Orzecznictwo: Przekroczenie limitu kosztów wynikającego z kilometrówki a prawo do odliczenia VAT

Przedmiotem sporu pomiędzy organami a stroną skarżącą były zagadnienia dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego, w sytuacji nie uwzględnienia poniesionych przez Spółkę wydatków, jako kosztów uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Sławomir Presnarowicz, Sędziowie asesor WSA Jacek Pruszyński (spr.),, sędzia WSA Wojciech Stachurski, Protokolant Beata Rusiecka, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 24 lutego 2009 r. sprawy ze skargi R. Spółka z o.o. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] stycznia 2008 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od stycznia do grudnia 2004 r. oraz ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego za te miesiące 1. uchyla zaskarżoną decyzję w części dotyczącej miesięcy: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik 2004 r.; 2. w pozostałym zakresie oddala skargę; 3. stwierdza, że zaskarżona decyzja w zakresie w jakim została uchylona nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku; 4. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w B. na rzecz strony skarżącej kwotę 729 zł (słownie: siedemset dwadzieścia dziewięć złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

Naczelnik P. Urzędu Skarbowego w B. decyzją z [...].10.2007 r. Nr [...]dokonał rozliczenia "R." Spółki z o. o. w B. (dalej zwana jako "Skarżąca", "Spółka") w zakresie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od stycznia do grudnia 2004 r. oraz ustalił dodatkowe zobowiązanie podatkowe za ww. okresy. Organ zakwestionował odliczenie podatku naliczonego wynikającego z: faktury VAT nr [...] z 13.05.2004 r. wystawionej przez Szkołę Podstawową nr [...] w B. za wynajem pomieszczeń; faktur VAT dokumentujących wydatki związane z użytkowaniem przez przedstawicieli handlowych samochodów marki [...] (o nr rej. [...] i [...]) oraz faktur VAT dotyczących wydatków związanych z eksploatacją (w tym czynsz za najem) samochodu osobowego marki [...] (nr rej. [...]). Wskazał, że w związku z tym, iż powyższe wydatki stosownie do art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm., dalej w skrócie jako: "u.p.d.p.") nie stanowią kosztów uzyskania przychodu Spółki, podatek VAT wynikający z dokumentujących je faktur nie podlega odliczeniu od podatku należnego na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm., dalej w skrócie jako: "u.p.t.u.p.a.") oraz art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm., dalej w skrócie jako: "u.p.t.u."). Organ podatkowy wskazał też na nieprawidłowe odliczenie przez Skarżącą podatku naliczonego z faktur VAT wystawionych przez T. R. za najem samochodu ciężarowego marki [...] (nr rej. [...]) uzasadniając, iż stosownie do art. 86 ust. 7 u.p.t.u. stronie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w wysokości 50 % kwoty podatku zawartej w tych fakturach.

W odwołaniu od powyższej decyzji Spółka zarzuciła, iż organ I instancji bezzasadne zakwestionował prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług związanych z eksploatacją samochodów używanych przez akwizytorów oraz z faktur związanych z używaniem samochodu [...]. Wskazała też, iż bezprawne było nałożenie sankcji w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego.

Dyrektor Izby Skarbowej w B. decyzją z [...].01.2008 r. nr [...] za miesiące styczeń, maj, sierpień i listopad 2004 r. utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji, natomiast za miesiące luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, wrzesień, październik i grudzień 2004 r. uchylił zaskarżoną decyzję i określił zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług te okresy oraz ustalił dodatkowe zobowiązanie podatkowe. W uzasadnieniu decyzji wskazano, że organ I instancji kwestionując odliczenie przez Spółkę podatku naliczonego z faktur VAT związanych z używaniem samochodu osobowego marki [...] opierał się na ustaleniach poczynionych w decyzji Naczelnika P. Urzędu Skarbowego w B. z [...].10.2007 r. nr [...] w sprawie podatku dochodowego za 2004 r. Jednakże Dyrektor Izby Skarbowej w B. po rozpoznaniu odwołania od ww. decyzji (w decyzji z [...].01.2008 r. nr [...]) uznał, iż wydatek w kwocie 17.600 zł poniesiony przez Skarżącą z tytułu czynszu za najem samochodu [...] na podstawie umowy najmu z J. S. w oparciu o art. 15 ust. 1 u.p.d.p. stanowić będzie koszt uzyskania przychodu. Wydatki te bowiem, jako wydatki z tytułu uprawnienia do korzystania z samochodu stanowią odrębną pozycję kosztów uzyskania przychodów, nie wchodzącą do limitu wynikającego z art. 16 ust. 1 pkt 51 u.p.d.p. Odnośnie natomiast wydatków dotyczących bieżących kosztów eksploatacji uznano, iż wobec nieprowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, wydatki te stosownie do ww. przepisu nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. W konsekwencji organ odwoławczy stwierdził, iż w niniejszej sprawie Spółce na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u.p.a. i art. 88 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u. przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesienie wydatków związanych z należnością z tytułu czynszu za najem samochodu [...], prawo to nie przysługuje natomiast w przypadku pozostałych wydatków związanych z eksploatacją tego samochodu.

Dyrektor Izby Skarbowej podtrzymał stanowisko organu I instancji odnośnie zakwestionowania prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki związane z użytkowaniem przez przedstawicieli handlowych samochodów marki [...] stanowiących własność Skarżącej, ze względu na brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Wskazano, że wydatki te związane byłby z przychodem Spółki w sytuacji, gdyby nastąpiło zwiększenie wynagrodzenia akwizytorów lub po otrzymaniu refaktury. Organ odwoławczy podzielił również stanowisko organu I instancji odnośnie pozostałych ustaleń zawartych w zaskarżonej decyzji zaznaczając, że nie były one kwestionowane przez Skarżącą. Organ nie zgodził się z zarzutem, iż ustalenie dodatkowego zobowiązania podatkowego jest niezgodne z postanowieniami Pierwszej i Szóstej Dyrektywy. Wskazał, że dodatkowe zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w art. 109 u.p.t.u. ma charakter sankcji administracyjnej, nie posiada natomiast cech podatku obrotowego, nie jest podatkiem wielofazowym i nie obciąża wartości dodanej. Wskazując na powyższe organ stwierdził, iż wprowadzenie tej sankcji nie stanowi odstępstwa od stosowania przepisów Szóstej Dyrektywy nr 77/388/EWG.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Spółka zaskarżyła decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w części, tj. za miesiące styczeń, luty, marzec i kwiecień 2004 r. - w całości, za maj 2004 r. - w zakresie kwoty zobowiązania przekraczającej kwotę 42.918 zł, za czerwiec 2004 r. - w zakresie kwoty zobowiązania przekraczającej kwotę 31.679 zł, za lipiec 2004 r. - w zakresie kwoty zobowiązania przekraczającej kwotę 28.461 zł, za sierpień 2004 r. - w zakresie kwoty zobowiązania przekraczającej kwotę 6.295 zł, za wrzesień 2004 r. - w zakresie kwoty nadwyżki przekraczającej kwotę 57.966 zł, za październik 2004 r. - w zakresie kwoty zobowiązania przekraczającej kwotę 14.412 zł oraz w zakresie ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług w całości.

Zaskarżonej decyzji zarzuciła naruszenie:

1. art. 10 ust. 2 pkt 1, art. 25 ust. 1 pkt 3, art. 27 ust. 5 i 6 u.p.t.u.p.a.,

2. 88 ust. 1 pkt 2, art. 99 ust. 12 i art. 109 ust. 4 i 5 u.p.t.u.,

3. l i VI Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich.

Wskazując na powyższe zarzuty Skarżąca wniosła o uchylenie decyzji w zaskarżonej części. W uzasadnieniu wskazano, że zaskarżenie decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w części wynika z faktu, ze strona nie kwestionuje nieprawidłowości przy odliczeniu podatku naliczonego od faktury VAT nr [...] z 13.05.2004 r. za wynajem sali gimnastycznej oraz faktur VAT wystawionych w miesiącach maj-grudzień 2004 r. przez T. R. za najem samochodu [...]. Skarżąca nie uznała natomiast pozostałych zarzutów dotyczących nieprawidłowego rozliczenia podatku VAT w roku 2004 i ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »