Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

15.03.2010

Orzecznictwo: Produkcja w toku w spisie z natury

Z uzasadnienia: Z treści art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika obowiązek ujęcia w spisie z natury wartość rozpoczętej, ale niezakończonej "produkcji w toku" rozumianej jako wartość zużytych do niej materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, bez uwzględnienia w jej wartości usług obcych, czy kosztów pracowniczych. Nie powinno budzić wątpliwości, iż opisany w stanie faktycznym wniosku o udzielenie interpretacji "granulat srebra" jest materiałem (surowcem) podstawowym, wykorzystywanym do wytworzenia wyrobów jubilerskich, które to wyroby na dzień sporządzenia spisu z natury nie zostały ostatecznie wykonane. Tym samym słusznie organ przyjął, że wydatki poniesione na zakup granulatu srebra, jako wydatek związany z przychodem ze sprzedaży wyrobów jubilerskich, częściowo przetworzony na koniec roku (z którego nie wykonano jeszcze wyrobów jubilerskich), powinien być rozliczony poprzez zastosowanie różnic remanentowych.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Mieczysław Markowski, Sędziowie sędzia WSA Piotr Pietrasz (spr.), sędzia WSA Wojciech Stachurski, Protokolant Beata Rusiecka, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 18 lutego 2010 r. sprawy ze skargi M. B. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] września 2009 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę.

UZASADNIENIE

Pan M. B. (dalej powoływany również jako skarżący), działając przez pełnomocnika, wnioskiem z dnia 25 września 2008 r. zwrócił się do Ministra Finansów (reprezentowanego przez Dyrektora Izby Skarbowej w B.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania tzw. "produkcji w toku". Skarżący przedstawił w stanie faktycznym wniosku zdarzenie, z którego wynika, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji wyrobów jubilerskich. Zdarzenia gospodarcze ewidencjonuje za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Podatek dochodowy opłaca na zasadach ogólnych według stawki 19% (podatek liniowy). Skarżący w 2008 r. wszelkie zakupy materiałów niezbędnych do produkcji wyrobów jubilerskich ewidencjonuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów pod datą dokonania zakupu. Na dzień 31 grudnia każdego roku podatkowego u Skarżącego pozostaje rozpoczęta, ale niezakończona "produkcja w toku" (np. przetopiony granulat srebra, itp.), której wartość do dnia 31 grudnia 2007 r. była wyceniana przez Wnioskodawcę szacunkowo, poprzez ustalenie wartości zużytych materiałów. W związku z powyższym, skarżący zadał pytanie: Czy spisem z natury sporządzonym na dzień 31 grudnia 2008 r. lub w terminie ustalonym przez naczelnika urzędu skarbowego albo w terminie wybranym przez Wnioskodawcę w trakcie roku podatkowego 2008, po uprzednim zawiadomieniu organu podatkowego o spisie z natury, należy objąć tzw. produkcję w toku, czy też Wnioskodawca ma prawo wydatki poniesione na "produkcję w toku" zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodów w 2008 roku? Zdaniem Skarżącego, przy sporządzaniu spisu z natury w roku podatkowym 2008 nie jest zobowiązany do objęcia remanentem produkcji w toku.

Po rozpoznaniu wniosku Minister Finansów, reprezentowany przez Dyrektora Izby Skarbowej w B., wydał [...] grudnia 2008 r. interpretację indywidualną nr [...], w której stwierdził, że przedstawione we wniosku stanowisko podatnika jest nieprawidłowe. Organ stwierdził, że na Skarżącym spoczywa obowiązek objęcia spisem z natury - sporządzonym na dzień 31 grudnia 2008 r., albo w terminie ustalonym na podstawie § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.) przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub też w terminie wybranym przez podatnika w trakcie roku podatkowego - opisanego we wniosku półwyrobu. Zdaniem organu, przetopiony granulat srebra stanowi postać przejściową, pośrednią między materiałem surowym i wyrobem gotowym, przeznaczonym do dalszej obróbki, a tym samym stanowi półwyrób (półfabrykat). Argumentacja oparta na niekonstytucyjności przepisów rozporządzenia, dotyczących obowiązku objęcia spisem z natury "produkcji w toku", nie znalazła zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Pełnomocnik Skarżącego, pismem z dnia 19 grudnia 2008 r. wezwał Ministra Finansów (reprezentowanego przez Dyrektora Izby Skarbowej w B.), na podstawie art. 52§3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) do usunięcia naruszenia prawa. W uzasadnieniu wezwania strona powołała się na wyrok NSA z dnia 24 kwietnia 2008 r. (sygn. akt II FSK 376/07), z którego bezspornie wynika, że Minister Finansów przekroczył uprawnienia ustawowe nakazujące podatnikom zobowiązanym do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów obejmować spisem z natury także produkcje w toku.

Po dokonaniu analizy zarzutów, przytoczonych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, Dyrektor Izby Skarbowej w B., działając w imieniu Ministra Finansów, w odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, zawartej w piśmie z dnia 28 stycznia 2009 r. stwierdził brak podstaw do zmiany powyższej indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Ze stanowiskiem Ministra Finansów zaprezentowanym w indywidualnej interpretacji nie zgodził się Skarżący i w złożonej, za pośrednictwem zawodowego pełnomocnika, skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku wniósł o jej uchylenie w całości, jako niezgodnej z prawem. Zdaniem strony skarżącej, obowiązek objęcia spisem z natury tzw. "produkcji w toku" wynikający z § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, został nałożony przez Ministra Finansów na podatników bez upoważnienia ustawowego. Dlatego też, w świetle przepisów Konstytucji RP, w szczególności art. 217, za niedopuszczalne należy uznać regulowanie kwestii dotyczących kształtowania obowiązku podatkowego w akcie rangi podustawowej.

Strona skarżąca dodatkowo podkreśliła, iż z nieznanych przyczyn organ w odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, stara się udowodnić Skarżącemu, że nie rozróżnia przy prowadzeniu działalności gospodarczej pojęć "półproduktu" i "produkcji w toku". W sytuacji podatnika przetopiony granulat srebra, z którego nie zostały wykonane półwyroby lub wyroby gotowe stanowi produkcję w toku, dlatego też gołosłowne są twierdzenia organu, że u podatnika nie występuje produkcja w toku.

Wyrokiem z dnia 4 maja 2009 r. sygn. akt I SA/Bk 127/09 Wojewódzki Sąd Administracyjny uchyl...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »