Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

08.03.2010

Orzecznictwo: Moment poniesienia kosztu dla podatników prowadzących PKPiR

Z uzasadnienia: Uregulowanie wynikające z art. 22 ust. 6b ustawy o p.d.o.f. odnosi się także do podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów i stosujących metodę kasową, o której stanowi art. 22 ust. 4 ustawy o p.d.o.f. Metoda kasowa zaś z art. 22 ust. 4 ustawy o p.d.o.f. nie może być utożsamiana z faktem zapłaty za dany koszt, albowiem kwestia ta nie została w tym przepisie jednoznacznie rozstrzygnięta. Ustawodawca właśnie w art. 22 ust. 6b ustawy o p.d.o.f. określił, że za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodu u podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu, a definicja ta wyraźnie nawiązuje do koncepcji poniesienia kosztu jako bycia obciążonym kosztem. Poniesienie kosztu nie ma natomiast nic wspólnego z dokonaniem wydatku pokrywającego koszt.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Włodzimierz Zygmont Sędziowie NSA Stanisław Małek WSA Maciej Jaśniewicz (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Paulina Budzyńska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 lutego 2010 r. sprawy ze skargi J.B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...], nr [...] w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie oddala skargę.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia [...] JB zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego z wnioskiem o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego. Zapytanie dotyczyło momentu poniesienia kosztu dla podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, którzy ewidencjonują koszty metodą uproszczoną wynikającą z art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatniczka uznała, że stosując uproszczoną metodę ewidencjonowania kosztów (zwaną metodą kasową), zgodnie z w/w przepisem należy ujmować koszty w podatkowej księdze w momencie ich zapłaty, ponieważ dodany ust. 6b artykułu 22 powołanej ustawy nie ma zastosowania w stosunku do art. 22 ust. 4.

Postanowieniem z dnia [...] Naczelnik Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 Ordynacji podatkowej, uznał przedstawione we wniosku stanowisko podatniczki za nieprawidłowe. Organ wyjaśnił, że zgodnie z ogólną regułą wyrażoną w art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r., koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Przedsiębiorcy, którzy stale w każdym roku podatkowym prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów odnoszących się tylko do tego roku podatkowego, mogą stosować zasady określone w art. 22 ust. 5-5c dla prowadzących księgi rachunkowe. Uregulowanie takie zawarte zostało w przepisie art. 22 ust. 6 ustawy. W myśl unormowania art. 22 ust. 6b za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, w przypadku podatników, o których mowa w ust. 6, uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu. Jednocześnie organ zauważył, że jeżeli podatniczka utożsamiała do końca 2006 r. poniesienie wydatku z zapłatą i księgowała koszty wtedy, gdy zapłata została dokonana, to podatkowa księga przychodów i rozchodów była prowadzona nieprawidłowo.

W zażaleniu z dnia [...] JB zarzuciła naruszenie art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przez przyjęcie, że za koszt poniesiony należy uznać wydatek, do którego zapłaty może nigdy nie dojść, a ponadto naruszenie art. 22 ust. 6b ustawy przez przyjęcie, że zawarta w nim definicja dnia poniesienia kosztu dotyczy także podatników, którzy ewidencjonują koszty metodą uproszczona zgodnie z art. 22 ust. 4, choć wyraźnie odwołuje się tylko do art. 22 ust. 6 ustawy.

Decyzją z dnia [...], wydaną na podstawie art. 14b § 5 pkt.1 Ordynacji podatkowej, Dyrektor Izby Skarbowej zmienił zaskarżone postanowienie organu podatkowego pierwszej instancji. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia, po przedstawieniu dotychczasowego przebiegu postępowania, organ odwoławczy stwierdził, że interpretacja co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego dokonana przez Naczelnika Urzędu Skarbowego, dotycząca przepisów art. 22 ust. 4 oraz ust. 6 i ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r., tj. odnosząca się do daty poniesienia kosztu uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej dla podatników rejestrujących zdarzenia gospodarcze w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, jest prawidłowa. Organ odwoławczy zastrzegł dalej, że nie może podzielić stanowiska wyrażonego w zaskarżonym postanowieniu w sprawie interpretacji "dnia poniesienia kosztu" dla podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, którzy ewidencjonowali koszty metodą uproszczoną wynikającą z art. 22 ust. 4 ustawy w stanie prawnym obowiązującym do końca 2006 roku. W tym zakresie stanowisko podatniczki, zgodnie z którym do końca roku 2006 poniesienie wydatku można było utożsamiać z dokonaniem zapłaty i księgować koszty w momencie faktycznego dokonania zapłaty, organ odwoławczy uznał za uzasadnione.

Na decyzję tą J B działająca przez pełnomocnika wniosła skargę z dnia [...], w której zarzuciła decyzji organu odwoławczego naruszenie prawa materialnego poprzez błędną wykładnię art. 22 ust.6b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.; dalej ustawa o pdof) przez przyjęcie, że zawarte w art. 22 ust 6b określenie dnia poniesienia kosztu uzyskania przychodów dotyczy podatników, o których mowa w art. 22 ust. 4 ustawy, wbrew dyspozycji tegoż przepisu odwołującego się do treści ust. 6 art. 22 ustawy. Ponadto wskazała na rażące naruszenie prawa przez oparcie decyzji na wyjaśnieniach Ministra Finansów opublikowanych fragmentarycznie w "Rzeczpospolitej" z dnia 8 lutego 2007 r., co nie stanowi źródła prawa i stoi w sprzeczności z art. 120 i art. 121 oraz art. 210 § 1 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.; dalej Ordynacja podatkowa). Wskazując na te naruszenia wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji w części dotyczącej ustalenia dnia poniesienia kosztu dla podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w stanie prawnym obowiązującym do dnia 1 stycznia 2007 r. Uzasadniając skarżąca podniosła, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych. Podstawową kwotę wydatków o charakterze kosztów uzyskania przychodów stanowi zakup paliwa i polisy ubezpieczeniowe samochodów. Rozpoczynając działalność, podatniczka zdecydowała się na ewidencjonowanie kosztów metodą uproszczoną, zgodnie z brzmieniem art. 22 ust. 4 ustawy o pdof. Przyjęła, że dniem poniesienia kosztu jest moment zapłaty. Zdaniem skarżącej stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej jest nieprawidłowe, gdyż w żaden sposób nie rozstrzyga interpretacji literalnej treści art. 22 ust. 4 i ust. 6b ustawy o pdof. Jej zdaniem uproszczoną metodę ewidencjonowania kosztów określa art. 22 ust. 4 ustawy o pdof, który stanowi: "Koszty uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione." Cały ust. 5-5c art. 22 określa zasady rozliczania kosztów przez podatników prowadzących księgi rachunkowe. Ust. 6 art. 22 stanowi że: "Zasady określone w ust 5-5 c z zastrzeżeniem ust. 6b, mają zastosowanie również do podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów, pod warunkiem że stale w każdym roku podatkowym księgi te będą prowadzone w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów uzyskania przychodów odnoszących się tylko do tego roku podatkowego". Literalna treść przepisu ust. 6b art. 22 brzmi: "Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w przypadku podatników, o których mowa w ust. 6, uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu." Zdaniem strony skarżącej treść ust. 6 odnosi się tylko do podatników stosujących uregulowania ust. 5-5c i zawiera zastrzeżenie ust. 6b, a ust. 6b wyraźnie odsyła do ust. 6, a więc nie ma tu mowy o ust. 4 art. 22 ustawy i należy uznać za błędne prezentowane przez Dyrektora Izby Skarbowej założenie, że intencją ustawodawcy było ujednolicenie dnia poniesienia kosztu dla podatników trudzących się rozliczaniem kosztów na pośrednie i bezpośrednie oraz właściwe ujmowanie ich w czasie z tymi, którzy przyjmują metodę uproszczona i tego trudu nie podejmują.

Co do naruszenia prawa procesowego podniesiono, że zdaniem Dyrektora argumentem wystarczającym na poparcie tezy, że ust. 6b art. 22 ustawy dotyczy ust. 4 jest fakt zauważony przez Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 1 lutego 2007 r. o nr MB8/40/2007. Pismo to zamieszczono fragmentarycznie w "Rzeczpospolitej" z dnia 8 lutego 2007 r. gdzie stwierdzono, że: "zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od 01 stycznia 2007 r. dotyczą m.in. rozliczania kosztów w czasie, i polegają na podziale kosztów na bezpośrednie i pośrednie. Zasadą jest rozliczanie kosztów bezpośrednich w roku, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, zaś kosztów innych niż bezpośrednio związane z przychodami (tzw. kosztów pośrednich), w dacie ich poniesienia. Zasady te obowiązują zarówno podatników prowadzących księgi rachunkowe jak i podatkowe księgi przychodów i rozchodów. Jednakże w odniesieniu do podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów, zasady te znajdują zastosowanie, jeżeli stale w każdym roku podatkowym księgi te będą prowadzone w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów uzyskania przychodów odnoszących się tylko ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »