Orzecznictwo WSA: Możliwości zaliczenia do kosztów niezamortyzowanej części nakładów w obcym środku trwałym

Z uzasadnienia: Skoro przyczyna straty powstałej w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonego środka trwałego jest inna aniżeli wskazana w treści art. 16 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p., to z wnioskowania a contrario tego przepisu wynika, że podlega ona zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem treści art. 16 ust. 1 pkt 5 u.p.d.o.p. Skoro art. 16 u.p.d.o.p. zawiera zamknięty katalog wydatków, które nie podlegają zaliczeniu do kosztów podatkowych, a wśród tych wydatków ustawodawca nie wymienia strat powstałych w związku z likwidacją nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te zostały zlikwidowane z innych przyczyn aniżeli wymieniona w art. 16 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p., oznacza to, że straty te podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Grażyna Nasierowska (sprawozdawca), Sędziowie Sędzia WSA Sylwester Golec, Sędzia WSA Krystyna Kleiber, Protokolant Anna Kurdej, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 września 2009 r. sprawy ze skargi K. S.A. z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] lutego 2009 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych:

1) uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną,
2) stwierdza, że uchylona interpretacja indywidualna nie może być wykonana w całości,
3) zasądza od Ministra Finansów na rzecz K. S.A. z siedzibą w W. kwotę 440 zł (słownie: czterysta czterdzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

1. Tok postępowania przed organem podatkowym.

1.1. Wnioskiem z 5 listopada 2008 r. (data wpływu do organu: 19 listopada 2008 r.) Skarżąca - K. SA z siedzibą w W., zwróciła się o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych. Przedmiotem działalności Skarżącej jest ochrona osób i mienia, a także usługi cash-processingu na terenie całego kraju poprzez spółki zależne. Zarządzanie lokalami jest scentralizowane - wynajmem lokali dla potrzeb spółek oraz ich dostosowaniem do potrzeb każdej jednostki zajmuje się Skarżąca. Skarżąca wynajęła lokal we Wrocławiu na okres 6 lat. Dokonała w nim inwestycji polegającej na nowej aranżacji lokalu biurowego, przebudowie ścian działowych dla potrzeb podnajmu, założeniu nowej instalacji elektrycznej, podłóg, drzwi pomiędzy pokojami itp. Lokal ten Skarżąca następnie podnajęła na okres 6 lat swoim trzem spółkom zależnym, które płacą co miesiąc czynsz skonstruowany w ten sposób, iż na jego wartość składają się: wartość dokonanej inwestycji rozłożona na 72 raty amortyzacyjne (6 lat) oraz czynsz miesięczny plus 5% marży.

Skarżąca zadała pytanie, czy w opisanym stanie faktycznym może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na inwestycję w obcym środku trwałym będącym biurem, rozkładając inwestycję w formie rat amortyzacyjnych na okres 6 lat, gdyż na podstawie podpisanych umów podnajmu przychody z tego tytułu będzie otrzymywać przez ten właśnie okres. Skarżąca zapytała także, czy - w przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe - będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowaną część wydatków poniesionych na inwestycję w obcym środku trwałym w kwocie odpowiadającej 40% tych wydatków, po zakończonym wynajmie lokalu spółkom zależnym.

Skarżąca wyraziła jednocześnie pogląd, że skoro przychody z podnajmu osiągać będzie tylko przez 6 lat, ponieważ tak są skonstruowane umowy oraz plany spółki, to jedynie w tym okresie będzie ona miała prawo naliczać amortyzację. Stanęła także na stanowisku, że amortyzacja mogłaby być dokonywana przez okres 10 lat, gdyby w wynajmowanym lokalu sama Skarżąca prowadziła działalność gospodarczą.

Zdaniem Skarżącej gdyby organ podatkowy zdecydował się zastosować do rat amortyzacyjnych przepis art. 16j ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654, z późn. zm.), powoływanej dalej jako: "u.p.d.o.p.", pozostała część poniesionych wydatków, w wysokości 40% ich wartości, niezamortyzowana w okresie 6 lat najmu, stanie się kosztem uzyskania przychodów, co oznacza, że Skarżąca będzie mogła całą tę kwotę zaliczyć do kosztów po zakończeniu umowy najmu i osiągania z tego tytułu przychodów.

1.2. W dniu [...] lutego 2009 r. Minister Finansów wydał interpretację indywidualną, w której uznał stanowisko Skarżącej za nieprawidłowe. Stwierdził, że zgodnie z art. 16j ust. 4 pkt 1 u.p.d.o.p., podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla przyjętych do używania inwestycji w obcych środkach trwałych, z tym że dla inwestycji w obcych budynkach (lokalach) lub budowlach okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat. Okres ten nie może być przez podatnika skracany w drodze indywidualnej decyzji, np. w wyniku rozwiązania umowy najmu. W świetle powyższego organ podatkowy stanął na stanowisku, że Skarżąca nie ma prawa do rozłożenia wydatków poniesionych na inwestycję w obcym środku trwałym w formie rat amortyzacyjnych na okres 6 lat, pomimo iż tylko w tym okresie będzie miała prawo zaliczyć odpisy amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodów.

Odwołując się do treści art. 16 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p., organ stwierdził ponadto, że w sytuacji, gdy przed zakończeniem pełnego okresu amortyzacji inwestycji w obcym środku trwałym dojdzie do rozwiązania umowy najmu, wówczas nie ma możliwości zaliczenia niezamortyzowanej części tej inwestycji, do kosztów podatkowych. W takim przypadku nie ma bowiem miejsca likwidacja środka trwałego rozumiana jako jego zużycie (zniszczenie).

Po zakończeniu umowy z właścicielem lokalu Skarżąca - z uwagi na generalną zasadę związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poniesionymi kosztami a uzyskanymi przychodami - nie będzie również mogła dokonywać dalszych odpisów amortyzacyjnych.

1.3. Pismem z 2 marca 2009 r. Skarżąca wezwała Ministra Finansów do usunięcia naruszenia prawa, zarzucając naruszenie prawa materialnego przez błędną wykładnię:

- art. 16j ust. 1 pkt 4, pkt 1 w związku z art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. wskutek czego organ stwierdził, że okres amortyzacji inwestycji w obcym środku trwałym wynosi zawsze 10 lat;

- art. 16 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p. wskutek czego organ stwierdził, że podatnik po upływie okresu użytkowania środka trwałego nie ma prawa zaliczyć do kosztów podatkowych wydatków w niezamortyzowanej części.

Skarżąca wyraziła pogląd że art. 16j ust. 1 pkt 4 pkt 1 u.p.d.o.p., mówiący o 10-letnim okresie amortyzacji, należy interpretować w powiązaniu z art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. stanowiącym o związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poniesionymi kosztami a osiągniętym przychodem. Skoro zatem przychody z podnajmu Skarżąca osiągać będzie tylko przez 6 lat, to raty amortyzacyjne powinny występować tylko przez ten okres.

Skarżąca zarzuciła także dokonanie rozszerzającej interpretacji art. 16 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p. Wskazała, że z treści tego przepisu wynika, że znajduje on zastosowanie tylko w sytuacji zmiany rodzaju działalności. W niniejszej zaś sprawie taki przypadek nie miał miejsca. Skarżąca nie zmienia, ani nie zamierza zmienić rodzaju działalności. Nieuprawnione zdaniem Skarżącej jest również różnicowanie likwidacji środka trwałego w wyniku zaniechania prowadzenia działalności gospodarczej oraz zaprzestania korzystania z tego środka w wyniku zużycia.

Dodatkowo zaznaczyła że w okolicznościach niniejszej sprawy można mówić właśnie o zużyciu - w wyniku intensywnej eksploatacji - wynajmowanego lokalu. Reasumując Skarżąca stwierdziła, że w sprawie nie będzie miał zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p., co oznacza że po skończonym okresie użytkowania będzie ona miała prawo do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów niezamortyzowanej części inwestycji.

1.4. W odpowiedzi na powyższe Minister Finansów pismem z 31 marca 2009 r. podtrzymał swoje stanowisko przedstawione w interpretacji z [...] lutego 2009 r. Za nieuprawnione uznał powoływanie się przez Skarżącą wyłącznie na treść art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. Zauważył, że kosztem podatkowym są odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16 u.p.d.o.p., a zatem odpisów tych nie można dokonywać w sposób dowolny. Ustawodawca wyraźnie wypowiedział się co do okresu amortyzacji inwestycji w obcym środku trwałym, wskazując w art. 16j ust. 4 pkt 1 u.p.d.o.p. że okres ten - w przypadku inwestycji w obcych budynkach (lokalach) lub budowlach, nie może być krótszy niż 10 lat. Tym samym Skarżąca nie ma prawa do rozłożenia poniesionych wydatków w formie rat amortyzacyjnych na okres 6 lat, mimo że tylko w tym okresie będzie miała prawo zaliczyć odpisy amortyzacyjne do kosztów...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »