Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

17.11.2009

Orzecznictwo podatkowe: Rozwiązanie małżeństwa nie powoduje ustania stosunku powinowactwa

W świetle art. 26 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, pojęcie małżonek pasierba, o którym mowa w art. 14 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn obejmuje także byłego małżonka pasierba.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Stefan Babiarz (sprawozdawca), Sędziowie: NSA Jerzy Rypina, Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, Protokolant Marcin Romanowicz, po rozpoznaniu w dniu 16 września 2009 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 23 października 2007 r. sygn. akt I SA/Kr 593/07 w sprawie ze skargi L. P.-B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 30 marca 2007 r. nr ... w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie podatku od darowizny oddala skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 23 października 2007 r., sygn. akt I SA/Kr 593/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji oraz zasądził od organu odwoławczego na rzecz strony skarżącej koszty postępowania w kwocie 200 zł. Przedmiotem rozpoznania Sądu była sprawa ze skargi L. P.-B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 30 marca 2007 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej podatku od darowizny.

Ze stanu sprawy przyjętego przez Sąd pierwszej instancji wynika, że w zeznaniu podatkowym wniesionym do Naczelnika Urzędu Skarbowego K. w dniu 18 marca 2004 r. skarżąca ujawniła, iż na podstawie umowy darowizny nabyła od O. K. 21 918,92 dolarów amerykańskich oświadczając przy tym, że była to pierwsza i jedyna darowizna między tymi stronami w ciągu pięciu lat przed złożeniem deklaracji.

Decyzją z dnia 7 kwietnia 2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego K. ustalił wyżej wymienionej podatek z tytułu darowizny pieniężnej w wysokości 14 717,50 zł przyjmując do podstawy opodatkowania wartość darowizny w kwocie 84 656 zł (z przeliczenia kwoty 21 918 USD przy zastosowaniu kursu średniego NBP z dnia 13 marca 2004 r.) zgodnie z umową darowizny z dnia 7 lutego 2002 r. zawartej pomiędzy osobami obcymi. Przy obliczaniu podatku zastosowano kwotę wolną w wysokości 4 902 zł, przy założeniu, że nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej w rozumieniu art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 142, poz. 1514 ze zm.) - zwanej dalej upsd.

We wniosku wniesionym w dniu 29 sierpnia 2006 r. podatniczka zażądała stwierdzenia nieważności powołanej wyżej decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego K. jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa oraz ustalenia podatku od darowizny przy zaliczeniu jej do drugiej grupy podatkowej. W uzasadnieniu podniosła, że była żoną pasierba O. K. - a to B. B., przyznając, że matka jej męża - J. Z. była żoną O. K. (darczyńcy), na dowód czego dołączyła do wniosku kopie: aktu małżeństwa L. P. i B. B., aktu małżeństwa J. Z. i O. K. oraz akt zgonu O. K.

Decyzją z dnia 30 października 2006 r. Dyrektor Izby Skarbowej odmówił stwierdzenia nieważności decyzji organu pierwszej instancji.

Rozpoznając odwołanie od tej decyzji decyzją z dnia 30 marca 2007 r. Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał ją w mocy.

W skardze na powyższą decyzję skarżąca zażądała jej uchylenia w całości, zarzucając naruszenie art. 14 ust. 3 pkt 2 upsd w zw. z art. 26 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) - zwanej dalej k.r.i.o. Stwierdziła, że ustawodawca zastosował tylko jedno kryterium zaliczenia do poszczególnych grup podatkowych, a mianowicie osobisty stosunek nabywcy do osoby od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe. Związek osobisty synowej z teściową lub teściem trwa nadal mimo ustania małżeństwa stosownie do treści art. 26 k.r.i.o. Zestawienie art. 14 ust. 3 pkt 1 upsd i art. 26 k.r.i.o. pozwala wyprowadzić wniosek, że również po ustaniu małżeństwa wskutek orzeczenia rozwodu więź łącząca jednego małżonka z krewnymi byłego małżonka trwa nadal, co na gruncie przepisów o podatku od spadków i darowizn oznacza, że małżonek ten będący nabywcą rzeczy i praw majątkowych od lub po rodzicach swojego byłego małżonka powinien być zaliczony do I grupy podatkowej (pismo Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 1993 r. nr PO 7-D-825-202/93). Skutki rozwiązania małżeństwa dziecka darczyńcy lub jego pasierba są w świetle przepisów identyczne, a tylko ze względu na stopień bliskości do darczyńcy (małżonek dziecka bądź małżonek pasierba) zostali ujęci w innych grupach podatkowych - tj. pierwszej i drugiej grupie podatkowej. W konsekwencji była żona pasierba powinna zostać zaliczona do II grupy podatkowej.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej wniósł o jej oddalenie.

Sąd pierwszej instancji - uzasadniając rozstrzygnięcie - powołał się na art. 14 ust. 1, 2 i ust. 3 pkt 2 upsd i stwierdził, że w niniejszej sprawie bezsporne jest, iż skarżąca zawarła związek małżeński z pasierbem darczyńcy O. K. B. B. i to, że prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie z dnia 30 grudnia 1986 r. doszło do rozwiązania tego małżeństwa przez rozwód. Zatem w momencie otrzymania darowizny od O. K. posiadała status byłej żony pasierba darczyńcy. Wskazując na treść art. 26 k.r.i.o. WSA stwierdził, że jedynym źródłem powinowactwa jest fakt zawarcia małżeństwa. Powinowactwo jest więc powstałym w następstwie zawarcia małżeństwa stosunkiem rodzinnym między jednym z małżonków a krewnymi drugiego z nich. Jedynie w przypadku unieważnienia związku małżeńskiego następuje ustanie stosunku powinowactwa ex tunc. W przypadku ustania małżeństwa wskutek śmierci, uznania za zmarłego lub orzeczenia rozwodu, powinowactwo między jednym z małżonków i krewnymi drugiego istnieje nadal.

Zda...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »