Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

01.10.2009

Orzecznictwo: Bezumowne korzystanie z gruntu i podatek od nieruchomości

Z akt sprawy wynika, że na gruntach zarządzanych przez N. D., posadowiona jest linia energetyczna napowietrzna, eksploatowana przez Spółkę E. O. z P. To oznacza, że na gruntach zarządzany przez N., inny podmiot prowadzi działalność gospodarczą związaną z przesyłaniem energii elektrycznej. Dalej uznano za bezsporne, że Spółka E. korzysta z gruntów zarządzanych przez N. bezumownie, zabiegając i ustalając każdorazowo o zgodę na wykonanie prac na terenie zajętym pod linie przesyłowe związanych z ich eksploatacją. Przy tak ustalonym stanie faktycznym spornym jest, na kim ciąży obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości, od gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej a pozostających w zarządzie N. D. Czy na zarządcy, który faktycznie włada gruntem, czy na podmiocie prowadzącym na części gruntów pozostających w zarządzie N., działalność gospodarczą w zakresie przesyłania energii elektrycznej, nie mając do tych gruntów żadnego tytułu prawnego.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Zygmunt Chorzępa (spr.), Sędziowie Sędzia NSA Marian Jaździński, Sędzia WSA Alicja Polańska, Protokolant Lidia Maląg, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 23 kwietnia 2009 r. sprawy ze skargi N. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2007 r. oddala skargę

Uzasadnienie

Decyzją z dnia [...]r., na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - ordynacja podatkowa /Dz.U. Nr 8 poz. 60 z 2005r. ze zm./ w związku z art. 1a ust. 1 pkt 3, art. 2 ust. 1 pkt 3, art. 3 ust. 1 i art. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. Nr 121 poz. 844 z 2006r. ze zm./ Samorządowe Kolegium Odwoławcze w S., po rozpatrzeniu odwołania N. D. od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy D. z dnia [...]r. określającej wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za rok [...], utrzymało w mocy decyzję organu podatkowego I instancji.

W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy wskazał, iż organ I instancji określił N. D. podatek od nieruchomości za [...]r. w kwocie [...] zł po przeprowadzeniu postępowania podatkowego i stwierdzeniu, iż podatnik błędnie zakwalifikował grunty o powierzchni [...] m2 położone pod napowietrzonymi liniami energetycznymi.

Organ I instancji ustalił, że sporne grunty są wyłączone z produkcji rolnej i leśnej, w ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego oznaczone są symbolem Tr - tereny różne ([...] m2) i podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości oraz Ls - lasy ([...] m2), R - grunty rolne ([...] m2), które podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości tylko w przypadku zajęcia ich na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż leśna i rolna.

Za bezsporne organ uznał, że na wskazanych gruntach znajdujące się w zarządzie N. D., posadowione są linie energetyczne będące własnością "zakładów energetycznych". Mając na uwadze określenie gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - art. 1a pkt 3 ustawy - organ wskazał, że wskazane grunty spełniają przesłanki tego określenia i zgodnie z przepisem art. 3 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych na N., jako podmiocie faktycznie władającym gruntami ciąży obowiązek podatkowy.

Konstrukcja podatku od nieruchomości wskazuje, że należy on do grupy podatków od posiadania majątku, co oznacza, że podatnikiem podatku od nieruchomości jest podmiot, który faktycznie włada tym majątkiem. Jak organ ustalił grunty zostały udostępnione "zakładom energetycznym" na posadowienie na nich słupów przesyłowych oraz rozciągnięcie pomiędzy nimi sieci energetycznych, a także w celu utrzymania i umożliwienia eksploatacji linii elektroenergetycznych. To wskazuje, że grunty te zajęte są na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z przesyłaniem energii elektrycznej, a więc działalności innej niż działalność leśna i rolna. Na wyłączenie przedmiotowych gruntów z produkcji leśnej wskazuje fakt, że większość gruntów pod liniami elektroenergetycznymi została sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako tereny oznaczone symbolem Tr. Zostały one wydzielone specjalnie na potrzeby tych linii energetycznych. "Z. " na podstawie decyzji administracyjnych wnosiły wszelkie opłaty i odszkodowania związane z uzyskaniem zgody na ich budowę oraz uiszczały odszkodowania za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej. Na przedmiotowych gruntach działalność leśna przez Nadleśnictwo nie jest prowadzona.

Wskazując na powyższe, organ podatkowy I instancji wywiódł, że choć zarządcą gruntów nie jest przedsiębiorca (N.) to zgodnie z przepisem art. la pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, grunty te jako związane z prowadzeniem działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu według stawek najwyższych, a podatnikiem jest N.

W odwołaniu od powyższej decyzji strona wniosła o jej uchylenie w części dotyczącej podatku w kwocie [...] zł podnosząc, że wskazane w decyzji przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie mogą mieć zastosowania w przedmiotowej sprawie, gdyż Nadleśnictwo obowiązuje pismo Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Skarżący podał własne wyliczenie podatku od gruntów położonych pod liniami energetycznymi, którego łączna kwota wynosi [...] zł.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w S. rozpatrując odwołanie wskazało, że zgodnie z art. 2 ust. l ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Z kolei, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają te grunty, które nie są użytkami rolnymi i lasami jako opodatkowane podatkiem rolnym i leśnym z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (art. 2 ust. 2 ustawy), zaś na gruncie art. 3 ust. 1 pkt 4 w/w. ustawy, podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (...).

Dalej SKO wskazując na przepisy art. 2 ust. 2, art. 3 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy podatkowej wywiodło, że grunty, które są użytkami rolnymi i leśnymi jeżeli są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości a obowiązek podatkowy dotyczący przedmiotów opodatkowania (gruntów) wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w Zarządzie Państwowego...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »