Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

29.01.2010

Orzecznictwo WSA: Samotny rodzic musi faktycznie wychowywać dziecko

Z uzasadnienia: W sytuacji gdy przepisy prawa podatkowego nie przesądzają o tym, jakie dokładnie kryteria pozwalają uznać jedno z rodziców za tę stronę, która samotnie wychowuje dziecko, trzeba brać przede wszystkim pod uwagę, kto faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Przepis ustawy jest mianowicie adresowany do osoby samotnie wychowującej dziecko i tą osobą jest ten, kto to faktycznie czyni, w pełni albo w przeważającej mierze, a nie automatycznie i bez względu na stan faktyczny ten, komu sąd w wyroku przyznał władzę rodzicielską tudzież nakazał opiekę.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym:, Przewodniczący Sędzia: WSA Piotr Głowacki, Sędzia: WSA Inga Gołowska (sp r.), Sędzia: WSA Ewa Michna, Protokolant: Aleksandra Osipowicz, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 stycznia 2010 r., sprawy ze skargi M. M., na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, z dnia 23 czerwca 2009 r. Nr [...], w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r., skargę oddala.

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 23 czerwca 2009 r. znak: [...]na podstawie art. 233§1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U z 2005 r.Nr 8, poz. 60 ze zm. dalej- O.p.) Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 08 kwietnia 2009 r. znak[...] w sprawie określenia M. M. wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r. w kwocie 39.672,00 zł.

W motywach rozstrzygnięcia wskazano, że podatnik prowadził w roku 2005 pozarolniczą działalność gospodarczą w firmie „M.” z siedzibą w K. Podatnik złożył w marcu 2006 r. zeznanie podatkowe PIT-36 za 2005 r., które w wyniku przeprowadzonej kontroli zostało zakwestionowane zaliczenie przez podatnika do kosztów uzyskania przychodów działalności gospodarczej wydatków w łącznej kwocie 2.656,76 zł i w związku z tym organ I instancji decyzją z dnia 20 czerwca 2008 r. określił podatnikowi wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r. w kwocie 40.735,00 zł.

Na skutek rozpoznania odwołania wniesionego przez podatnika, Dyrektor Izby Skarbowej, decyzją z dnia 18 września 2008 r. znak: [...] uchylił decyzję organu I instancji w całości, uznając, że rozstrzygniecie sprawy wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania dowodowego w znacznej części poprzez ponowne przeanalizowanie poszczególnych pozycji kosztów oraz dodatkowych ustaleń w zakresie zasadności rozliczenia podatnika jako osoby samotnie wychowującej dziecko.

Ponownie rozpoznając sprawę organ I instancji - Naczelnik Urzędu Skarbowego decyzją z dnia 8 kwietnia 2009 r. znak: [...] określił wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2005 w kwocie 39.672,00 zł uzasadniając stanowisko brakiem podstaw do przyznania podatnikowi statusu osoby samotnie wychowującej dziecko co skutkuje pozbawieniem prawa do wyliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 w sposób preferencyjny.

Stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego, podzielił organ odwoławczy, powołując się przy tym na to co wynika z przeprowadzonego dowodu ze źródła osobowego - przesłuchania świadka R. M.

Ustosunkowując się do poszczególnych zarzutów sformułowanych w odwołaniu od decyzji organ podniósł, że zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm. dalej- u.p.d.o.f.) w brzmieniu obowiązującym w 2005 r. od osób samotnie wychowujących w roku podatkowym:

1) dzieci małoletnie,
2) dzieci, bez względu na ich wiek, na które, zgodnie z odrębnymi przepisami, pobierany był zasiłek pielęgnacyjny,
3) dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach o szkolnictwie wyższym, lub w przepisach o wyższych szkołach zawodowych, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku

- podatek może być określony, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, z uwzględnieniem art. 7, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie.

Za osobę samotnie wychowującą dzieci (art. 6 ust. 5 u.p.d.o.f.) uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności (art. 6 ust. 5 tej ustawy).

Wskazano nadto, że zostały podjęte czynności celem wyjaśnienia kwestii sprawowania opieki nad małoletnim synem podatnika H. M., który mieszka z matką w W. w sytuacji gdy miejscem zamieszkania podatnika w 2005 r. był K. Organy przesłuchały w charakterze świadka matkę dziecka, R. M., która potwierdziła iż w roku 2005, jej małoletni syn H. M. zamieszkiwał wspólnie z nią w W. a przez okres wakacji tj.3 miesięcy letnich syn zamieszkiwał z podatnikiem w K. W tym okresie podatnik sprawował opiekę nad synem i ponosił koszty związane z jego utrzymaniem. Podatnik nie miał sądownie zasądzonych alimentów, natomiast dobrowolnie przekazywał pieniądze na utrzymanie dziecka w zależności od potrzeb.

Zaakcentowano również, że z treści art. 6 ust. 5 u.p.d.o.f. wynika, że jeżeli oboje rodzice mają pełnię praw rodzicielskich, to za osobę samotnie wychowującą małoletnie dziecko może być uznane tylko jedno z rodziców. Prawo do preferencji podatkowej przysługuje tylko jednemu z rodziców tj. temu który faktycznie w roku podatkowym wychowywał dziecko. Decydujące znaczenie ma to z kim dziecko zamieszkuje a w rozpoznawanej sprawie osoba tą jest matka bowiem miejscem w którym koncentrowało się życie dziecka było mieszkanie matki. Przedmiotowa ulga kierowana jest tylko do osób, które samotnie troszczyły się o codzienne zaspakajanie potrzeb dziecka, nie zaś każdego rodzica, który miał władzę rodzicielską i jednocześnie był stanu wolnego ale nie pełnił codziennej opieki nad dzieckiem.

Co do zarzutów naruszenia przepisów postępowania, podniesiono, że ustalenia organu I instancji są prawidłowe, zgromadzony materiał dowodowy jest wystarczający a w uzasadnieniu decyzji wyjaśnione zostały przesłanki decydujące o załatwieniu sprawy.

Z takim rozstrzygnięciem nie zgodził się Skarżący, która pismem z dnia 30 lipca 2009 r. działając przez pełnomocnika adwokata M. L., wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na ostateczną w administracyjnym toku instancji decyzję organu odwoławczego. Występując o uchylenie kwestionowanego orzeczenia i zasądzenie kosztów postępowania, Skarżący postawił następujące zarzuty:

1. naruszenia prawa materialnego a to błędną wykładnię art. 6 ust. 5 u.p.d.o.f. poprzez przyjęcie, że skarżący w spornym okresie podatkowym nie był osobą samotnie wychowującą dziecko w sytuacji gdy przepis ten w sposób jasny określa kogo należy traktować jako osobę samotnie wychowującą dzieci albowiem ustawowa definicja osoby samotnie wychowującej dzieci zawarta w art. 6 ust. 5 u.p.d.o.f. nie odwołuje się w żadnym zakresie do tego czy drugi rodzic żyje, gdzie mieszka oraz jaką część roku dziecko zamieszkuje u danego rodzica a ustawodawca jako kryterium umożliwiające skorzystanie z przepisu wskazał stan cywilny i formalne związki kobiety i mężczyzny nie zaś rzeczywiste relacje międzyludzkie,

2. naruszenia prawa procesowego a to art. 121 i art. 122 O.p. poprzez brak dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy w zakresie dlaczego odmówiono Skarżącemu statusu osoby samotnie wychowującej dziecko i ograniczenie się w tym zakresie w zasadzie do wskazania kryterium zamieszkania dziecka przy braku weryfikacji twierdzeń matki dziecka odnośnie kto faktycznie i w przeważającej mierze w realiach sprawy sprawuje pieczę nad dzieckiem.

W uzasadnieniu skargi podniesiono, że w sytuacji gdy dane pojęcie zostało zdefiniowane w ustawie, niedopuszczalne jest posługiwanie się przez organy podatkowe inną jego definicją bądź też interpretowanie tej definicji w taki sposób aby wywieść z niej dodatkowe warunki, które muszą być spełnione przez podatnika a tak się stało w sprawie. Organy bowiem dokonały nadinterpretacji przepisów tych przepisów podatkowych, wprowadzając do ustawowej normy prawnej elementy pozaprawne takie jak zamieszkiwanie dziecka, który to element nie jest zawarty w ustawowej definicji osoby samotnie wychowującej dziecko. Małoletni syn podatnika zamieszkiwał przez kilka miesięcy w W. jednakże z wyjaśnień matki dziecka nie wynika, że to ona uważa się za osobę samotnie wychowującą dziecko a wręcz przeciwnie przyznaje okoliczność aktywnego uczestnictwa ojca w wychowaniu syna.

Ponadto, to nie do organów podatkowych należy interpretacja co rodzice rozumieją jako pełnienie codziennej opieki nad dzieckiem w sytuacji braku sporu między nimi, co do faktu i braku konkurencji między nimi co do możliwośc...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »