Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

16.11.2009

Orzecznictwo podatkowe: Podróże służbowe członków zarządu a PIT

Z uzasadnienia: Członek zarządu otrzymujący świadczenie odnosi określoną korzyść, ponieważ ponoszone przez niego wydatki na pokrycie diet i innych należności za czas podróży są mu zwracane przez Spółkę. Gdyby Spółka nie finansowała tego rodzaju kosztów, to członkowie Zarządu sami ponosiliby ciężar tych wydatków. Tak więc członkowie Zarządu otrzymują materialną korzyść, którą w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy zaliczyć do przychodów.

UZASADNIENIE

Przedmiotem skargi jest interpretacja indywidualna Ministra Finansów wydana przez upoważniony do tego organ - Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 12 lutego 2009 r. o nr IBPB II/1/415-85/MK. Przedmiotową interpretację wydano na wniosek z dnia 24 listopada 2008 r. złożony przez [...] Sp. z o.o.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W skład Zarządu Spółki wchodzą osoby zamieszkałe poza siedzibą wnioskodawcy, podlegające ograniczonemu jak i nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Obecnie dwoje członków Zarządu Spółki wiążą ze Spółką umowy o pracę, zaś w przyszłości umowy te będą rozwiązane. Złożony wniosek dotyczy stanu faktycznego, który nastąpi po rozwiązaniu umów o pracę. Członkowie zarządu będą wówczas otrzymywać wynagrodzenie wyłącznie z tytułu pełnionej funkcji na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników. Dodatkowo Spółka będzie ponosić koszty podróży członków zarządu w tym podróży z miejsca zamieszkania do siedziby Spółki i z powrotem oraz koszty zakwaterowania w związku z tymi podróżami.

W związku z tak opisanym stanem faktycznym Spółka zadała pytanie "Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w szczególności art. 21 ust. 1 pkt 16 w zw. z art. 41 ust. 1 Spółka jako płatnik nie będzie zobowiązana, przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od świadczeń na rzecz członków zarządu mających ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy do uwzględnienia wartości poniesionych przez Spółkę kosztów podróży oraz zakwaterowania".

Zdaniem wnioskodawcy, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Spółka jest zobowiązana jako płatnik do pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu świadczeń dokonanych na rzecz jej członków zarządu. Według wnioskodawcy, Spółka będzie zobowiązana pobierać zaliczki od wynagrodzeń wypłacanych członkom zarządu ale w odniesieniu do świadczeń polegających na pokrywaniu kosztów podróży i zakwaterowania obowiązek ten nie będzie istniał.

Wartość poniesionych przez Spółkę kosztów dojazdów i noclegów nie będzie stanowiła dla członków zarządu przychodu podatkowego, bowiem nie uzyskują oni w związku z tym żadnego przysporzenia majątkowego. Według Spółki pokrywanie przez nią tego rodzaju kosztów służyć będzie wyłącznie zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania Zarządu Spółki i nie stworzy dla jej członków zarządu wymiernej wartości dodanej porównywalnej w jakikolwiek sposób z wynagrodzeniem z tytułu pełnionej funkcji.

Wnioskodawca stwierdza ponadto z "ostrożności procesowej", że nawet w przypadku uznania, iż członkowie zarządu jednak uzyskują w podanej sytuacji przychód podatkowy to podlegałby on zwolnieniu z opodatkowania a to na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku pracowników zwolnienie ograniczone jest do należności za czas podróży służbowej a taką dojazd do siedziby spółki nie jest, zaś w odniesieniu do osób nie będących pracownikami zwolnienie nie zawiera ograniczenia i dotyczy również podróży innych niż służbowe. Na powyższą okoliczność wnioskodawca przywołuje stanowisko Ministra Finansów z 30 czerwca 2004 r. o Nr PB5-KD-033-45-1228/04.

Wnioskodawca dodaje również, że spełnione zostają dodatkowe warunki zastosowania zwolnienia wynikające z art. 21 ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem wydatki poniesione zostaną przez Spółkę w celu uzyskania przychodu i nie zostaną zaliczone przez członków zarządu spółki do ich kosztów uzyskania przychodów.

Podsumowując wnioskodawca stwierdza, że przepisy art. 21 ust.1 pkt 16 w związku z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy interpretować w ten sposób, z w związku z pokrywaniem przez Spółkę kosztów podróży i zakwaterowania członków zarządu nie uzyskują oni przychodu względnie uzyskują przychód zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych, wobec czego Spółka jako płatnik nie powinna uwzględniać wartości tych świadczeń przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Na tle tak przedstawionego zdarzenia przyszłego, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdził, iż diety i inne należności za czas podróży wypłacane członkom zarządu Spółki, wbrew jej twierdzeniom, będą stanowiły przychód, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, otrzymywany przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. Przychód ten jednak w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b), z zastrzeżeniem art. 21 ust. 13, ww. ustawy będzie wolny od podatku dochodowego do wysokości określonych w rozporządzeniach Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990 ze zm.) oraz w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.). Zaznaczono przy tym, że jeżeli należności wypłacone przez Spółkę będą wyższe od limitów określonych we właściwych przepisach, to nadwyżki ponad te limity podlegać będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Przy czym w przypadku osób, do których ma zastosowanie ograniczony obowiązek podatkowy (tj. nie mających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania), przy opodatkowaniu ww. przychodu należy uwzględnić zapisy umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Za przychody należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika.

Bezzasadne jest twierdzenie Spółki, że fakt pokrywania przez nią wydatków na dojazd i zakwaterowania członka zarządu nie powoduje u takiej osoby powstania przychodu.

Otrzymujący świadczenie - członek zarządu odnosi określoną korzyść, ponieważ ponoszone przez niego wydatki na pokrycie diet i innych należności za czas podróży są mu zwracane przez Spółkę.

Zwrócił organ uwagę, że w przypadku przekazywania osobom podlegającym ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu świadczeń z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu, Spółka jest zobowiązana do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego przy zastosowaniu przysługujących zgodnie z ustawą zwolnień a nie jak wskazano we wniosku - zaliczek na podatek dochodowy.

Ustosunkował się organ do przywołanych we wniosku interpretacji stwierdzając, że zostały one wydane na wnioski w indywidualnych sprawach i nie mogą być podstawą do dokonania interpretacji w sprawie będącej przedmiotem niniejszego postępowania.

W piśmie z dnia 9 marca 2009 r. działający w imieniu Spółki pełnomocnik wezwał organ do usunięcia naruszenia prawa, które jego zdaniem nastąpiło na skutek wydania błędnej interpretacji indywidualnej z dnia 12 lutego 2009 r.

Podniesiono zarzut naruszenia przepisów art. 21 ust. 1 pkt. 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 14c § 2 ustawy Ordynacja podatkowa.

Wn...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »