Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Działalność gospodarcza

24.03.2010

Orzecznictwo: Wyjazd szkoleniowy członka zarządu osoby prawnej jest dla niego przychodem

Z uzasadnienia: Finansowane przez Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa szkolenia członków ich organów (w zakresie związanym z pełnionymi w tych organach funkcjami) stanowi nieodpłatne świadczenia, które należy zakwalifikować do przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako przychód z działalności wykonywanej osobiście nie podlegający zwolnieniu od podatku dochodowego. Świadczenia te (uczestnictwo w szkoleniu) osoby otrzymują bowiem tylko dlatego, że wykonują swoją funkcję w tych organach, a zatem źródłem tych świadczeń jest działalność wykonywana osobiście. Gdyby Izba nie finansowała tego rodzaju kosztów, to członkowie jej organów sami ponosiliby ciężar tych wydatków. Tak więc członkowie organów otrzymują materialną korzyść, którą w świetle przepisów ww. ustawy należy zaliczyć do przychodów.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Marek Olejnik (sprawozdawca), Sędziowie Sędzia NSA - Lidia Błystak, Sędzia WSA - Anetta Chołuj, Protokolant Anna Kruś, po rozpoznaniu na rozprawie w Wydziale I w dniu 10 marca 2010 r. sprawy ze skargi: D. Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa we W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę.

UZASADNIENIE

W dniu [...] 2009 r. został złożony przez D. Izbę Okręgową Inżynierów Budownictwa z siedzibą we W. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu wyjazdu szkoleniowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest jednostką organizacyjną samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, powstałą na mocy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, zrzeszającą osoby posiadające uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie. Działalność i zadania Izby poza ww. ustawą normuje: statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, uchwalony przez Krajowy Zjazd Izby, zasady gospodarki finansowej Izb Inżynierów Budownictwa, regulaminy funkcjonowania organów izb oraz inne regulaminy i uchwały.

Nałożone na Izbę zadania wykonują organy, którymi są:

- Okręgowy Zjazd Izby,
- Okręgowa Rada Izby,
- Okręgowa Komisja Rewizyjna,
- Okręgowy Sąd Dyscyplinarny,
- Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.

Członkowie organów wybierani są spośród członków Izby na kadencję czteroletnią podczas zjazdu sprawozdawczo-wyborczego. Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych..., członkowie organów pełnią swoje funkcje społecznie, chyba że Zjazd Krajowej Izby w drodze uchwały postanowi inaczej.

Poszczególne organy, poza zjazdem Izby, wykonują powierzone im zadania podczas posiedzeń, które odbywają się w Jej siedzibie. Ze względu na fakt, że uczestnicy w znacznej większości dojeżdżają spoza Wrocławia oraz posiedzenie trwa kilka godzin, zewnętrzna firma cateringowa zapewnia uczestnikom poczęstunek w formie kanapek i ciasta na koszt Izby.

Członkowie organów spotykają się także podczas szkoleń organizowanych poza siedzibą Izby, która jest ich organizatorem. Uczestnicy mają zapewniony nocleg oraz wyżywienie podczas trwania szkolenia. W trakcie wyjazdu szkoleniowego uczestnicy mają możliwość skorzystania z części rekreacyjnej, np.: wycieczek do miejscowych atrakcji, muzeów itp.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy wartość wyjazdu szkoleniowego jest przychodem osób w nim uczestniczących? Czy jeśli powyższe wydatki stanowią przychód opodatkowany dla członków organów, to czy w konsekwencji na Izbie ciąży obowiązek pobrania zaliczki na podatek dochodowy i sporządzenie imiennej informacji o wysokości dochodu (PIT-11), czy też jedynie sporządzenie "informacji o przychodach z innych źródeł..." (PIT-8C)?

Zdaniem Wnioskodawcy, wyjazdy szkoleniowe mają na celu przekazanie uczestnikom szkolenia wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów działania komisji samorządu zawodowego. Nie ma więc uzasadnienia dla traktowania wartości wydatków związanych ze szkoleniem dla członków organów jako świadczenia związanego z ich życiem prywatnym.

Jednakże, gdyby wartość wyjazdów szkoleniowych dla członków organów, stanowiła dla nich przychód opodatkowany, Izba byłaby zobowiązana do sporządzenia PIT-8C (art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Minister Finansów reprezentowany przez Dyrektora Izby Skarbowej w P. w interpretacji z dnia [...] r. Nr [...] uznał stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego za nieprawidłowe.

Podkreślił, że zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), dalej zwana w skrócie updof, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się zgodnie z art. 11 ust. 2a ustawy:

1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców,
2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu,
3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku,
4. w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 2 updof, źródłem przychodów jest działalność wykonywana osobiście. Z kolei na podstawie art. 13 pkt 7 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się: przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Biorąc powyższe pod uwagę organ wskazał, iż co do zasady przychody otrzymywane przez członków organów stanowiących osób prawnych stanowią przychody w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegają opodatkowaniu.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że członkowie organów uczestniczą w wyjazdach szkoleniowych, podczas których zapewniony jest nocleg oraz wyżywienie w czasie jego trwania. Ponadto w trakcie wyjazdu szkoleniowego członkowie mają możliwość skorzystania z części rekreacyjnej, np.: wycieczek do miejscowych atrakcji, muzeów itp. Zgodnie z wyżej cytowanymi przepisami, po stronie osób biorących udział w wyjazdowych szkoleniach organizowanych p...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »


Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100