Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

17.08.2009

Zaliczenie do KUP odpisów amortyzacyjnych urządzeń wykorzystywanych również dla celów osobistych

Z uzasadnienia: "Funkcjonalnie wystarczające jest wykazanie związku używania określonego środka trwałego z prowadzeniem działalności gospodarczej, w taki sposób, że dany środek służy przede wszystkim tejże działalności. Z przyczyn prakseologicznych ustawa nie wymaga ani wykazania, ani zaistnienia wyłączności takiego związku. Przy ustaleniu głównego celu wykorzystania środka trwałego jego osobiste i uboczne wykorzystywanie przez podatnika lub członków jego rodziny nie jest wystarczającym powodem wyłączenia".

1. Wyrokiem z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie I SA/Bk 188/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu skargi Tadeusza S. uchylił zaskarżoną decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 18 stycznia 2007r., stwierdził że nie podlega ona wykonaniu w całości oraz zasądził na rzecz skarżącego koszty postępowania. Wyrok wydano w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy.

2. Decyzją z dnia 30 października 2006 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego określił Tadeuszowi S. wysokość odsetek za zwłokę od nie uiszczonych w terminach płatności zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiące: maj, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień 2003 r., liczone na dzień 30 kwietnia 2004 r. tj. ostatni dzień ustawowego terminu do złożenia zeznania rocznego, w kwocie 963,00 zł.

3. Skarżący złożył odwołanie do Dyrektora Izby Skarbowej, zarzucając decyzji naruszenie przepisów art. 23, art. 121, art. 122, art. 123, art. 125 § 1 i art. 180 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 68, poz. 60 ze zm., zwanej dalej Ordynacją podatkową) oraz przepisów art. 22 ust. 1 i 8, art. 22j, art. 22 k ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. w Dz. U. Z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm., zwanej dalej u.p.d.o.f.) i wnosząc o uznanie jako koszty uzyskania wymienionych w treści odwołania przychodów.

4. Decyzją z dnia 18 stycznia 2007 r. Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji. W uzasadnieniu wskazał, że skarżący wykonywał czynności - sprzedaż żwiru i pospółki, które należało zaliczyć do działalności gospodarczej. Przychody z wykonywania tych czynności uzyskał w miesiącach marzec - grudzień 2003r. Ze względu na art. 9a ust. 2 u.p.d.o.f. i art. 29 ust.1 ustawy z dnia 20 stycznia 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) oraz złożenie wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej po upływie ustawowego terminu, organ stwierdził, iż za rok 2003 powinien opłacać podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych i utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

Regulację prawną dotyczącą obliczania i wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej stanowią przepisy zawarte w art. 44 ust.1 pkt 1, ust. 3 i ust. 6 u.p.d.o.f., na podstawie których podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej są obowiązani wpłacać zaliczki miesięczne według zasad określonych w ust. 3, w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za grudzień, w wysokości należnej za listopad, uiszcza się w terminie do 20 grudnia. W terminach płatności zaliczek za miesiąc od stycznia do listopada podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym deklaracje według ustalonego wzoru o wysokości dochodu osiągniętego od początku roku. Zgodnie z art. 51 § 1 i art. 51 § 2 Ordynacji podatkowej nie zapłacone w terminie płatności zaliczki na podatek dochodowy stanowią zaległość podatkową. Na podstawie art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej od zaległości podatkowych naliczane są odsetki za zwłokę.

5. W skardze skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skarżący wniósł o uchylenie decyzji Dyrektora Izby Skarbowej, zarzucając jej naruszenie przepisów art. 22 ust. 1 oraz art. 22a ust. 1 u.p.d.o.f. przez błędną ich interpretację oraz naruszenie zasad postępowania podatkowego określonych w Ordynacji podatkowej, a w szczególności art. 121, art. 122, art. 123 § 1, art. 125 § 1, art. 180, art. 181, art. 187 § 1, art. 188 oraz art. 210 § 4.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej wniósł o jej oddalenie.

6. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uchylając zaskarżoną decyzję stwierdził, że w wyniku przeprowadzonych postępowań podatkowych skarżący stał się adresatem dwóch decyzji dotyczących jego rozliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 r.

W decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 30 października 2006 r., utrzymanej następnie w mocy decyzją Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 18 stycznia 2007 r. określone zostało zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 r. wysokości 18.654,00 zł. W decyzji z tego samego dnia, będącej przedmiotem niniejszej skargi, organ podatkowy określił skarżącemu odsetki za zwłokę od nie uiszczonych w terminie płatności zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiące maj, lipiec-grudzień 2003 r., liczone na dzień 30.04.2004 r. tj. ostatni dzień ustawowego terminu do złożenia zeznania rocznego, w kwocie 963,00 zł.

Zdaniem Sądu I instancji bezsporne było, że w 2003 r. z tytułu uzyskiwania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej skarżący winien opłacać podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych, gdyż wyrokiem z dnia 12 kwietnia 2006 r., sygn. akt I SA/Bk 270/05, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku oddalił skargę Tadeusza S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 18 lipca 2005 r., utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w Siemiatyczach z dnia 24 marca 2005 r., wydaną w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji w sprawie ustalenia wysokości karty podatkowej na rok 2003.

Skarżący zakwestionował natomiast ustalenia organu dotyczące wysokości kosztów uzyskania przychodów w zakresie: wartości zużytego oleju napędowego, wartości innych kosztów związanych z eksploatacją środków trwałych, kosztów amortyzacji spycharki, kosztów amortyzacji ciągnika, kosztów robocizny, naprawy środków trwałych i reprezentacji firmy.

6.1 Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że materiał dowodowy nie został zgromadzony i oceniony w sposób pozwalający na dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego. W jego ocenie zaskarżona decyzja nie spełnia wymogów wskazanych w uzasadnieniu dyrektyw prawidłowego przeprowadzenia postępowania podatkowego. Nie zostały wyjaśnione wszystkie okoliczności podnoszone przez podatnika, a materiał dowodowy oceniono z naruszeniem zasady wynikającej z art. 191 Ordynacji podatkowej.

Sąd wskazał, że organy nie wyjaśniły w sposób nie budzący wątpliwości, czy prace odkrywkowe i eksploatacja środków trwałych odbywały się w 2003 r. w takim zakresie, jaki twierdzi skarżący. Weryfikacja wiarygodności oświadczeń kontrahentów przedstawionych przez skarżącego wymaga przeprowadzenia dowodów z ponownego przesłuchania w charakterze świadków osób, które złożyły pisemne oświadczenia. Mogą one potwierdzić twierdzenia skarżącego o skali prowadzonej odkrywki na terenie objętym koncesjonowanym wydobyciem żwiru i pospółki oraz wielkości zużytego oleju napędowego. Wskazano również, że organ winien również zbadać i porównać poziom zużycia oleju napędowego w spornym okresie w stosunku do ilości sprzedanego przez stronę w 2003 r. żwiru płukanego. Porównanie to może wykluczyć zasadność posłużenia się przez organy materiałami kontroli podatkowej przeprowadzonej u skarżącego w latach 2004-2005.

6.2. Odnosząc się do szacunkowego ustalenia kosztów robocizny dokonywanych napraw środków trwałych, Sąd I instancji przyjął, że organy mają obowiązek zbadać, czy zakupione części były tego rodzaju, iż z technicznego punktu widzenia wykluczyć można ich montaż bez udziału osób trzecich i w tym kontekście ocenić oświadczenia strony o fakcie ponoszenia kosztów robocizny montażu tych części.

6.3. W ocenie Sądu I instancji organy niezasadnie nie uwzględniły stawek amortyzacyjnych dotyczących spycharki i pompy wodnej, zastosowanych przez skarżącego. Możliwość stosowania przez podatników indywidualnych stawek amortyzacyjnych do określonej grupy środków trwałych przewiduje art. 22j u.p.d.o.f. Środki trwałe dla celów amortyzacji w rozumieniu tego przepisu ustawodawca uznaje za używane, jeżeli podatnik wykaże, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 6 miesięcy. Przy braku dokumentu zawarcia umowy sprzedaży środka trwałego, odpowiednim dowodem na wykazanie powyższej okoliczności może być oświadczenie sprzedawcy. Takie oświadczenie zostało przedłożone przez stronę w niniejszej sprawie i wynika z niego, że Henryk K. sprzedał w 2000 r. skarżącemu spycharkę wcześniej przez niego używaną przez 3 lata oraz pompę wodną - używaną przez okres 20 lat. Jeśli organ kwestionował wiarygodność takiego oświadczenia, powinien dokonać przesłuchania składającego oświadczenie w charakterze świadka. Wówczas ocena tak zgromadzonego materiału dowodowego pozwoli na dokonanie wyczerpujących ustaleń faktycznych w tym zakresie.

6.4. Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego organy bezzasadnie odmówiły również skarżącemu zaliczenia ciągnika rolniczego do środków trwałych i możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia tego pojazdu. Przywołując art. 22a ust. 1 u.p.d.o.f. oraz 23a pkt 1 u.p.d.o.f. Sąd I instancji podkreślił, że prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wykorzystywanych nabytych środków trwałych ustawodawca uzależnia m.in. od faktycznego wykorzystywania ich na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wykładnia cytowanego uregulowania nie daje jednak podstaw do przyjęcia, że z uprawnienia tego nie mogą korzystać podatnicy wykorzystujący środki trwałe poza potrzebami związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą również do innych celów. Brak możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych dotyczy wyłącznie podatników nie wykorzystujących w ogóle tych środków na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

6.5. Rozważając zarzuty dotyczące kosztów reprezentacji, Sąd I Instancji stwierdził, że wyjaśnienia skarżącego o poniesieniu wydatków na kawę, herbatę, napoje, cukier itp., nie poparte stosowną dokumentacją źródłową, potwierdzają oświadczenia kontrahentów przedłożone wraz z odwołaniem od decyzji organu pierwszej instancji. Wydatki na powyższe produkty są to typowe koszty reprezentacji w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 23 u.p.d.o.f. i podlegają ograniczeniu określonemu w tym przepisie. Oświadczenia kontrahentów mogą potwierdzać stanowisko strony w przedmiocie faktycznego poniesienia wydatków na reprezentację. Wydatki te mogły zatem jako koszty reprezentacji wpłynąć na zwiększenie przychodów.

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »