Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

01.02.2010

Orzecznictwo NSA: Koszty uzyskania przychodu twórcy

Wykładnia pojęcia zapłata, o którym mowa w art. 22 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), nieobejmująca wynagrodzenia otrzymywanego przez twórcę, o którym mowa w art. 98a ust. 1 w zw. z art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 10 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm.) z tytułu przekazania przez twórcę przedsiębiorcy wynalazku do korzystania i przejścia prawa do patentu, byłaby niezgodna z art. 2 i art. 32 ust. 2 Konstytucji RP.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Stefan Babiarz (sprawozdawca), Sędziowie NSA Jan Rudowski, WSA del. Tomasz Zborzyński, Protokolant Barbara Mróz, po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2009 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 lutego 2008 r. sygn. akt III SA/Wa 2136/07 w sprawie ze skargi B. M. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych:

1) oddala skargę kasacyjną,
2) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w P. na rzecz B. M. kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 26 lutego 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 2136/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżoną interpretację, stwierdził, że nie może być ona wykonana w całości oraz zasądził od Ministra Finansów na rzecz podatnika kwotę 400 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Przedmiotem rozpoznania Sądu była sprawa ze skargi B. M. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ze stanu sprawy przyjętego przez Sąd pierwszej instancji wynika, że wnioskiem z dnia 17 lipca 2007 r. (wpływ do organu w dniu 23 lipca 2007 r.), złożonym w trybie art. 14b § 7 ustawy z dnia 13 listopada 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. - zwanej dalej ord. pod.), podatnik wystąpił o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego. Opisując stan faktyczny wskazał, że:

- jest współtwórcą projektu racjonalizatorskiego "Układ kontroli napięć w obwodach napięciowych trójfazowego licznika energii elektrycznej";

- jego działalność racjonalizatorska nie należała do zakresu obowiązków pracowniczych (służbowych);

- nie zawierał umowy o przeniesienie własności projektu wynalazczego, ani umowy o dzieło, czy umowy zlecenia na wykonanie tego projektu;

- pracodawca (Fabryka [...] P. S.A., dalej: P.) nabył prawo jako uprawniony do patentu ze stosunku pracy i zgodnie z przepisami ustawy dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm. - zwanej dalej u.w.), miał obowiązek wypłacać twórcom wynagrodzenie za korzystanie z tego wynalazku na podstawie art. 98a tej ustawy;

- przejęcie przez pracodawcę prawa jako uprawnionego do patentu ma potwierdzenie w uzyskanym przez pracodawcę dokumencie patentowym (ochrona patentowa pod nr [...]); - w związku z używaniem wynalazku przez P. w okresie od dnia 1 lipca 1999 r. do dnia 28 lutego 2006 r. Sąd Okręgowy w Świdnicy, w ramach prowadzenia sprawy dotyczącej wynagrodzenia dla twórców patentu z tytułu stosowania ich wynalazku, wyrokiem z dnia 7 marca 2007 r. zasądził na jego rzecz od P. określoną kwotę.

Zdaniem skarżącego, brak formalnego zapisu w wyroku, czy zasądzona kwota jest dochodem (wynagrodzeniem, zapłatą), czy też odszkodowaniem za zaległy okres stosowania wynalazku przez pracodawcę, zwalnia go od płacenia podatku od tej kwoty. Gdyby jednak uznać, że kwota ta jest wynagrodzeniem dla twórcy patentu (art. 98a ust. 1 u.w.), to należy ją zaliczyć do przychodów wymienionych w art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm. - zwanej dalej u.p.d.o.f.) i opodatkować przy zastosowaniu 50% kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 1 u.p.d.o.f.

W piśmie z dnia 6 sierpnia 2007 r., będącym odpowiedzią na wezwanie do uzupełnienia wniosku o wydanie interpretacji, wnioskodawca stwierdził, że kwota zasądzona wyrokiem Sądu jest odszkodowaniem a nie wynagrodzeniem.

Interpretacją indywidualną z dnia 28 września 2007 r. Minister Finansów uznał stanowisko strony za nieprawidłowe, gdyż w jego ocenie kwota zasądzona wyrokiem stanowi przychód z praw majątkowych, o którym mowa w art. 18 u.p.d.o.f. W kwestii natomiast wysokości kosztów uzyskania przychodów wywiódł, że otrzymana kwota nie mieści się w zakresie art. 22 ust. 9 u.p.d.o.f, w tym jego pkt 1, który powoływał wnioskodawca, gdyż ten przepis odnosi się do sytuacji, w których wypłata wynagrodzenia twórcy projektu wynalazczego wiąże się z zawarciem umowy przenoszącej prawo własności tego projektu.

Skarżący pismem z dnia 3 sierpnia 2007 r. złożył wniosek o zmianę interpretacji.

W odpowiedzi z dnia 2 listopada 2007 r. Minister Finansów stwierdził brak podstaw do zmiany wydanej interpretacji.

W skardze na powyższą interpretację podatnik wniósł o zmianę interpretacji z dnia 28 września 2007 r. oraz o zasądzenie 50% kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 22 ust. 9 u.p.d.o.f. Podkreślił, że wniosek racjonalizatorski powstał poza jego działalnością służbową, a przejście prawa do patentu na pracodawcę nastąpiło zgodnie z art. 98 ust. 1 i ust. 2 u.w., co ma potwierdzenie w wyroku z dnia 7 marca 2007 r.

W odpowiedzi na skargę Minister Finansów wniósł o jej oddalenie, podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko.

Sąd pierwszej instancji - uzasadniając rozstrzygnięcie - powołał się na art. 3 § 2 pkt 4a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - zwanej dalej p.p.s.a.) oraz art. 14b § 1 - § 3, art. 14c § 1 i § 2 ord. pod. w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca 2007 r. i stwierdził, że z okoliczności podanych we wniosku wynikało, że kwota ta była wynagrodzeniem za korzystanie w okresie od dnia 1 lipca 1999 r. do dnia 28 lutego 2006 r. przez pracodawcę (P.) z wynalazku opracowanego między innymi przez skarżącego. Podstawą jej, jak podano we wniosku, był art. 98a u.w. Wyrażane zatem jednocześnie wątpliwości wnioskodawcy w tym zakresie, zmierzające do nadania opisanemu wcześniej świadczeniu charakteru odszkodowania oraz próby ich wyjaśniania podejmowane przez organ Sąd uznał za nieporozumienie.

Powołując się na art. 98a ust. 1 u.w., Sąd wskazał, że we wniosku wskazano, iż pracodawcy skarżącego przysługiwało prawo do patentu, który na tę okoliczność uzyskał także stosowny dokument patentowy. Nie było to więc prawo do korzystania z wynalazku przewidziane w art. 20 ust. 3 u.w. Źródłem tego wynagrodzenia nie mogło także być przysługiwanie pracodawcy prawa do patentu w oparciu o art. 20 ust. 2 u.w. Przepis ten stanowi bowiem o prawie do patentu na wynalazek dokonany przez twórcę w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy albo realizacji innej umowy. W stanie faktycznym podano, że działalność racjonalizatorska nie należała do zakresu obowiązków skarżącego, a projekt racjonalizatorski nie został wykonany w ramach umowy o dzieło bądź zlecenia. Sąd powołując się na art. 98 ust. 1 i 2 u.w. stwierdził, że skoro skarżący nie zawarł umowy o przeniesienie własności projektu wynalazczego, to pracodawca nabył prawo do patentu poprzez jego przejście na skutek przekazania mu przez twórcę wynalazku do korzystania i aprobaty tego przekazania poprzez przejęcie go do korzystania w stosownym czasie.

Wobec powyższego prawidłowo Minister Finansów uznał, że kwota, o której prawnopodatkową kwalifikację prawną pytała strona, stanowi przychód z praw majątkowych w ramach dyspozycji art. 18 u.p.d.o.f. i jako taki podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Ustawodawca nie sformułował bowiem katalogu zamkniętego przychodów z praw majątkowych, więc wynagrodzenie przewidziane dla twórcy wynalazku za korzystanie z niego mieści się w tym pojęciu.

W ocenie WSA, art. 22 ust. 9 pkt 1 u.p.d.o.f. dotyczy zarówno przypadku, gdy twórca wprost w drodze umowy przenosi to prawo za uzgodnioną zapłatą na rzecz przedsiębiorcy (prawo do patentu jest zbywalne i jego przeniesienie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności - art.. 44 ust. 1 i ust. 2 u.w.), jak i przypadku, gdy twórca przekazuje mu wynalazek do korzystania w okolicznościach skutkujących przejściem tego prawa na przedsiębiorcę. Wskazał, że jakkolwiek ustawodawca w tr...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »