Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

02.11.2009

Orzecznictwo podatkowe: Samo złożenie wniosku nie ma wpływu na postępowanie egzekucyjne

Zamieszczenie w dwóch przepisach ustawy (art. 33 pkt 2 oraz art. 56 § 1 pkt 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji) jednoznacznego zapisu o rozłożeniu na raty zaległości podatkowych jako przesłanki zawieszenia postępowania egzekucyjnego, implikuje wniosek, iż jest to świadome rozwiązanie systemowe, pozwalające do czasu wydania decyzji o rozłożeniu zaległości podatkowych na raty, na prowadzenie postępowania egzekucyjnego. Takie rozwiązanie wynika z charakteru postępowania egzekucyjnego, które cechuje przymusowość, skuteczność, a także szybkość wykonania nałożonych na stronę decyzją administracyjną obowiązków publicznoprawnych.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia WSA Ewa Kruppik-Świetlicka
Sędziowie: sędzia WSA Dariusz Dudra (sp r.), sędzia WSA Leszek Kleczkowski
Protokolant:

po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 6 października 2009 r. sprawy ze skargi P. L. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia ... nr ... w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym:

1. oddala skargę,
2. nakazuje zwrócić z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na rzecz P. L. kwotę 364,00 (trzysta sześćdziesiąt cztery) zł tytułem zwrotu nadpłaconego wpisu sądowego.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Dyrektor Izby Skarbowej w B. utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika ...Urzędu Skarbowego w B. z dnia ... r. w przedmiocie uznania za bezzasadne zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym na podstawie tytułów wykonawczych od nr ... do nr ... z dnia ... obejmujących należności z tytułu podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 2005 r. w kwocie należności głównej 12.929 zł.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ przedstawił następujący stan faktyczny: dnia ... r. Naczelnik ... Urzędu Skarbowego w B. wydał decyzję określającą skarżącemu zobowiązanie w podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 2005 r. Na powyższe rozstrzygnięcie strona nie złożyła odwołania, w związku z tym decyzja ta stała się ostateczna i podlegała wykonaniu.

Na podstawie tytułów wykonawczych od nr ... do nr ... Naczelnik Urzędu Skarbowego w N. prowadził postępowanie egzekucyjne z majątku skarżącego.

Pismem z dnia ... r. skarżący złożył do Naczelnika ... Urzędu Skarbowego w B., wniosek o rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej w podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 2005 r.

Celem wyegzekwowania należności organ egzekucyjny zawiadomieniem z dnia ... r. Nr ... dokonał zajęcia prawa majątkowego stanowiącego wierzytelność z rachunku bankowego. W wyniku zastosowanego środka egzekucyjnego w dniu ... r. uzyskano kwotę 15.455,08 zł, którą zaspokojono całą egzekwowaną należność wraz z kosztami egzekucyjnymi.

W dniu ... r. złożono zarzuty w sprawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego podnosząc przedwczesne i nieuzasadnione wszczęcie egzekucji. Strona wskazała, iż złożyła wniosek o rozłożenie na raty przedmiotowej należności podatkowej, przed uprawomocnieniem się decyzji Naczelnika ... Urzędu Skarbowego w B., w związku z powyższym zajęcie Jej konta bankowego należy uznać za bezzasadne.

Naczelnik ... Urzędu Skarbowego w B., jako wierzyciel, pismem z dnia ... r. wystąpił do organu egzekucyjnego - Naczelnika Urzędu Skarbowego w N. - o zawieszenie postępowania egzekucyjnego do czasu rozpatrzenia złożonego przez stronę wniosku o rozłożenie na raty zaległości podatkowej.

Organ egzekucyjny postanowieniem z dnia ... r. odmówił zawieszenia postępowania egzekucyjnego z uwagi na jego zakończenie. Jednocześnie pismem z dnia ... r. wystąpił do wierzyciela o zajęcie stanowiska w sprawie zgłoszonych przez skarżącego zarzutów do prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

Postanowieniem z dnia ... r. Naczelnik ... Urzędu Skarbowego w B. uznał zarzuty za bezzasadne.

W uzasadnieniu wskazał, iż nie zostały spełnione przesłanki wynikające z przepisu art. 56 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, powodujące zawieszenie prowadzonego postępowania egzekucyjnego, a przepisy Ordynacji podatkowej oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nie przewidując obligatoryjnego odstąpienia od podejmowania czynności egzekucyjnych po złożeniu wniosku o ulgę w spłacie zobowiązania podatkowego.

Na powyższe rozstrzygnięcie pismem z dnia ... r. skarżący złożył zażalenie.

W uzasadnieniu podniósł zarzut przedwczesnego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, z uwagi na fakt nieuprawomocnienia się decyzji Naczelnika ... Urzędu Skarbowego w B., w związku ze złożeniem przez niego wniosku o rozłożenie przedmiotowej zaległości na raty.

Dyrektor Izby Skarbowej rozpoznając sprawę stwierdził, że decyzja z dnia ... r. określająca skarżącemu wysokość zobowiązania w podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 2005 r. nie została zaskarżona i stała się z dniem ... r. ostateczna, w związku z powyższym wszczęcie postępowania egzekucyjnego i wystawienie tytułów wykonawczych na podstawie ww. decyzji nastąpiło w myśl obowiązujących przepisów prawa i z zachowaniem ustawowej procedury.

Organ powołał treść art. 33 pkt 1-10 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. nr 229, poz.1954 ze zm.), który enumeratywnie wskazuje przyczyny wniesienia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym.

W związku ze zgłoszonym przez skarżącego zarzutem niedopuszczalności egzekucji, organ wyjaśnił, iż zgodnie z art. 26 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, obowiązek wynikający z decyzji Naczelnika ... Urzędu Skarbowego w B. był wymagalny nie tylko w dniu nadania przez organ egzekucyjny klauzuli wykonalności ww. tytułom wykonawczym (... r.), ale też i w dniu doręczenia go zobowiązanemu (... r.). Zatem,...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »