Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Działalność gospodarcza

05.08.2010

Ogólna charakterystyka przekształceń spółek prawa handlowego

W ramach przekształcenia spółek można wyróżnić trzy podstawowe fazy obejmujące poszczególne grupy czynności zmierzających do realizacji celu przekształcenia. Faza pierwsza, określana jako menedżerska, obejmuje podejmowane przy aktywnym udziale wspólników czynności przygotowawcze, tj. sporządzenie planu przekształcenia wraz z załącznikami (art. 557–558 Kodeksu spółek handlowych, dalej: K.s.h.), poddanie planu badaniu biegłych rewidentów (art. 559 K.s.h.) oraz zawiadomienie wspólników o zamiarze przekształcenia (art. 560 K.s.h.).

Druga faza, zwana właścicielską, to przede wszystkim podjęcie przez wspólników uchwał o przekształceniu oraz złożenie oświadczeń o uczestnictwie wspólników w spółce przekształconej (art. 564–565 K.s.h.). Celem tej fazy jest powołanie organów spółki przekształconej lub określenie wspólników prowadzących sprawy spółki i reprezentujących ją, zawarcie umowy spółki albo podpisanie statutu spółki.

Kolejna, trzecia faza, nazywana sądową, obejmuje rejestrację, tj. wpis spółki przekształconej i wykreślenie przekształcanej (art. 569 K.s.h.) oraz ogłoszenie przekształcenia spółki.1)

ZASADY PROCESU PRZEKSZTAŁCENIOWEGO

Ustalenie momentu przekształcenia (dzień przekształcenia)

Art. 552 K.s.h. określa zarówno moment przekształcenia spółki, tj. kiedy spółka przekształcana staje się spółką przekształconą, jak i moment końca istnienia spółki przekształcanej. W odniesieniu do powstania spółki przekształconej datą tą jest data wpisu spółki do rejestru, a w odniesieniu do spółki przekształcanej – dzień jej wykreślenia z rejestru.

W żadnym przypadku nie może być mowy o fazie „spółki w organizacji”, gdyż brak jest etapu poprzedzającego założenie spółki przed wpisem do rejestru sądowego. W związku z wpisami przedsiębiorców tworzących spółki cywilne do ewidencji działalności gospodarczej należy przyjąć, że z uwagi na występowanie dwóch organów: rejestrowego i ewidencyjnego, dzień przekształcenia spółki cywilnej to dzień wpisu do rejestru. Obowiązek zawiadomienia organu ewidencyjnego nie obciąża sądu, lecz wspólników, a jeśli wspólnicy nie dopilnują ww. formalności, to wszelkie działania po dniu przekształcenia są działaniami na wyłączny rachunek działających, jednakże już nie w ramach spółki cywilnej.

Wykreślanie z rejestru spółki przekształcanej wynika z postanowienia sądu, który zarządza wpis spółki przekształconej i wykreśla spółkę przekształcaną. Wniosek o wpis przekształcenia do rejestru wnoszą wszyscy członkowie zarządu lub wspólnicy mający prawo reprezentacji spółki przekształconej. Dla przekształcenia spółki decydujący jest wpis spółki przekształconej do rejestru. Pod datą wydania postanowienia sądu należy ustalić dzień przekształcenia, tj. dzień wpisu spółki przekształconej do rejestru, który jest równocześnie datą wykreślenia z rejestru. Także w odniesieniu do odmiennych organów rejestrowych i ewidencyjnych dzień przekształcenia to dzień wpisu spółki do rejestru.

Zasada tożsamości podmiotu przekształconego i przekształcanego

Ogólną zasadą wyrażoną w art. 553 K.s.h. jest zapis, że spółce przekształconej przysługują wszelkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Oznacza to, że istnieje pełna tożsamość podmiotu przekształconego i przekształcanego, a jedynie zmienia się forma prawna podmiotu.

Powyższe skutki można rozpatrywać w różnych kategoriach i sferach działalności: cywilnoprawnej (w tym prawa gospodarczego oraz procesowego), administracyjnoprawnej (włączając w powyższe podatkową), organizacyjnej, w sferze członkostwa i uczestnictwa w innych strukturach, przedsięwzięciach oraz w zakresie prawa pracy.

W odpowiednich przepisach dotyczących połączenia (art. 494 K.s.h.) i podziału (art. 531 K.s.h.) sformułowano te skutki nieco inaczej, gdyż skutki wstąpienia we wszelkie prawa i obowiązki o charakterze cywilnoprawnym następują z dniem połączenia lub podziału.

W przypadku przekształcenia nie można mówić w żadnym razie o sukcesji w jakiejkolwiek formie, gdyż sukcesja odnosiłaby się do przejścia praw i obowiązków pomiędzy różnymi podmiotami, podczas gdy przy przekształceniu mamy do czynienia z jednym podmiotem, który jedynie zmienia formę prawną. Prawa i obowiązki „przysługują” temu samemu podmiotowi, zaś spółka jest cały czas ex lege podmiotem tych praw i obowiązków.2) 

Występuje pełna kontynuacja stosunków członkostwa (art. 553 § 3 K.s.h.), stosunków organizacyjnych (np. z art. 554 K.s.h.) i stosunków pracowniczych (art. 23 (1) K.p.). W Kodeksie pracy jest mowa o przejściu zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, co nie do końca uzasadnia stosowanie ww. przepisu w przypadku przekształcenia, jednakże spółka przekształcona staje się stroną dotychczasowych stosunków pracy i tym samym wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki poprzednika.

Zasada kontynuacji praw i obowiązków cywilnoprawnych

Spółce przekształconej przysługują z mocy prawa wszystkie prawa i obowiązki, co oznacza pełną kontynuację – to, że spółka jest nieprzerwanie podmiotem tych praw i obowiązków, nie powoduje ich zmian. Brak jednak wyraźnej normy prawnej wskazującej wprost, że przekształcenie nie powoduje żadnych zmian spółki przekształconej w stosunku do osób trzecich. Obowiązuje pełna ciągłość, bez konieczności zmian treści zawartych umów z osobami trzecimi, jednak z punktu widzenia oznaczenia podmiotu w stosunku do osób trzecich, bezpieczeństwa i identyfikacji w obrocie gospodarczym, jak również ze względów rozliczeniowych (por. przepisy K.s.h.) celowe jest poinformowanie kontrahentów o przekształceniu.

Wśród praw, które przysługują nadal bez konieczności zmian, wymienić należy m.in. prawa rzeczowe, w tym własność nieruchomości (art. 140 i nast. K.c.), która z dniem przekształcenia przysługuje spółce w nowej formie prawnej, a także kontynuowane przez spółkę przekształconą ograniczone prawa rzeczowe spółki przekształcanej, np. służebności gruntowe (art. 285 i nast. K.c.), użytkowanie nieruchomości (art. 284 i nast. K.c.), hipoteka (art. 65 i nast. ustawy z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., nr 124, poz. 1361 z późn. zm.), zastaw zwykły (art. 306 § 1 K.c.) i rejestrowy (art. 2 i nast. ustawy z 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, Dz. U...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »