PIT 2012: Ulga rehabilitacyjna w pytaniach i odpowiedziach

1. Podatnik ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności, ponosi spore wydatki na zakup leków (około 250 zł miesięcznie), był też na odpłatnym turnusie rehabilitacyjnym. Czy powyższe wydatki może odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej (wydatki na leki w nadwyżce ponad 100 zł miesięcznie), jeśli jego jedynym źródłem przychodu jest działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego?

Z odliczenia może skorzystać również podatnik opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Może od uzyskanych przychodów odliczyć wydatki, jeśli nie zostały odliczone od dochodu na podstawie innych przepisów tej ustawy.

2. Czy podatnik może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, jeśli posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane w 2002 r. przez Ministerstwo Obrony Narodowej?

Orzeczenia wydane przez komisje lekarskie MON (a także z MSWiA) po 1 stycznia 1998 nie stanowią podstawy do zaliczenia osób, których orzeczenia te dotyczą, do osób niepełnosprawnych. Te osoby, jeśli chcą być traktowane jako osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, powinny wystąpić z wnioskiem do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, w celu uzyskania stopnia niepełnosprawności.

3. Definicja podatnika, na którego utrzymaniu znajdują się osoby niepełnosprawne wskazuje, że jest to osoba, na utrzymaniu której pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe - jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 9.120 zł. Czy do tej kwoty wlicza się jedynie dochody opodatkowane?

Do kwoty 9.120 zł wlicza się wszystkie dochody, również te, które są zwolnione od podatku, np. zapomogi.

4. Rodzice ponieśli w 2012 r. wydatki na niepełnosprawne dziecko, które znajduje się na ich utrzymaniu, w postaci codziennych dojazdów wspólnym samochodem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. W rozliczeniu rocznym chcą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Czy ulgę może rozliczyć każde z rodziców, czy tylko jedno z nich?

W przypadku, gdy oboje rodzice łożą na utrzymanie niepełnosprawnego dziecka (bez względu na to, czy pozostają w związku małżeńskim czy nie), to każde z nich ma prawo do ulgi rehabilitacyjnej w wysokości faktycznie poniesionego wydatku (ojciec w wysokości wydatku przez siebie poniesionego, odpowiednio matka w wysokości wydatku jaki sama poniosła). Z tym, że w przypadku niektórych wydatków, (w tym na używanie własnego samochodu dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne), odliczenie każdego z rodziców nie może przekroczyć kwoty 2280 zł (limit dotyczy każdego z rodziców odrębnie, tzn. każde z nich dokonuje odliczenia w ramach swojego limitu 2280 zł).

5. Podatnik posiadający znaczny stopień niepełnosprawności zakupił elektryczny wózek inwalidzki, częściowo sfinansowany z NFZ. Czy może odliczyć sobie ten zakup w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Co do zasady odliczeniu podlegają wydatki sfinansowane z własnych środków podatnika. W przypadku, gdy wydatki zostały częściowo sfinansowane z funduszu (PFRON, ZFRON, NFZ, ZFŚS), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną z tych funduszy lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

6. Podatniczka ma orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ. Niepełnosprawność polega na braku lewej ręki (amputacja urazowa kończyny górnej na wysokości kości ramiennej). Podatniczka zakupiła w 2012 r. zmywarkę, pralkę automatyczną i robot kuchenny. Czy może z racji poniesionych wydatków skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Podstawę obliczenia podatku stanowi dochód, po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Jednocześnie za wydatki, o których mowa powyżej, uważa się wydatki poniesione, m.in. na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego. Oznacza to, że do tej kategorii wydatków na cele rehabilitacyjne i ułatwiające wykonywanie czynności życiowych, których zakup uprawnia do odliczenia od dochodu poniesionych w związku z tym kosztów, nie można zaliczyć wydatków poniesionych na nabycie sprzętu gospodarstwa domowego, czyli np. pralki automatycznej lub robota kuchennego, czy krajalnicy, choćby były to urządzenia niezbędne lub wręcz konieczne przy wykonywaniu czynności życiowych.

7. Czy rolnik posiadający ważne orzeczenie o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane w KRUS może korzystać z odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Rolnik mający rentę z KRUS-u musi wystąpić do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o ustalenie stopnia niepełnosprawności. Dopiero takie orzeczenie uprawnia do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej. Zespół ds. Orzekania wydaje orzeczenie, w którym stopień niepełnosprawności określa się na podstawie przedłożonych orzeczeń. Ma też prawo żądać od KRUS udostępnienia kopii orzeczeń o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

Osoby o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym uznaje się za niepełnosprawne, z tym, że:

a) osoby, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, traktuje się jako mające znaczny stopień niepełnosprawności
b) pozostałe osoby traktuje się jako mające lekki stopień niepełnosprawności.

8. Podatnik 25 lipca 2012 r. uzyskał orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Czy składając zeznanie podatkowe za 2012 r. będzie mógł skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?

Osoba niepełnosprawna może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej jeśli orzeczenie o niepełnosprawności zostanie wydane w trakcie roku podatkowego. Warunkiem odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne jest m.in. posiadanie przez osobę, która poniosła wydatek, orzeczenia o zakwal...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »