Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

17.12.2009

Orzecznictwo: Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie zwrotu podatku VAT

1. Wydanie postanowienia w trybie art. 165a o.p. jest uzależnione od spełnienia kilku przesłanek, z których najważniejszą i nieodzowną (sine qua non), jest wniosek (żądanie) strony o wszczęcie postępowania podatkowego (art. 165 § 1 o.p.).
2. Złożenie korekty deklaracji w podatku od towarów i usług wraz z uzasadnieniem jej przyczyn nie może być w każdym przypadku traktowane jako równoczesny wniosek o wszczęcie postępowania podatkowego.
3. Czasowe ograniczenie prawa podatnika do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, jak to określone w art. 86 ust. 13 u.p.t.u., nie powinno znajdować zastosowania w sytuacji, gdy to samo prawo krajowe - wbrew prawu wspólnotowemu - pozbawiało podatnika możliwości dokonania takiego rozliczenia w terminach i na zasadach ogólnych.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Urszula Barbara Rymarska, Sędziowie sędzia WSA Piotr Pietrasz, sędzia WSA Wojciech Stachurski (spr.), Protokolant Beata Rusiecka, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 30 września 2009 r. sprawy ze skargi M. K. PHU M. w Z. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] maja 2009 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług za październik, listopad i grudzień 2004 r. 1. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające jego wydanie postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Z. z dnia [...].02.2009 r., nr [...]; 2. stwierdza, że wymienione w pkt 1 postanowienia nie mogą być wykonane w całości do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku.

Uzasadnienie

Zaskarżonym do tut. Sądu postanowieniem z [...] maja 2009 r., nr [...], Dyrektor Izby Skarbowej w B. utrzymał w mocy wydane wobec Pana M. K. postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Z. z [...] lutego 2009 r. o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług za miesiące październik, listopad i grudzień 2004 r. Rozstrzygnięcia te zapadły w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Otóż [...] stycznia 2009 r. Pan M. K. złożył do Urzędu Skarbowego w Z. korekty deklaracji VAT- 7 za październik, listopad, i grudzień 2004 r., w których wykazał kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, w kwotach wyższych, niż zadeklarował pierwotnie. W dołączonych do tych korekt wyjaśnieniach podatnik powołał się na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (ETS) z 22 grudnia 2008 r., C- 414/07, w którym stwierdzono niezgodność polskich przepisów z prawem UE, a które to przepisy ograniczały podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT przy zakupie samochodów z homologacją fabryczną na potrzeby działalności gospodarczej i przy zakupie paliwa do tych samochodów.

W wydanym wobec podatnika postanowieniu o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie zwrotu podatku za wspomniane okresy rozliczeniowe, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Z. stwierdził, że korekty przedmiotowych deklaracji zostały złożone po upływie 5 - letniego terminu, o którym mowa w art. 86 ust. 13 ustawy z 11 kwietnia 2004 r. o podatku od towarów usług (Dz. U. z 2004 r.

Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) - w dalszej części powoływanej w skrócie u.p.t.u. Ponadto, zdaniem organu w tej sprawie nie mógł mieć zastosowania przepis art. 74 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r., Nr 8,

poz. 60 z późn. zm.) - w dalszej części przywoływanej w skrócie o.p., albowiem we wskazanych okresach rozliczeniowych nie wystąpiła u podatnika nadpłata podatku, jak i ze względu na to, że złożone korekty deklaracji nie wywołały skutków prawnych.

Utrzymując w mocy powyższe postanowienie Dyrektor Izby Skarbowej w B. zgodził się w całości z argumentacją organu pierwszej instancji. Organ odwoławczy podkreślił, że prawo podatnika do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, choć jest fundamentalne i podstawowe, to jednak podlega pewnym ograniczeniom. Takie ograniczenie przewiduje między innymi art. 86 ust. 13 u.p.t.u. Zgodnie z nim, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego. W tej sprawie termin do skorygowania deklaracji za miesiące październik, listopad i grudzień 2004 r. upłynął z końcem roku 2008. Dlatego też złożone przez podatnika [...] stycznia 2009 r. korekty tych deklaracji nie wywołują skutków prawnych.

Organ odwoławczy podzielił również pogląd organu pierwszej instancji, że w sprawie nie mógł mieć zastosowania przepis art. 74 pkt 1 o.p., który traktuje o nadpłacie podatku powstałej w wyniku orzeczenia ETS-u, bowiem w tym przypadku nie mamy do czynienia z nadpłatą. Zadeklarowane przez podatnika kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy nie stanowią nadpłaty.

W złożonej do tut. Sądu skardze Pan M. K. wniósł o uchylenie postanowienia Dyrektora Izby Skarbowej oraz o zasądzenie na jej rzecz kwoty 2.785 zł tytułem zwrotu nadpłaty podatku od towarów i usług.

Skarżący zarzucił organowi drugiej instancji nie rozpatrzenie wszystkich wyjaśnień zawartych w zażaleniu na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Z. Wskazał tu na wątpliwości z lat 2005 i 2006, kiedy to występował do organu podatkowego o interpretację art. 86 pkt 3 u.p.t.u. Podniósł też, że w okresie od 23 do 31 grudnia 2008 r. nie mógł złożyć stosownych korekt za rok 2004. Zarzucił też organowi drugiej instancji błędne stwierdzenie, że "w pierwotnych deklaracjach jak i w ich korektach, nie wykazał kwoty nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku".

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej w B. wniósł o jej oddalenie. Organ podtrzymał stanowisko zawarte w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia, a na poparcie swego poglądu, że nadwyżka podatku naliczonego nad należnym nie jest nadpłatą, przywołał niepublikowany wyrok NSA z 19 czerwca 1998 r., I SA/Gd 1256/96.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje.

Skargę należało uwzględnić, albowiem wydane w tej sprawie rozstrzygnięcia organów obu instancji, tak pod względem formy jak i treści, nie znajdują oparcia w obowiązujących przepisach prawa.

W pierwszym rzędzie trzeba zwrócić uwagę, że postanowienie organu pierwszej instancji zapodało w trybie art. 165a § 1 o.p., który to przepis ściśle i wyłącznie wiąże się z próbą wszczęcia postępowania podatkowego na wniosek strony. Zgodnie z tą regulacją, gdy żądanie, o którym mowa w art. 165 o.p., zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną lub z jakichkolwiek innych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ podatkowy wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. Wydanie postanowienia w trybie art. 165a o.p. jest więc uzależnione od spełnienia kilku przesłanek, z których najważniejszą i nieodzowną (sine qua non), jest wniosek (żądanie) strony o wszczęcie postępowania podatkowego (art. 165 § 1 o.p.).

Zdaniem Sądu, w tej sprawie taka przesłanka nie zaistniała. Pan M. K. złożył do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Z. korekty deklaracji podatkowych w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2004 r., dołączając do nich pisemne uzasadnienie przyczyn tych korekt (k. 5 akt administracyjnych). Czynność ta błędnie została przez organ uznana za wniosek (żądanie) wszczęcia postępowania podatkowego (art. 165 §1 o.p.).

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »