zarządu powinien być znany na bieżąco stan finansowy spółki, a co za tym idzie możliwości zaspokojenia długów.

Dyrektor Izby Skarbowej wyjaśnił, że z materiałów zgromadzonych w sprawie oraz wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym nie wynika, aby Spółka z o.o. "T." złożyła wniosek o ogłoszenia upadłości. Ostatni wpis dotyczący zmian w Spółce dokonany został w dniu [...]. i dotyczył wzmianki o złożonych dokumentach za 2002r. Zatem, w ocenie organu, należy uznać, iż w sprawie nie zachodzi przesłanka uwalniająca stronę od odpowiedzialności za zaległości podatkowe Spółki z o.o. "T." w postaci zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym czasie, jak również przesłanka świadcząca o tym, iż nie zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło bez jej winy.

Zdaniem organu odwoławczego, nie zaistniała również przesłanka z art. 116 § 1 pkt 2 Ordynacji, tzn. że organ podatkowy nie uwzględnił wskazania przez członka zarządu mienia spółki, z którego egzekucja umożliwiłaby zaspokojenie zaległości podatkowych Spółki w znacznej części, ponieważ wykazanie mienia przez członka zarządu nie miało miejsca. Dyrektor wyjaśnił, że nieruchomości, ze sprzedaży których pokryte zostały w znacznej części zobowiązania Spółki nie zostały wskazane w trakcie prowadzonego postępowania w sprawie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej za zaległości Spółki, a w wyniku postępowania egzekucyjnego wszczętego na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych na nieuregulowane zobowiązania Spółki w podatku od towarów i usług. Jak się okazało, były one niewystarczające na pokrycie istniejących zobowiązań Spółki. Stąd właśnie zaistniała konieczność wszczęcia i prowadzenia dalszego postępowania zmierzającego do ustalenia osób trzecich odpowiedzialnych za uregulowanie pozostałych zaległości Spółki z o.o. "T.".

W skardze do Sądu strona wniosła o uchylenie w całości decyzji organów podatkowych I i II instancji zarzucając im naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »