Orzecznictwo WSA: Ewidencja gruntów i budynków jest wiążąca

Stosownie do treści art. 21 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, organ podatkowy przy wymiarze podatku od nieruchomości w zakresie między innymi przedmiotu opodatkowania, jest związany zapisem zawartym w ewidencji gruntów i budynków (katastrze nieruchomości). Jedynie wykazanie przez właścicieli nieruchomości w trybie art. 194 § 3 Ordynacji podatkowej, wadliwości zapisu w ewidencji gruntów i budynków (katastrze nieruchomości), będzie skutkować jego odrzuceniem w całości lub w części, przy dokonywaniu wymiaru podatku od nieruchomości za dany rok.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Sławomir Presnarowicz (spr.), Sędziowie sędzia WSA Piotr Pietrasz, sędzia WSA Jacek Pruszyński, Protokolant Beata Rusiecka, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 16 września 2009 r. sprawy ze skargi J. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] czerwca 2009 r., nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości na 2009 rok oddala skargę.

UZASADNIENIE

Prezydent Miasta B. decyzją z dnia [...] lutego 2009 r., nr [...], ustalił J. G. i L. G., wysokość podatku od nieruchomości na 2009 r. w kwocie 171 zł, przy zastosowaniu stawki podatkowej od gruntów pozostałych - 0,30 zł od 1 m2, od budynków lub ich części pozostałych - 6,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej i budynków lub ich części mieszkalnych - 0,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

W uzasadnieniu decyzji organ I instancji, wskazując na dane z ewidencji gruntów i budynków, stwierdził, iż Państwo L. i J. G. są właścicielami dwóch lokali - garażu nr 10 i lokalu mieszkalnego Nr 20 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w B., przy ul. [...]. Oba lokale stanowią odrębną własność, zaś garaż, zgodnie z danymi wynikającymi z ewidencji posiada wyodrębnioną funkcję niemieszkalną. Tym samym, garaż stanowiący odrębną własność lokalu, stosownie do art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844, ze zm.), dalej określana jako u.p.o.l., podlega opodatkowaniu według stawek właściwych dla tzw. "budynków lub ich części pozostałych".

Od powyższej decyzji, w części dotyczącej opodatkowania garażu, Skarżący złożyli odwołanie, w którym zarzucili organowi I instancji zastosowanie błędnej stawki podatkowej. Zdaniem L. i J. G. garaż, jako część budynku mieszkalnego powinien być opodatkowany według stawki 0,61 zł za m2, przewidzianej dla budynków mieszkalnych a nie stawką 6,40 zł za m2, jak dla budynków pozostałych. Takie zachowanie organu podatkowego I instancji spowodowało, iż za 16,60 m2 podatek wyniósł 106,24 zł, w sytuacji gdy za mieszkanie ustalono podatek w kwocie 36,97 zł. Skarżący podnoszą, iż żaden z przepisów przytoczonych przez ten organ nie eliminuje garażu w budynku mieszkalnym, jako części tego budynku i nie nakazuje przeniesienie do budynków pozostałych lub ich części, a działanie organu I instancji jest nadużyciem względem podatników.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B., dalej określane jako "Kolegium", decyzją z dnia [...] czerwca 2009 r. nr [...] utrzymało w mocy decyzję organu I instancji. W uzasadnieniu Kolegium wskazało, iż z danych z ewidencji gruntów i budynków wynika, że J. G. i Pani L. G. - jako małżeństwo są właścicielami dwóch odrębnych lokali, spełniających różne funkcje (mieszkalną i niemieszkalną), z prawem własności do części gruntu dla każdego z tych lokali. Kolegium zaznaczyło, iż w aktach sprawy znajduje się uwierzytelniona kserokopia aktu notarialnego z dnia [...] października 2009 r., (powinno być 2002 r. - dopisek Sądu) Repertorium A nr [...] - jako umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu i umowa sprzedaży - zawarta pomiędzy upełnomocnionym przedstawicielem PPUH K. [...] Spółki z o.o. w B. oraz J. G. i L. G. Z umowy tej wynika, że przedstawiciel "K. [...]" ustanawia i sprzedaje na rzecz wyżej podawanych małżonków odrębną własność samodzielnego lokalu - garażu oznaczonego nr 10 składającego się z 1 pomieszczenia o powierzchni użytkowej 16,60 m2, znajdującego się w budynku wielomieszkaniowym w B., przy ul. [...] oraz sprzedaje im udział obejmujący [...] części działek oznaczonych numerami [...], [...] i [...] wraz z prawem własności wspólnych części budynków i urządzeń służących do wspólnego użytku właścicieli lokali w części powyżej wymienionej, a Pani L. i J. małżonkowie G., garaż powyższy wraz z udziałami kupują jako wspólność ustawową.

W świetle przedstawionych dowodów, zdaniem Kolegium niewątpliwie nastąpiło wyodrębnienie samodzielnego lokalu o funkcji użytkowej niemieszkalnej, tj. lokalu, który nie zaspakaja podstawowej potrzeby bytowej w zakresie zamieszkiwania. Odrębność tego lokalu, przeznaczonego na cele niemieszkalne, a który jest lokalem - garażem, nie może być więc postrzegana jako część lokalu mieszkalnego. W sytuacji, gdy garaż jest samodzielnym lokalem niemieszkalnym, to podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawek przewidzianych dla budynków lub ich części pozostałych, o jakich mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. "e" u.p.o.l.

Na powyższą decyzję J. G. wywiódł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, podtrzymując dotychczasowe stanowisko w sprawie. W uzasadnieniu skargi, Skarżący między i...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »