Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

27.01.2010

Orzecznictwo NSA: Zwrot nadpłaty w zaliczce na PIT tylko na wniosek

Zwrot nadpłaty w zaliczce na podatek dochodowy nie może nastąpić w trybie złożenia skorygowanej deklaracji wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty określonym w art. 75 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, a tylko w trybie złożenia na podstawie art. 75 § 1 w zw. z art. 75 § 2 pkt 1 lit. c i art. 76c zd. 2 tej ustawy wniosku o stwierdzenie nadpłaty, którą określić ma w decyzji organ podatkowy.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Edyta Anyżewska, Sędzia NSA Stefan Babiarz (sprawozdawca), Sędzia NSA Stanisław Bogucki, Protokolant Dorota Żmijewska, po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2009 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej M. P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 6 marca 2008 r. sygn. akt I SA/Rz 21/08 w sprawie ze skargi M. P. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w R. z dnia 30 października 2007 r. nr [...] w przedmiocie zaliczenia nadpłaty w zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych na poczet podatku od towarów i usług:

1) oddala skargę kasacyjną,
2) zasądza od M. P. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w R. kwotę 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 6 marca 2008 r., sygn. akt I SA/Rz 21/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargę M. P. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w R. z dnia 30 października 2007 r. w przedmiocie odmowy zaliczenia nadpłaty.

Ze stanu sprawy przyjętego przez Sąd pierwszej instancji wynika, że zaskarżonym postanowieniem Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w R. z dnia 2 sierpnia 2007 r. w sprawie odmowy zaliczenia nadpłaty wynikającej z zaliczki za maj 2007 r. w podatku dochodowym od osób fizycznych na podatek od towarów i usług VAT-7 za czerwiec 2007 r. W uzasadnieniu podniósł, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Reklamowa M. Z tego tytułu jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług.

W dniu 20 czerwca 2007 r. na rachunek [...] Urzędu Skarbowego w R. podatnik dokonał wpłaty w wysokości 43.428 zł tytułem zaliczki na podatek dochodowy za maj 2007 r. Pismem z dnia 26 czerwca 2007 r. poinformował w/w Urząd Skarbowy, że zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych za maj 2007 r. wynosi 19.963 zł, natomiast powstałą nadpłatę w kwocie 23.465 zł należy zaliczyć na poczet kolejnych bieżących zobowiązań w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług za kolejne miesiące, poczynając od czerwca 2007 r.

W skardze na postanowienie organu odwoławczego podatnik wniósł o jego uchylenie w całości, jak i poprzedzającego go postanowienia oraz o zasądzenie kosztów postępowania i zastępstwa procesowego wg norm przepisanych, zarzucając rażące naruszenie art. 120, art. 122 i art. 124 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm. - zwanej dalej ord. pod.), poprzez:

- niewłaściwą wykładnię i odmowę zastosowania art. 72 § 1, art. 73 § 1 pkt 1, art. 75 § 1 i § 2 pkt.1 lit. c, art. 76 § 1 i art. 76a § 1 i § 2 w zw. z art. 21 ord. pod. oraz w zw. z art. 30 c ust. 1 i art. 44 ust. 1 w zw. z ust. 3 f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z zm. - zwanej dalej u.p.d.o.f.),

- odmowę wykonania dyspozycji art. 187 § 1 i art. 191 ord. pod.

Podniósł, że błędnie ustalił kwotę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Po stwierdzeniu tej pomyłki, pisemnie dokonał korekty ustalenia kwoty zaliczki, tym samym dokonana wpłata w części była wpłatą nienależną, tj. nadpłatą. Jego zdaniem, sytuacja ta nie budziłaby wątpliwości gdyby ustawodawca nie zniósł z dniem 1 stycznia 2007 r. obowiązku składania deklaracji zaliczkowych. Dalej wywiódł, że dokonanie wpłaty w wysokości nienależnej znacznie wyższej niż zaliczka na podatek dochodowy ustalona zgodnie z art. 30c i art. 44 ust.1 i ust. 3 updof pociąga za sobą powstanie nadpłaty w rozumieniu art. 72 § 1 pkt 1 ord. pod., tym samym nadpłata ta powstała zgodnie z art. 73 § 1 pkt 1 ord. pod. już w dacie dokonania wpłaty kwoty większej niż należna. Wniosek podatnika dotyczył nie przerachowania kwoty wpłaconej zaliczki, ale przerachowania nadpłaty. Do części wpłaty w kwocie 23.465 zł, która nie stanowiła zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, nie może mieć zastosowanie art. 76c, który odnosi do nadpłaty powstałej z zaliczek, a nie kwot wpłaconych nienależnie.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej wniósł o jej oddalenie i podtrzymał stanowisko wyrażone w zaskarżonej decyzji.

W piśmie procesowym, które wpłynęło do Sądu dnia 17 stycznia 2008 r. skarżący podniósł dodatkowo, że wykładnia art. 73 § 2 pkt 1 w zw. z art. 72 § 1 pkt 1 i art. 73 § 1 pkt 1 ord. pod. jakiej dokonały organy podatkowe narusza art. 217 Konstytucji RP. Artykuł 73 § 2 pkt 1 ord. pod. jest niezgodny z art. 2 i art. 217 Konstytucji RP w takim zakresie w jakim określa datę powstania nadpłaty - wynikającej z pomyłkowej wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości wyższej niż wynikająca z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - na dzień złożenia zeznania rocznego przez tego podatnika. W konsekwencji skarżący wniósł by w przypadku uznania, że dokonana w wyniku błędu wpłata, w wysokości wyższej niż należna zaliczka, posiada cechy nadpłaty z art. 72 § 1 pkt 1 i art. 73 §1 pkt 1 ord. pod., Sąd odmówił zastosowania przepisu art. 73 § 2 pkt 1 ord. pod. jako sprzecznego z Konstytucją RP, a uznał, że do takiej wpłaty stosuje się art. 73 § 1 pkt 1 ord. pod. Uzasadniając powyższe skarżący powołał się na wyroki NSA z dnia 14 lutego 2002 r., sygn. akt I SA/Po 461/2001 oraz z dnia 30 września 2005 r., sygn. akt FSK 2528/2004.

Sąd pierwszej instancji - oddalając skargę - powołał się na argumenty z wyroku NSA z dnia 7 grudnia 2000 r., sygn. akt I SA/Ka 1586/99 oraz art. 76 §1 ord. pod. i stwierdził, że według uregulowania zawartego w art. 72 § 1 ord. pod., za nadpłatę uważa się kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku (...). Sformułowanie tego przepisu, w którym ustawodawca używa wyłącznie pojęcia "podatku", pozwala na stwierdzenie, że nadpłata powstać może wyłącznie w podatku, jako świadczeniu kończącym dany rok podatkowy. Treść przepisu art. 72 § 1 i § 2 ord. pod. wskazuje ponadto na zamknięty katalog stanów faktycznych, z których wystąpieniem ustawodawca powiązał możliwość wystąpienia nadpłaty. Wskazał, że uregulowania zawarte w przepisie art. 73 § 1 ord. pod. odnoszą się również wyłącznie do podatku (poza odpowiedzialnością majątkową płatnika lub inkasenta). Instytucja nadpłaty w prawie podatkowym odnosi się więc wyłącznie do podatku, nie zaś do zaliczek na podatek. Świadczy o tym treść w art. 73 § 2 pkt 1 ord. pod., w którym ustawodawca postanowił, że dla podatników podatku dochodowego nadpłata powstaje z dniem złożenia zeznania rocznego. Pogląd ten znajduje poparcie w samej konstrukcji podatku dochodowego, opartego na zasadzie zaliczkowego świadczenia w ciągu całego roku, a następnie rozliczanego po zakończeniu roku podatkowego Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera regulacje w zakresie obowiązku zapłaty zaliczek miesięcznych przez podatników prowadzących działalność gospodarczą (art. 44 ust. 1 pkt 1 i ust. 2), a także zasadę sporządzania zeznania o rocznych dochodach i zapłacenia różnicy pomiędzy wyliczonym w tym zeznaniu podatkiem, a wpłaconymi zaliczkami (art. 45 ust. 1 i 4). Zaliczka jest płatnością na poczet przys...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »