Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

10.11.2009

Orzecznictwo: Polisa OC dla członków zarządu i pracowników Spółki

Z uzasadnienia: Zdaniem Sądu w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku nie ma możliwości określenia konkretnego przychodu przypadającego na konkretnego pracownika (członka zarządu) zgodnie z regulacją art. 11 ust. 2a pkt 2 updof do którego w zakresie ustalenia wartości pieniężnej świadczenia odsyła art. 12 ust. 3. Jeżeli zaś nie można ustalić wartości przychodu z nieodpłatnych świadczeń, to tym samym nie może być on uwzględniony w podstawie opodatkowania, a w konsekwencji opodatkowany.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jadwiga Danuta Mróz, Sędziowie Sędzia WSA Marek Olejnik (sprawozdawca), Sędzia WSA Tomasz Świetlikowski, Protokolant Edyta Luniak, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 2 października 2009 r. sprawy ze skargi A SA w L. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych I. uchyla zaskarżoną interpretację, II. stwierdza, że uchylona interpretacja nie może być wykonana, III. zasądza od Ministra Finansów tytułem zwrotu kosztów postępowania na rzecz skarżącej kwotę 457 (czterysta pięćdziesiąt siedem 0/100) złotych.

Uzasadnienie

W dniu 5 stycznia 2009 r. został złożony przez Spółkę A S.A. (dalej jako: Spółka) wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie źródeł przychodów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka zawarła we własnym imieniu i na własny rachunek oraz na rzecz spółek należących do grupy kapitałowej A (dalej jako: Spółka celowa) umowę bezimiennego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnoprawnej. Ubezpieczeniem mają zostać objęci członkowie organów Spółki, jej pracownicy oraz członkowie organów i pracownicy Spółek zależnych.

Zgodnie z ubezpieczeniem, które Spółka planuje wykupić osobą ubezpieczoną jest członek organu Spółki bądź Spółki zależnej oraz pracownik Spółki lub Spółki zależnej podczas wykonywania zarządczych lub nadzorczych uprawnień w Spółce (Spółce zależnej) lub w związku z roszczeniem w którym podnoszony jest zarzut naruszenia praw pracowniczych albo, gdy pracownik Spółki (pracownik Spółki zależnej) wskazany jest jako współpozwany razem z członkiem organu Spółki (Spółki zależnej) w związku z roszczeniem, w którym podnoszony jest w stosunku do danego pracownika Spółki zarzut rzekomego uczestnictwa lub pomocy przy popełnianiu nieprawidłowego działania. Osoby ubezpieczone są wskazane w umowie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnoprawnej bezimiennie. Ze względu na rotację członków organów oraz zatrudnionych pracowników identyfikacja osób ubezpieczonych od odpowiedzialności cywilnej będzie możliwa dopiero w momencie zajścia wypadku ubezpieczeniowego lub w chwili spełniania świadczenia przez zakład ubezpieczeń.

Zawarta umowa ubezpieczenia określa łączną sumę ubezpieczenia, która obejmuje sumę wszystkich szkód poniesionych przez wszystkich Ubezpieczonych w ramach wszystkich kategorii ochrony ubezpieczeniowej. Ponadto ustalono podlimity sumy ubezpieczenia, które odpowiadają podziałowi na kategorie ochrony ubezpieczeniowej. Określone w umowie kwoty podlimitów stanowią górna granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. Składka będzie opłacana w formie ryczałtowej, niezależnie od liczby osób ubezpieczonych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym stanie faktycznym koszt związany z wykupieniem polisy OC dla członków organów Spółki (Spółki zależnej) oraz jej pracowników (pracowników Spółki zależnej) będzie stanowił dla wskazanych osób dodatkowy przychód ze stosunku pracy zgodnie z art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), dalej w skrócie updof ?

Spółka zajęła stanowisko, iż po stronie członków organów Spółki (Spółki zależnej) oraz pracowników Spółki (pracowników Spółki zależnej), którzy zostaną objęci ubezpieczeniem OC nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia [...] r. Nr [...] uznała, że stanowisko Spółki jest nieprawidłowe. Wskazał, że zgodnie z treścią art. 11 ust. 1 updof przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Równocześnie, mając na uwadze przepis art. 822 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) wyjaśnił, że umowa ubezpieczenia OC nie musi koniecznie dotyczyć osoby ubezpieczającej, gdyż może ona zawrzeć umowę, której przedmiotem ubezpieczenia będzie odpowiedzialność za szkody spowodowane przez inną osobę (np. członka zarządu). W przypadku opłacenia składki przez inną osobę niż ta, w której interesie majątkowym zawierana jest umowa powoduje powstanie przychodu u osoby, na rzecz której zawierana jest umowa. Wskazał, iż świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika należą do nieodpłatnych świadczeń. Zatem do przychodu ze stosunku pracy członków organów Spółki (Spółki zależnej) oraz jej pracowników należy zaliczyć składkę w częściach im odpowiadających. Natomiast w przypadku członków organów Spółki (Spółki zależnej) nie zatrudnionych na umowę o pracę, do przychodu z tego samego źródła, które jest źródłem ich przychodów. Tym samym na Spółce spoczywają obowiązki płatnika.

W dniu 17 kwietnia 2009 r. do Organu, wpłynęło wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, w związku z wydaniem interpretacji indywidualnej z dnia [...] r. znak [...]. W powyższym wezwaniu Strona nie zgodziła się z wydaną interpretacją, zarzucając tut. Organowi naruszenie przepisów prawa materialnego, w szczególności przepisów art. 12 ust. 1 oraz art. 11 ust. 1 updof poprzez niewłaściwą interpretację wspomnianych przepisów w przedstawionym przez Spółkę stanie faktycznym.

Mając na uwadze przedstawione przez Spółkę we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia [...]r. informacje oraz uwagi zawarte w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa z dnia [...]r., Dyrektor Izby Skarbowej w P. podtrzymał stanowisko prezentowane w wydanej w dniu [...] r. interpretacji indywidualnej.

Spółka wniosła skargę na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia [...] r. nr [...], której zarzuca naruszenie przepisów prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, tj. art. 12 ust. 1 i art. 11 ust. 1updof , poprzez ich błędną wykładnię oraz niewłaściwe zastosowanie w sprawie.

Spółka nie zgadza się z twierdzeniem tut. Organu, iż w rozstrzyganym przypadku mamy do czynienia z uzyskaniem przysporzenia majątkowego po stronie osób ubezpieczonych oraz ze stwierdzeniem, iż ewentualne przysporzenie ma charakter konkretny - wymierny finansowo. Skarżąca wskazując na treść art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ust. 1 updof, wyraziła pogląd, iż wykupienie przez Spółkę ubezpieczenia dla członków organów Spółki (Spółki zależnej) oraz pracowników (pracowników Spółki zależnej) należy zakwalifikować jako "inne nieodpłatne świadczenia".

Ponadto Strona uważa, że z literalnego brzmienia ww. przepisu art. 11 ust. 1 updof wynika, iż ustawodawca wyraźnie podzielił możliwe do uzyskania przez pracowników przychody na dwie grupy:

1) pieniądze i wartości pieniężne, które stają się przychodem w momencie ich postawienia do dyspozycji, tj. niezależnie od faktu ich otrzymania (odebrania) przez pracownika oraz

2) świadczenia w naturze i inne nieodpłatne świadczenia, które stają się przychodem z chwilą ich otrzymania przez pracownika.

Skarżąca jest zdania, iż z powyższego wynika, że samo postawienie do dyspozycji pracownika możliwości skorzystania z określonych świadczeń, w tym przypadku "ochrony ubezpieczeniowej", która może nie dojść do skutku z powodu wyczerpania limitu sumy ubezpieczenia przez inne osoby, nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Strona wskazała, iż uznanie, że treść pojęć "postawienie do dyspozycji" i "otrzymania" jest identyczna, byłoby niezgodne z założeniem "racjonalności prawodawcy", zgodnie z którym skoro ustawodawca wyróżnia dwa pojęcia ma to określony cel i znaczenie.

Spółka stoi na stanowisku, iż konstrukcja umowy ubezpieczenia sprawia, że indywidualnie oznaczony ubezpieczony może w rzeczywistości, tj. w razie zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, pomimo objęcia ochroną ubezpieczeniową, z ubezpieczenia tego nie skorzystać. W takim przypadku sam fakt objęcia danych osób ubezpieczeniem nie stanowi dla tych osób rzeczywistego przysporzenia majątkowego.

Zdaniem Skarżącej, w analizowanej sprawie nie można mówić o zapewnieniu ochrony, gdyż ta uzależniona jest od zdarzeń przyszłych, na które osoba ubezpieczona nie ma wpływu, tj. przede wszystkim od tego, czy inne osoby objęte ubezpieczeniem nie skorzystają z ubezpieczenia i czy nie zostanie w ten sposób wyczerpany limit określonej w umowie sumy ubezpieczenia. Strona uważa, że w przypadku nieodpłatnych świadczeń przychód powstaje, zgodnie z art. 11 ust. 1 updof, z chwilą ich otrzymania, należy zatem uznać, że skoro samo objęcie ubezpieczeniem nie daje osobie ubezpieczonej rzeczywistej ochrony, to nie stanowi faktycznie otrzymanego przysporzenia majątkowego, a wobec tego nie może zostać uznane za przychód podlegający opodatkowaniu

Ponadto Spółka nie zgadza się ze stanowiskiem tut. Organu, zgodnie z którym "możliwość ustalenia jakim osobom przysługują korzyści z tytułu opłaconej składki, nie budzi wątpliwości". Skarżąca twierdzi, że w umowie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnoprawnej osoby ubezpieczone wskazane zostaną bezimiennie ze względu na otwarty krąg osób objętych ubezpieczeniem oraz brak możliwości przypisania komu i przez jaki okres takie ubezpieczenie będzie przysługiwało. Składki ubezpieczeniowe opłacane są za objęcie ochroną nie na dany moment, a w określonych przedziałach czasowych, w których to okresach liczba i skład członków organó...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »


Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100