Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

02.12.2009

Orzecznictwo NSA: Aby skorzystać z ulgi, dom opieki musi być zakładem opieki zdrowotnej

Z uzasadnienia: Aby można było więc odliczyć od dochodu wydatki poniesione przez skarżącą, placówka, w której przebywała, musiałaby być zaliczona do jednej z kategorii zakładów wymienionych w art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej, opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych). Istotna jest więc kwalifikacja danej placówki do jednej z kategorii wymienionych w tym przepisie. Słusznie wskazał sąd pierwszej instancji, że wobec braku zdefiniowania w u.p.d.o.f. wskazanych pojęć organy podatkowe, w celu wyjaśnienia ich znaczenia, posiłkowały się przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Jan Rudowski, Sędziowie NSA Zbigniew Kmieciak, Jerzy Rypina (sprawozdawca), Protokolant Barbara Mróz, po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2009 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej A. M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 lutego 2008 r. sygn. akt III SA/Wa 613/07 w sprawie ze skargi A. M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 27 grudnia 2006 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 r.:

1) oddala skargę kasacyjną,
2) przyznaje od Skarbu Państwa - z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - na rzecz adwokata M. M. kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych powiększoną o należny podatek VAT tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu,
3) odstępuje od zasądzenia od skarżącej zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego w całości.

UZASADNIENIE

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego W. decyzją z dnia 17 sierpnia 2006 r. określił A. M. (skarżącej) wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 r. na kwotę 1.115 zł., kwestionując prawidłowość wykazanego przez skarżącą w korekcie zeznania o wysokości dochodu osiągniętego w 2005 r. odliczenia od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne, stanowiące koszt pobytu w Domu Opieki "F." sp. z o.o. w L.

W uzasadnieniu wskazano art. 26 ust. 7a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm., dalej: "u.p.d.o.f.") oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.). Wyjaśniono także, że ponieważ ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęć "zakład opiekuńczo-leczniczy" i "zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy", to należy posiłkować się przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm., dalej u.z.o.z.). Wyjaśniono, że Dom Opieki "F." prowadzi działalność gospodarczą na podstawie decyzji L. Urzędu Wojewódzkiego i został wpisany do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Nie został jednak wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, a podstawą jego działalności jest ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm., dalej u.p.s.).

W odwołaniu skarżąca wniosła o zmianę decyzji. Podniosła, że kwoty odliczeń udokumentowane zostały stosownymi dowodami, a ich podstawę stanowiło przebywanie w Domu Opieki "F.", na rzecz osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub w podeszłym wieku, prowadzącym całodobową działalność opiekuńczo-pielęgnacyjną.

Decyzją z dnia 27 grudnia 2006 r. Dyrektor Izby Skarbowej w W. utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji. W uzasadnieniu powołał się na art. 26 ust. 1 pkt 6 i ust. 7a pkt 6 u.p.d.o.f. oraz art. 32d u.z.o.z. Stwierdził, że posiłkowanie się w ustawą o zakładach opieki zdrowotnej wynika z faktu, iż w ustawie tej wymienione i zdefiniowane zostały zakłady, o których mowa w art. 26 ust. 7a u.p.d.o.f.

Na powyższą decyzję skarżąca złożyła skargę, wnosząc o jej zmianę oraz wypłatę odsetek od niezwróconego podatku. W uzasadnieniu argumentowała iż spełnia warunki określone w art. 26 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej wniósł o oddalenie skargi, podtrzymując stanowisko wyrażone w zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 15 lutego 2008 r., sygn. akt SA/Wa 613/07, oddalił skargę.

Sąd pierwszej instancji uznał, że wprowadzona z dniem 1 stycznia 2004 r. nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odnosząca się do art. 26 ust. 7a miała charakter...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »