Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

24.09.2009

Orzecznictwo: Odliczenie VAT od wydatków nie stanowiących KUP w różnych stanach prawnych

Z uzasadnienia: W świetle powyższego zdaniem Sądu art. 88 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u., który ograniczał prawo przyznane podatnikowi do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od nabywanych przez niego towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów u.p.d.o.p., jest sprzeczny z przepisami prawa wspólnotowego tj. normą art. 168 Dyrektywy 112, jak i obowiązującymi w prawie wspólnotowym zasadami neutralności i proporcjonalności VAT.


Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w P w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Katarzyna Wolna-Kubicka(spr.) NSA Jerzy Małecki Sędziowie WSA Szymon Widłak Protokolant st. sekr. sąd. Kamila Kozłowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 czerwca 2009r. sprawy ze skargi Spółki "A" na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług I. uchyla zaskarżoną interpretację; II. zasądza od Ministra Finansów działającego przez Dyrektora Izby Skarbowej w P. na rzecz skarżącej Spółki kwotę [...]zł ([...] złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. /-/Sz. Widłak /-/K. Wolna - Kubicka /-/J. Małecki

Uzasadnienie

Spółka [...] S.A wnioskiem z dnia [...] wystąpiła do Dyrektora Izby Skarbowej działającego z upoważnienia Ministra Finansów - Biura Krajowej Interpretacji Podatkowej o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem VAT w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami na cele reprezentacji i reklamy.

Spółka oparła wniosek o następujący stan faktyczny. [...]S.A ponosiła do [...] wydatki na cele limitowanej reklamy i reprezentacji. W tym okresie spółka przekroczyła limit, o którym mowa w art. 16 ust.1 pkt.28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U z 2000 nr 54 poz 654 ze zm ) w brzmieniu obowiązującym do 31 12. 2006 i rozważa możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającą z faktur, które dokumentują poniesione wydatki, jakie w rozumieniu w. w. przepisu - nie stanowią dla spółki kosztów uzyskania przychodu z powodu przekroczenia tego limitu. W chwili obecnej spółka również ponosi wydatki na reprezentacje, które na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od 1.01. 2007 nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. W odniesieniu do tych wydatków spółka planuje dokonać obecnie oraz w przyszłości odliczenia podatku naliczonego, bez względu na ograniczenie, o którym mowa w art. 88 ust.1 pkt 2 ustawy o VAT. Wydatki dotyczą przekazania prezentów o różnej wartości ( 1zł i powyżej - spółka nie prowadzi ewidencji wydawanych prezentów) organizacji spotkań z kontrahentami, w tym poczęstunek (zakup towarów spożywczych, catering) oraz ponosi inne wydatki o charakterze reprezentacyjnym.

W tym stanie faktycznym spółka postawiła pytanie: czy spółce przysługuje prawo do odliczania podatku naliczonego związanego z wydatkami na cele reprezentacji i reklamy w części przekraczającej limit w rozumieniu art. 16 ust 1 pkt 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31 12.2006r oraz w odniesieniu do wydatków na reprezentację poniesionych po 1.01.2007 a także w odniesieniu do innych wydatków które nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych począwszy od dnia 1 maja 2004r?

Zdaniem spółki ma ona prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami na cele reklamy i reprezentacji w części przekraczającej limit, o którym mowa w art. 16 ust 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006 oraz podatku naliczonego od wydatków na reprezentację poniesionych po 1.01.2007r, jak i innych wydatków związanych z prowadzonym przedsiębiorstwem, mimo, że wydatki te nie mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Przedstawiając argumentację popierającą swoje stanowisko, iż ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z reprezentacją i reklamą, bez względu na to, czy miało miejsce ograniczenie uznania jako kosztu uzyskania przychodów wydatku w okresie do 31 grudnia 2006, czy też po tej dacie , gdy wydatki na reprezentację pozostały w katalogu kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów- spółka wskazała na przepisy obecnie obowiązującej Dyrektywy 112/2006/WE, a także szereg orzeczeń Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, których przedmiotem rozważań były okoliczności wskazujące na nieprawidłową implementację przepisów Dyrektywy do polskiej ustawy o VAT, ich zastosowanie i interpretowanie.

Zdaniem spółki zgodnie z art. 17(6) VI Dyrektywy "prawo do odliczenia powstaje w momencie w którym powstaje obowiązek podatkowy w zakresie odliczonego podatku". Zgodnie z tym przepisem prawo do odliczenia podatku VAT powstanie u podatnika ( nabywcy) z chwilą powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy. Problematyczne z tego punktu widzenia jest więc ograniczenie - w prawie do odliczenia podatku VAT- sformułowane w art. 88 ust 1 pkt 2 ustawy o VAT, zwłaszcza, że podobnego ograniczenia nie przewidywała VI Dyrektywa. Powołując się na orzeczenia ETS spółka podniosła, że ograniczenia w prawie do odliczania podatku VAT są dozwolone wyłącznie w przypadkach wprost określonych w VI Dyrektywie ( i obecnie obowiązującej) W związku z tym uzależnienie prawa do odliczania podatku VAT od warunków jakie mogą wystąpić w różnych momentach często nieprzewidywalnych, przez podatnika jest sprzeczne z zasadami sformułowanymi przez ETS. Takim przykładem jest wyjątek od zasady określonej w art. 88 ust 1 pkt 2 ustawy o VAT, przewidziany w art. 88 ust 3 pkt 3 tej ustawy, według którego przekroczenie limitu w podatku dochodowym od osób prawnych wydatków na cele reprezentacji i reklamy nie stanowi przeszkody w odliczeniu podatku naliczonego związanego z zakupem towarów i usług, które zostały nieodpłatnie wydane i jednocześnie - zostały opodatkowane. Zdaniem spółki spełnienie dodatkowego warunku w tej sytuacji, uzależniającego możliwość skorzystania z odliczenia podatku VAT wypacza sens zasady neutralności podatku VAT.

Art. 88 ust 1 pkt 2 ustawy o VAT wprowadzający ograniczenia prawa do odliczenia podatku naliczonego w sytuacji niezaliczenia poniesionych przez spółkę wydatków do kosztów uzyskania przychodów jest sprzeczny z VI Dyrektywą i z zasadą neutralności w niej wyrażoną.

Ponadto ważnym argumentem przemawiającym za prawem do odliczenia podatku VAT w rozważanej sytuacji jest treść art. 17 (6) VI Dyrektywy, według którego przed upływem najwyżej czterech lat od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy, Rada, stanowiąc jednogłośnie na wniosek Komisji, podejmie decyzję, które wydatki nie będą się kwalifikowały do odliczenia podatku od wartości dodanej. Odliczenie podatku od wartości dodanej nie będzie w żadnym przypadku obejmowało wydatków niebędących wydatkami ściśle związanymi z działalnością gospodarczą, takich jak wydatki na artykuły luksusowe, rozrywkowe lub wydatki reprezentacyjne.

Do czasu wejścia w życie powyższych przepisów, Państwa Członkowskie mogą zachować wyłączenia przewidziane w ich prawie krajowym w momencie wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Zdaniem spółki przepis ten należy interpretować w ten sposób, że w przypadku gdy po wejściu w życie VI Dyrektywy ustawodawstwo państwa członkowskiego zostanie zmienione w taki sposób, że ograniczony zostanie zakres istniejących wyłączeń, w ten sposób spełni się cel VI Dyrektywy. Należy uznać takie ustawodawstwo za objęte derogacją przewidzianą w drugim akapicie cyt. przepisu. Natomiast z drugiej strony ustawodawstwo krajowe nie stanowi derogacji dopuszczonej drugim akapitem art. 17(6) Dyrektywy i narusza art. 17(2) jeśli skutkuje zwiększeniem po wejściu w życie VI Dyrektywy, zakresu istniejących wyłączeń , w ten sposób oddalając się od celu Dyrektywy. Art. 17(6) VI Dyrektywy wprowadził zasadę, że prawo do odliczenia podatku VAT nie może ulec ograniczeniu po wejściu w życie tej Dyrektywy. Odnosząc zasadę zawartą w art. 17 (6) VI Dyrektywy do rozpatrywanej zdaniem spółki, przed dniem 1 maja 2994 istniała możliwość odliczenia podatku z faktur VAT w przypadku poniesienia wydatków , które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z powodu przekroczeń norm w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Możliwość odliczenia podatku VAT w takiej sytuacji przewidywał art. 25 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.01.1993 o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz.U. Nr 11 poz 50 - ze zm), który stanowił, że ograniczenie odliczania podatku VAT, zawarte w art. 25 ust 1 pkt 3 tej ustawy nie dotyczy " części wydatków, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z powodu przekroczeń norm w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym"

Spółka prezentuje stanowisko, zgodnie z którym prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na reprezentacje przysługuje jej również po dniu 1 stycznia 2007, niezależnie od spełnienia warunku , o którym mowa w art. 88 ust 3 pkt 3 (opodatkowania nieodpłatnych czynności na podstawie art. 7 ust 2 czy art. 8 ust 2 ustawy o VAT). W ocenie spółki z przepisu art. 88 ust.1 pkt 2 ustawy o VAT można wywnioskować, że wydatki które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z powodu przekroczenia norm określonych w ustawach o podatku dochodowym są wydatkami, które w normalnych okolicznościach mogłyby zostać zaliczone do tych kosztów. Zdaniem spółki rozwiązanie przyjęte w art. 88 ust 1 pkt 2 ustawy o VAT podkreśla hipotetyczność zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów, odnosząc się w istocie rzeczy nie do faktycznego zaliczenia przez podatnika wydatku do kosztów ale od abstrakcyjnej możliwości zaliczenia tego wydatku do kosztów uzyskania przychodów. Reasumując spółka stwierdziła, że dla prawa do odliczenia podatku naliczonego nie ma znaczenia, że wydatki na reprezentacje i reklamę przekroczyły określony limit lub nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodu.

Dyrektor Izby Skarbowej działający w imieniu Ministra Finansów -Biuro Krajowej Interpretacji Podatkowej, w dniu [...] wydał interpretację podatkową Nr [...] uznając stanowisko skarżącej za nieprawidłowe.

W tej interpretacji załatwiono wniosek spółki w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami na reprezentację. Kwestia dotycząca stanu faktycznego w podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami na cele reprezentacji i reklamy została przez organ rozstrzygnięta w odrębnej interpretacji z dnia [...] Nr [...].

W uzasadnieniu Dyrektor podniósł, iż spółka od 1 grudnia 2008 ma prawo do odliczenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupu towarów i usług związanych z wydatkami na cele reprezentacji, wówczas gdy ich zakup związany jest ze sprzedażą opodatkowaną. Natomiast w okresie do dnia 30 listopada 2008 nie miała prawa do obniżenia podatku naliczonego , zgodnie z art. 88 ust 1 pkt 2 ustawy o VAT, gdyż wydatki na reprezentację nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, chyba że występują okoliczności wskazane w art. 88 ust 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług. To znaczy gdy nieodpłatne przekazanie towarów zostało opodatkowane, spółce przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, mimo, że wydatek nie stanowił kosztu uzyskania przychodu.

Na podst. art. 16. 1. pkt 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U z 2000 r nr 54 poz 654 ze zm) w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 20007 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomi...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »