Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP

28.03.2012

Zaświadczenie z ZUS na wniosek kupującego

Na wniosek nabywcy przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, za zgodą zbywającego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych powinien wydać zaświadczenie o stanie zaległości składkowych zbywającego związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, powstałych do dnia nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (art. 31 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w związku z art. 112 i w związku z art. 306g ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa) - orzekł Sąd Najwyższy.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący, sprawozdawca)
SSN Bogusław Cudowski
SSN Katarzyna Gonera

w sprawie z odwołania BFL N. Spółka z o. o. w Ł. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w O. o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości składkowych, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w dniu 17 stycznia 2012 r., zagadnienia prawnego przekaznego postanowieniem Sądu Apelacyjnego z dnia 10 listopada 2011 r.,

"Czy odpowiednie stosowanie art. 112 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205 poz. 1585 ze zm.) oznacza stosowanie art. 306g Ordynacji podatkowej, na podstawie odesłania z art. 112 § 6 Ordynacji podatkowej, w sytuacji, gdy nabywca przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa żąda od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wydania zaświadczenia o stanie zaległości z tytułu składek na koncie zbywającego - płatnika składek, mimo, że nabywca nie należy do kręgu podmiotów wymienionych w art. 50 ust. 3 i 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, którym Zakład udostępnia dane zgromadzone na koncie płatnika składek?"

podjął uchwałę:

Na wniosek nabywcy przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, za zgodą zbywającego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych powinien wydać zaświadczenie o stanie zaległości składkowych zbywającego związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, powstałych do dnia nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (art. 31 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jednolity tekst: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz.1585 ze zm. w związku z art. 112 i w związku z art. 306g ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, jednolity tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.).

UZASADNIENIE

Przedstawione Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia następujące zagadnienie prawne ujawniło się w następującym stanie sprawy. B F L N. Spółka z o.o. z siedzibą w Ł. na podstawie art. 306g Ordynacji podatkowej złożył w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Oddziale w O. - Inspektoracie w R., za zgodą Tomasza B. właściciela Zakładów Mięsnych „B.” w P., wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie zaległości składkowych Tomasza B. w związku z zamiarem nabycia od niego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowym za kwotę 1.287.954.000 zł. Pismem z dnia 10 maja 2010 r. organ ubezpieczeń społecznych odmówił wnioskodawcy BFL N. Spółce z o.o. wydania żądanego zaświadczenia, a następnie decyzją z dnia 29 czerwca 2010 r. odmówił wydania zaświadczenia o niezaleganiu z należnościami składkowymi, twierdząc w uzasadnieniu odmów, że art. 306g Ordynacji podatkowej nie ma zastosowania w postępowaniu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, a zaświadczenie o stanie konta zbywającego może być wydane na wniosek płatnika składek (Tomasza B. właściciela Zakładów Mięsnych „B.” w P.) w trybie art. 123 k.p.a. w związku z art. 50 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz.1585 ze zm., powoływanej dalej jako ustawa systemowa lub ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych).

Po rozpoznaniu odwołania wnioskodawcy Sąd Okręgowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Ł. wyrokiem z dnia 27 stycznia 2011 r. zmienił zaskarżoną decyzję i zobowiązał Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. do wydania BFL N. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. zaświadczenia o wysokości zaległych składek na ubezpieczenie społeczne nieuiszczonych w terminie przez Tomasza B., w formie określonej treścią art. 306g ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 80, poz. 60 ze zm., powoływanej dalej jako Ordynacja podatkowa). W uzasadnieniu Sąd ten podał, że 7 maja 2010 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w O. wpłynął wniosek BFL N.i Spółki z o.o. z siedzibą w Ł. o wydanie, według stanu na dzień 10 maja 2010 r., zaświadczenia o wysokości zaległych składek na ubezpieczenia społeczne „przypadających od Tomasza B.” w związku z zamiarem nabycia od niego nieruchomości. Planowany termin zawarcia umowy sprzedaży tych nieruchomości był ustalony na 10 maja 2010 r. Wniosek o wydanie zaświadczenia wnioskodawca złożył za pisemną zgodą sprzedającego Tomasza B. - właściciela Zakładów Mięsnych „B." w P. Na gruncie takich ustaleń Sąd Okręgowy uznał odwołanie za uzasadnione, argumentując, że art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych odsyła do odpowiedniego stosowania do należności z tytułu składek między innymi art. 112 Ordynacji podatkowej. To odesłanie obejmuje cały wymieniony przepis, a nie jego poszczególne paragrafy, co oznacza, iż odpowiedniemu stosowaniu podlega pełna regulacja zawarta w art. 112 Ordynacji podatkowej. Na tej podstawie, nabywca przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem za powstałe do dnia nabycia zaległości podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, chyba że przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wiedzieć o tych zaległościach.

Ponadto i w szczególności, zgodnie z § 6 art. 112 tej Ordynacji, nabywca nie odpowiada za zaległości podatkowe, które nie zostały wykazane w zaświadczeniu, o którym mowa w art. 306g. Uregulowanie to zmierza do ochrony interesów majątkowych nabywcy przedsiębiorstwa, któremu umożliwia świadome podjęcie decyzji nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części z uwzględnieniem rozmiarów zaległości składkowych zbywającego, za które nabywca nie będzie odpowiadał, jeżeli nie zostały one wykazane w żądanym zaświadczeniu. Okoliczności te przekreślają racjonalność stanowiska organu ubezpieczeń społecznych, jakoby regulacje zawarte w art. 112 § 6 w związku z art. 306g Ordynacji podatkowej nie miały zastosowania do obowiązku ujawnienia nabywcy informacji o zaległościach składkowych zbywającego oraz że ustawodawca „chciał wyłączyć odpowiedzialność nabywcy za składki na ubezpieczenia społeczne z dobrodziejstwa art. 112 § 6, umożliwiającego ograniczenie odpowiedzialności”. Tymczasem skoro w art. 112 Ordynacji podatkowej przewidziano możliwość wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności nabywcy majątku za zaległości podatkowe zbywającego, to nie ma racjonalnego uzasadnienia dla „mocniejszej” ochrony zobowiązań zaległości składkowych. Oznaczało to, że w rozpoznawanej sprawie wystąpiły podstawy prawne do zobowiązania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do wydania w trybie art. 306g Ordynacji podatkowej BFL N. Spółce z o.o. zaświadczenia o stanie zaległości z tytułu nieuiszczonych w terminie składek na ubezpieczenia społeczne przez zbywającego Tomasza B., prowadzącego firmę Zakłady Mięsne „B.", na dzień ich zbycia (sprzedaży), tj. 10 maja 2010 r.

Wyrok Sądu Okręgowego zaskarżył organ ubezpieczeń społecznych w całości, zarzucając naruszenie art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przez przyjęcie, że na jego podstawie wymagane jest wydanie zaświadczenia w trybie art. 306g Ordynacji podatkowej. W uzasadnieniu apelacji organ ten podtrzymał stanowisko, że w art. 31 ustawy systemowej nie został wymieniony art. 306g Ordynacji podatkowej, przeto nie mógł być on zastosowany do orzekania w rozpoznawanej sprawie. Zdaniem apelującego, zaświadczenia o stanie rozliczeń na kontach płatników mogą być wydawane wyłącznie na wniosek płatników składek i tylko w trybie określonym w art. art. 50 ust. 4 w związku z art. 123 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z jej art. 31, do należności z tytułu składek stosuje się odpowiednio wymienione w nim przepisy Ordynacji podatkowej, w tym art. 112, co wszakże nie oznacza odesłania do art. 306g Ordynacji podatkowej. Dane zgromadzone na kontach ubezpieczonym i płatników składek, w tym informacje o stanie ich kont, organ ubezpieczeń społecznych udostępnia jedynie podmiotom wymienionym w art. 50 ust. 3 i 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, wśród których nie ma nabywców przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Przy rozpoznaniu apelacji Sąd Apelacyjny uznał, że w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości ujawnione w treści skierowanego do Sądu Najwyższego pytania prawnego o zakres odpowiedniego stosowania norm prawa podatkowego do stosunków prawnych z zakresu ubezpieczeń społecznych, w tym dopuszczalność odpowiedniego stosowania art. 306g Ordynacji podatkowej z odesłania do art. 112 Ordynacji podatkowej w związku z art. 31 ustawy systemowej.

Z jednej strony, analiza treści wymienionych przepisów nie wyklucza przyjęcia, że „przepis art. 306g Ordynacji podatkowej, poprzez odesłanie z art. 112 § 6 tej ustawy, który to przepis został wymieniony w całości w art. 31 ustawy systemowej, znajduje zastosowanie na gruncie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Nabywca przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, mógłby zatem skutecznie wnosić, za zgodą zbywającego, na podstawie art. 306g § 1 pkt 2 Ordynacji, o wydanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaświadczenia określającego wysokość zaległości składkowych zbywającego - płatnika składek, a w konsekwencji uwolnić się od odpowiedzialności za ewentualne zaległości składkowe zbywającego, nie wykazane w zaświadczeniu, o którym mowa w art. 306g Ordynacji. Wykładnia celowościowa powyższych przepisów również nie sprzeciwia się zastosowaniu art. 306g Ordynacji podatkowej, na gruncie ustawy systemowej, poprzez odesłanie z art. 112 Ordynacji. Brak jest racjonalnych przesłanek pozwalających na przyjęcie, że ustawodawca - z dobrodziejstwa art. 112 § 6 umożliwiającego ograniczenie odpowiedzialności nabywcy za zaległości podatkowe zbywającego - chciał wyłączyć odpowiedzialność nabywcy za zaległości składkowe zbywającego. Skoro bowiem fiskalny interes państwa polegający na zabezpieczeniu zobowiązań podatkowych na majątku podatnika przez niego zbywanym, ustąpił pierwszeństwa pewności obrotu gospodarczego i w art. 112 przewidziano możliwość wyłączenia odpowiedzialności nabywcy majątku, to brak racjonalnego uzasadnienia dla silniejszej ochrony zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne”.

Dodatkowo stanowisko takie znajduje potwierdzenie w wykładni historycznej art. 31 ustawy systemowej, który w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2002 r., wśród przepisów Ordynacji podatkowej, znajdujących odpowiednie zastosowania na gruncie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, wymieniał jedynie art. 112 § 1-4 Ordynacji podatkowej, a obecnie wymienia cały art. 112 Ordynacji, a zatem także § 6 art. 112, który odsyła do art. 306g Ordynacji. Zmiana ta może być odczytana w ten sposób, że z woli ustawodawcy odesłanie z art. 31 ustawy systemowej uległo poszerzeniu i aktualnie dotyczy całej regulacji zawartej w art. 112 Ordynacji podatkowej, a zatem także jej art....

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »