Jedna sprzedaż i dwie faktury na różne kwoty

Z uzasadnienia: Zarówno w odwołaniu, jak i w skardze zarzuty dotyczyły wyłącznie ustaleń i rozstrzygnięcia organów w tym zakresie. Ustalono, że w trzech przypadkach podatniczka udokumentowała powyższe transakcje podwójnymi fakturami o tożsamych danych, różniącymi się jedynie wartością a w pozostałym istniała rozbieżność w fakturach i umowach komisu. Kwestia oceny przeprowadzonych dowodów, jak również zupełność postępowania przeprowadzonego w zakresie spornych transakcji, była istotą sporu pomiędzy skarżącą i organami.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Najda-Ossowska (spr.) Sędziowie: Sędzia WSA Ewa Kruppik-Świetlicka Sędzia WSA Mirella Łent Protokolant Asystent sędziego Waldemar Dąbrowski po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 28 lipca 2009 r. sprawy ze skargi P. C. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję 2. określa, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości 3. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w B. na rzecz P. C. kwotę 775 (siedemset siedemdziesiąt pięć) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania

Uzasadnienie

Zaskarżoną decyzją utrzymana została w mocy decyzja Naczelnika [...]Urzędu Skarbowego w T. określająca skarżącej wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004 rok w kwocie 4.357 zł oraz wysokość odsetek za zwłokę w kwocie 143 zł od nieuregulowanej w terminie zaliczki na podatek dochodowy za grudzień 2004 roku.

W uzasadnieniu decyzji organ powołał następujące ustalenia faktyczne i prawne: w 2004r skarżąca prowadziła działalność gospodarczą, której przedmiotem był handel używanymi pojazdami na zasadach komisu pod firmą A.

W trakcie kontroli, badając zapisy w księgach podatkowych prowadzonej działalności gospodarczej ustalono, że skarżąca: 1) zaniżyła przychód o kwotę 25.653,17 zł poprzez niezaewidencjonowanie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów: przychodu z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym utrzymywanym w związku z wykonywaną działalnością w kwocie 73,55 zł, przychodu z tytułu prowizji bankowych w kwocie 3.530,43 zł oraz zaniżenie przychodu z tytułu prowizji ze świadczenia usług komisu w łącznej kwocie 22.049,19 zł oraz 2) zaniżyła koszty uzyskania przychodów o kwotę 260,60 zł poprzez niezaewidencjonowanie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wydatków związanych z przychodem z tytułu prowizji i opłat bankowych dotyczących prowadzenia konta bankowego utrzymywanym w związku z wykonywaną działalnością, a także zawyżyła koszty uzyskania przychodów o kwotę 158,00 zł poprzez zaewidencjonowanie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów podatku naliczonego niepodlegającego odliczeniu, który powinien być uznany za koszt uzyskania przychodu.

W efekcie poczynionych ustaleń Naczelnik [...]Pierwszego Urzędu Skarbowego w T. wydał [...]r decyzję określającą skarżącej wysokość zobowiązania podatkowego oraz wysokość odsetek za zwłokę od nieuregulowanej w terminie zaliczki na podatek dochodowy za grudzień 2004r.

Skarżąca w odwołaniu od tej decyzji zarzuciła naruszenie art. 14 i art. 19 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm. - dalej ustawy pdof) oraz art. 120, 121 i 122 Ordynacji podatkowej oraz wniosła o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji i wstrzymanie jej wykonania.

Podatniczka w odwołaniu kwestionowała jedynie ustalenia organu w przedmiocie przychodu ze sprzedaży komisowej i wynikającej stąd wysokości jej prowizji w przypadku czterech transakcji. Zarzuciła, że w tym zakresie organ podatkowy nie przesłuchał wszystkich stron umowy i nie ustalił cen rynkowych właścicielom samochodów wstawionych do komisu, tj. komitentom. Podniosła przy tym, iż kontrolujący nie naliczyli wartości transakcji biorąc pod uwagę ich wartość rynkową z uwzględnieniem art. 19 ust. 3 i 4 ustawy pdof.

Rozpatrując odwołanie organ II instancji stwierdził, iż zarzuty, a zwłaszcza zarzut naruszenia przepisu art. 14 ustawy w brzmieniu obowiązującym w 2004r, nie zasługują na uwzględnienie.

W ocenie organu przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu cyt. przepisu powstaje w chwili dokonania (spełnienia) świadczenia, przy czym dla określenia chwili powstania przychodu bez wpływu pozostaje okoliczność, czy zapłata należności za świadczenie została rzeczywiście otrzymana.

W zakresie spornych ustaleń organ odwoławczy wskazał na zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, w tym przesłuchania świadków, umowy kredytowe i faktury dostarczone przez bank udzielający kredytu na zakup samochodu, z których wynika, iż wartość sprzedawanych samochodów (w czterech przypadkach) nie była zgodna z wartością rzeczywistą przeprowadzonej transakcji. Ustalono, że w okresie od października do grudnia 2004r. skarżąca zaniżyła prowizję z tytułu sprzedaży czterech samochodów w łącznej kwocie 22.049,19 zł, na którą składały się następujące różnice prowizji:

1) 9.426,23 zł - kupujący J.J. O., samochód F. rok prod. 1996,

2) 6.147,54 zł - kupujący M. S. (obecnie C.), samochód O. rok prod. 1999,

3) 6.147,54 zł - kupujący J. S. samochód F. W. rok prod. 1995,

4) 327,88 zł - kupujący S. Z., samochód R. M.rok prod. 1996.

W trzech przypadkach zakupu samochodów, tj. przez J.J. O., M. S. oraz J. S., skarżąca wystawiła dodatkowe faktury w celu przedstawienia ich przez kupujących w banku, dla uzyskania większego kredytu niż wartość samochodu. W związku z powyższym transakcje kupna-sprzedaży dokumentowane były przez podwójnie wystawione faktury, które posiadały ten sam numer, podpis kupujących, ale opiewały na inne wartości,

Natomiast w ostatnim przypadku, gdzie kupujący w rozliczeniu pozostawił stary samochód dokonując dopłaty brakującej kwoty, stwierdzono znaczne różnice w dokumentach przedstawionych przez kupującego i skarżącą. Umowa komisu, którą dysponował S. Z. opiewała na wyższą kwotę (19.000 zł), niż umowa, którą posiadała skarżąca (15.800 zł). Z zeznań świadka wynika, iż nie był on świadomy posiadania umowy, która również nie odzwierciedla faktycznie zapłaconej przez niego kwoty tj. 17.600 zł, przy czym 17.000 zł stanowiło wartość pozostawionego w rozliczeniu samochodu, a gotówką dopłacił 600 zł.

Organ wskazał, że świadkowie M. S. i J. S. przyznały, że specjalnie spisały umowy kredytowe z bankiem na wyższe kwoty, aby spłacić inne zobowiązania, potwierdzając tym samym, iż różnica wynikająca z wartości kredytu i ceny zakupionego samochodu została im przez A. wypłacona. Jednakże w obu tych przypadkach kupujące nie przedłożyły żadnego potwierdzenia otrzymania tych kwot.

Ustalono, że nie wszyscy kupujący byli nieświadomi różnicy wynikającej z faktur. Podczas przesłuchań w charakterze świadków część z nich potwierdziła, iż była informowana o niemożności wystawienia dokumentu na wyższą kwotę. Jednak byli też tacy kupujący, którzy nie zauważyli, że pracownik A. wystawiał faktury o wyższej wartości dla banku, zaś niższej dla celów podatkowych.

Z zeznań świadków nabywających samochody wynika, że w siedzibie Komisu znajdował się przedstawiciel banku, który przyjmował od skarżącej dokumenty niezbędne dla udzielenia kredytu, w tym także wystawiane przez nią faktury sprzedaży samochodów.

Natomiast z przedłożonych przez [...] Bank dowodów wynika, że umowy kredytowe sporządzane były na wnioski nabywców pojazdów na podstawie przedstawionych przez nich faktur zakupów wystawionych przez Komis, a ich wysokość - zgodnie z warunkami określonymi w § 1 umów kredytu - została ustalona w wysokości ceny nabycia samochodów, pomniejszonej o wpłatę własną kredytobiorcy i zwiększonej o dodatkowe opłaty związane z udzieleniem kredytu i ubezpieczeniem nabytego pojazdu.

Organ odwoławczy stanął na stanowisku, że skoro w obrocie gospodarczym znajdują się dwa dokumenty o różnych wartościach dotyczące tej samej transakcji, wiarygodnym jest dokument będący w posiadaniu banku, ponieważ na jego podstawie udzielono kredytu, z kolei wartość z niego wynikająca stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Stąd skoro skarżąca wystawiła fakturę sprzedaży i na jej podstawie otrzymała zapłatę, to dokument ten winien być zaewidencjonowany w urządzeniach księgowych, a uzyskiwany przez nią przychód z tytułu zaniżonej prowizji ze sprzedaży pojazdów, także powinien zostać opodatkowany na podstawie cyt. przepisu.

Wartość transakcji ustalono na podstawie materiałów przekazanych przez bank, co zostało dodatkowo potwierdzone przez zeznania świadków. Ponadto J.J. O. posiadali "dowód wpłacenia zaliczki", gdyż na tę okoliczność została umieszczona w umowie kredytowej stosowna adnotacja. Co z kolei spowodowało, iż bank o wartość tego zadatku pomniejszył kwotę do wypłaty z tytułu zapłaty za zakupiony pojazd.

Za nieuzasadniony organ II instancji uznał zarzut, że bez uzasadnienia odmówiono wiary zeznaniom M. S. i J. S.. Organ pierwszoinstancyjny uzasadnił swoje stanowisko wskazując, że o wartości transakcji w tych dwóch przypadkach zdecydowały materiały prze...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »