Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

10.03.2010

Orzecznictwo WSA: Opodatkowanie opcji walutowych

Z uzasaadnienia: Za wykonywanie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 30b ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy uznać całokształt działań podatnika, które można zakwalifikować jako służące celom prowadzonej przez podatnika aktywności gospodarczej. Są to nie tylko działania polegające na wytwarzaniu, wykorzystywaniu czy sprzedaży rzeczy, jak też świadczeniu usług lecz wszelkie czynności związane w sposób pośredni z ową aktywnością gospodarczą, jak np. wszelkie czynności organizatorskie, zabezpieczające. Można tutaj mówić o wszystkich czynnościach podatnika będących konsekwencją podjęcia przez niego działalności gospodarczej. (...) Zatem, skoro w treści art. 30b ust. 4 trudno jest dopatrzyć się zawężenia terminu "w wykonywaniu działalności gospodarczej" do "przedmiotu działalności gospodarczej" a stanowisko podatnika mieści się w kontekście językowym powołanej normy prawnej to wydaje się, że nic nie stoi na przeszkodzie aby zawarte przez podatnika opcje walutowe potraktować jako realizowane w wykonywaniu działalności gospodarczej.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Lidia Błystak, Sędziowie Sędzia WSA Katarzyna Radom, Sędzia WSA Dagmara Dominik (sprawozdawca), Protokolant Anna Terlecka, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 3 lutego 2010 r. przy udziale sprawy ze skargi A spółka jawna P. P., K. P. w O. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] maja 2009 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych uchyla zaskarżoną interpretację.

UZASADNIENIE

W dniu [...] marca 2009 r. został złożony wniosek o udzielenie indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie premii opcyjnych z tytułu zawartych opcji walutowych. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że strona skarżąca zawierając umowę z bankiem o tzw. opcje walutowe otrzymała począwszy od marca 2008 r. premie opcyjnie, które księgowano na koncie 752 - Przychody finansowe. Pod koniec 2008 r. zmienił się kurs euro i bank pobierał premie opcyjnie z konta Spółki, co księgowano na koncie 756 - Koszty finansowe. W dniu [...] stycznia 2009 r. Spółka wniosła pozew o stwierdzenie nieważności transakcji opcji i zwrot premii pobranych z jej konta przez bank. W uzupełnieniu wniosku podano, iż Spółka produkuje krzesełka, które sprzedaje do Holandii i Hiszpanii. Posiada rachunek walutowy, a zapłaty za faktury spływają na ten właśnie rachunek. W związku z powyższym zadano pytanie: czy premie, które spółka poniosła w 2008 r. są przychodem podlegającym opodatkowaniu i kosztem uzyskania przychodu?

Zdaniem wnioskodawcy, opcje mają wpływ na przychody i koszty.

W interpretacji indywidualnej z dnia [...] r. nr [...] uznano stanowisko strony skarżącej za nieprawidłowe. Powołując się na treść art. 10 ust. 1 pkt 3 i 7, art. 17 ust. 1 pkt 10, art. 30b ust. 1, ust. 2 pkt 3, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm. zwanej dalej "u.p.d.o.f.") oraz art. 5a pkt 13, w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 ze zm.) Minister Finansów stwierdził, że przychody i koszty z powyższego tytułu ustalone proporcjonalnie do udziału wspólników w zyskach Spółki należy kwalifikować jako przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust.1 pkt 7 u.p.d.o.f., tj. kapitałów pieniężnych. Natomiast z literalnego brzmienia art. 30b ust. 4 u.p.d.o.f. wynika, że ma on zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy przedmiotem działalności gospodarczej jest obrót papierami wartościowymi i pochodnymi instrumentami finansowymi (realizacja praw z nich wynikających). Przepis ten nie może być zastosowany w odniesieniu do dochodów osiąganych ze zbycia pochodnych instrumentów finansowych nawet, gdy stanowią one majątek spółki jawnej, w sytuacji, gdy obrót ten nie jest przedmiotem prowadzonej przez tę spółkę działalności gospodarczej.

Pismem z dnia [...] czerwca 2009 r. strona skarżąca wezwała do usunięcia naruszenia prawa, wskazując na treść art. 30b ust. 4 u.p.d.o.f. i brak normatywnych podstaw do wyodrębnienia ww. dochodu z działalności gospodarczej.

W odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa z dnia [...] lipca 2009 r. Minister Finansów podtrzymał stanowisko wyrażone w zaskarżonej interpretacji indywidualnej.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wniesiono o uznanie, że interpretacja jest błędna i podatnik ma prawo do zaliczenia kosztów związanych z instrumentami pochodnymi do kosztów uzyskania przychodu z działalności gospodarczej. W uzasadnieniu skargi strona powołała się na treść art. 30b ust. 4 u.p.d.o.f. i wskazała, że przedmiotowy przepis ma zastosowanie albowiem zawierane umowy walutowe były związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Podkreśliła, że umowy te zawierała spółka, a nie wspólnicy. Zdaniem strony skarżącej wspólnicy tylko reprezentują spółkę, fakt zaś, że oddzielnie rozliczają podatek dochodowy nie zmienia faktu, że dochód uzyskany ze spółki (bądź też strata) związany jest wyłącznie z prowadzoną działalnością gospodarczą. Natomiast zawierane umowy opcji związane są wyłącznie z zabezpieczeniem transakcji realizowanych przez spółkę. Zdaniem strony skarżącej przesądza to o ścisłym związku nabywanych opcji z działalnością gospodarczą spółki. W tym kontekście zawieranie opcji bezpośrednio przez wspólników spółki byłoby pozbawione sensu. Nie zabezpieczałoby bowiem zawartych przez spółkę kontraktów. Zauważono również, że całkowicie błędne jest stanowisko organów podatkowych jakoby brak wpisu w zakresie ewidencji rodzajów wykonywanych usług (PKD) uniemożliwiał potraktowanie nabywania opcji jako elementu działalności gospodarczej. Podkreślono, że transakcje dokonywane przez podatnika miały na celu wyłącznie zabezpieczenie efektów jego działalności gospodarczej, a nie lokowanie nadwyżek finansowych. Nie budzi też wątpliwości, że opcje ze swojej istoty nie stanowią formy depozytu, lecz stanowią wyłącznie instrument zabezpieczający kurs walutowy. Natomiast zakres przedmiotowy PKD dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez podmiot gospodarczy, a nie usług nabywanych w związku z działalnością gospodarczą. Co do zasady podatnik nabywał opcje, a ich sporadyczna sprzedaż miała na celu wyłącznie odwrócenie pozycji, co jest działaniem standardowym przy obrocie instrumentami finansowymi.

W odpowiedzi na skargę strona przeciwna wniosła o jej oddalenie, podtrzymując swoje stanowisko wyrażone w zaskarżonej interpretacji indywidualnej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga zasługuje na uwzględnienie.

Przedmiotem sporu między stronami jest kwestia opodatkowania opcji walutowych. Strona skarżąca wskazuje, że powyższe transakcje jako związane z działalnością gospodarczą powinny być kwalifikowane do źródła przychodów jakim jest działalność gospodarcza. Odmiennego zdania jest Minister Finansów, który kwalifikuje je do kategorii przychodów z kapitałów pieniężnych.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 30b ust. 1 u.p.d.o.f. od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »