Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

25.01.2010

Orzecznictwo: Funkcja mieszkalna budynku może być realizowana bez ogrodzenia

Z uzasadnienia: Analiza art. 2 pkt 1 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym prowadzi do wniosku, że do urządzeń technicznych związanych z budynkiem mieszkalnym ustawodawca zaliczył te urządzenia, które przesądzają o mieszkaniowym charakterze budynku, a więc przyłącza (np. wodociągowe, kanalizacyjne, do sieci cieplnej, do linii elektrycznej, gazowej itp.) oraz urządzenia instalacyjne służące m.in. gromadzeniu i odprowadzaniu ścieków, związane z instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi, odgromowymi i uziemienia, klimatyzacyjnymi i wentylacyjnymi, przyzywowymi (domofony) i alarmowymi, gazowymi, wykorzystującymi alternatywne źródła energii. Do tego typu urządzeń nie można natomiast zaliczyć ogrodzenia, bez którego budynek mieszkalny może istnieć, nie traci swojego mieszkalnego charakteru i może być użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia: WSA Maria Zawadzka, Sędziowie: WSA Agnieszka Jakimowicz (spr.), WSA Bogusław Wolas, Protokolant: Daniel Marzec, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 stycznia 2010 r., sprawy ze skargi A. Ś. i B. Ś., na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, z dnia 24 kwietnia 2009 r. nr [...], w przedmiocie określenia kwoty do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych - skargę oddala.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2008 r. do Urzędu Skarbowego wpłynął zawarty na druku VZM-1 wniosek B. i A. Ś. o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. W wykazie faktur i wartości poniesionych wydatków, nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych, strony wykazały m.in. wydatki poniesione na zakup elementów ogrodzenia (bramy i furtki ogrodzeniowej oraz samozamykacza G.).

Decyzją z dnia 19 lutego 2009 r., nr [...] Naczelnik Urzędu Skarbowego określił kwotę zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych jedynie w wysokości 228 zł, gdyż stwierdził, że wydatki poniesione na zakup elementów ogrodzenia nie stanowią wydatków na budowę i remont budynku mieszkalnego w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, tylko wydatki na wykonanie infrastruktury na posesji. Organ stwierdził, że brama ogrodzeniowa nie jest ani budynkiem, ani jego częścią, nie można jej również zaliczyć do urządzeń technicznych wymienionych w art. 2 pkt 1 cytowanej ustawy, gdyż katalog urządzeń tam określonych jest katalogiem zamkniętym. Brama ogrodzeniowa nie przesądza natomiast o mieszkaniowym charakterze budynku, bez niej budynek mieszkalny może bowiem istnieć, spełniać swoją funkcję i być użytkowany zgodnie z mieszkaniowym charakterem. Ponadto organ zaznaczył, że inwestycja budowy budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą została zakończona z dniem 15 listopada 2005 r., co wynika wprost z potwierdzenia przyjęcia obiektu budowlanego do użytku wydanego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na podstawie zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą. W związku z tym rozpoczęta budowa urządzenia budowlanego w postaci ogrodzenia budynku nie jest inwestycją wskazaną w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Po rozpoznaniu odwołania stron Dyrektor Izby Skarbowej decyzją z dnia 24 kwietnia 2009 r., nr [...] utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego. Podzielając stanowisko stron, co do tego, że katalog urządzeń technicznych zawarty w art. 2 pkt 1 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym nie jest katalogiem zamkniętym, organ II instancji podniósł, że nieprawidłowość ta nie miała wpływu na wynik sprawy. Zdaniem organu wydatki na zakup elementów ogrodzenia nie są objęte przepisami cytowanej ustawy, albowiem nie stanowią urządzenia technicznego w rozumieniu tej ustawy. Ogrodzenie nie może być bowiem utożsamiane z budynkiem i nie stanowi jego części, gdyż nie zapewnia możliwości użytkowania budynku mieszkalnego zgodnie z jego przeznaczeniem. Organ uzasadniając swoje stanowisko powołał się na orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 marca 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 3227/08.

W przekonaniu Dyrektora Izby Skarbowej pojęcie urządzenia budowlanego zawarte w art. 3 pkt 9 Prawa budowlanego, które swym zakresem obejmuje również przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki, a na które powołują się strony przy odczytywaniu pojęcia "urządzenia techniczne" z art. 2 pkt 1 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, jest pojęciem szerszym, a w związku z tym elementy ogrodzenia nie mieszczą się w definicji urządzenia technicznego z cytowanej ustawy.

O konieczności zwrotu części wydatków nie przesądza również podnoszona przez odwołujących się okoliczność, iż w poz. 67 obwieszczenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem od towarów i usług o stawce 22% ujęte zostały elementy ogrodzenia budynku ("elementy stalowe - pozostałe").

Od powyższej decyzji B. i A Ś. wnieśli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Skarżący podnieśli, że przedmiotowe rozstrzygnięcie narusza ich interes prawny, albowiem nie uwzględnia wartości zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w wysokości 622 zł. Zarzucili nadto zaskarżonej decyzji naruszenie przepisów prawa materialnego poprzez błędną wykładnię art. 2 pkt 1 oraz art. 3 ust. 3 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w zw. z art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

W uzasadnieniu skargi skarżący zaznaczyli, że budowa urządzenia technicznego, jakim jest ogrodzenie budynku mieszkalnego stanowi kontynuację, kolejny etap inwestycji zapoczątkowanej w 2005 r. Zwrócili także uwagę na istotną rolę ogrodzenia, które stanowić będzie element instalacji przyzywowych (wideofon) i alarmowych, a nadto zapewni ochronę i bezpieczeństwo osób zamieszkałych w budynku mieszkalnym.

Zdaniem skarżących przy zdefiniowaniu pojęcia urządzeń technicznych związanych z budynkiem mieszkalnym, zawartego w art. 2 pkt 1 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, trzeba pomocniczo sięgnąć do definicji urządzenia technicznego związanego z obiektem budowlanym zawartej w art. 3 ust. 9 ustawy Prawo budowlane. Z definicji tej wynika, że do urządzeń technicznych związanych z obiektem budowlanym, zapewniających możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zalicza się także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. O tym, że ogrodzenia są urządzeniami technicznymi świadczy również - zdaniem skarżących - treść rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wydanego w oparciu o delegację wynikającą z ustawy Prawo budowlane i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, gdzie ogrodzenie nie funkcjonuje jako samodzielny obiekt budowlany, gdyż zawsze jest związane (klasyfikowane) z budynkiem. Ponadto użyte w art. 2 pkt 1 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym słowo "jak" świadczy o tym, że przepis jedynie przykładowo wylicza urządzenia techniczne, co oznacza, że także inne urządzenia techniczne niż przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków mogą być uznane za budynek mieszkalny, o ile są związane z budynkiem mieszkalnym. Tak więc budowa ogrodzenia związan...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »