Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

30.07.2009

Orzecznictwo podatkowe: Dwuinstancyjność postępowania podatkowego

Z uzasadnienia: Jak wynika z treści decyzji organu I instancji oraz decyzji organu II instancji, organ odwoławczy dokonując ponownego rozpatrzenia sprawy, pominął w zupełności kwestię dodatkowego zobowiązania podatkowego ustalonego przez organ I instancji odnośnie niektórych miesięcy 2003 r., jakby nie zauważył, że organ I instancji w swojej decyzji zawarł takie orzeczenie. W związku z tym zarówno w sentencji decyzji jak i w jej uzasadnieniu nie odniósł się do tej okoliczności, nie dokonał ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego, ale także nie ustosunkował się do prawidłowości rozstrzygnięcia organu w tym zakresie i powołanych jako podstawę prawną przepisów.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Lidia Błystak (sprawozdawca), Sędziowie Sędzia WSA Anetta Chołuj, Sędzia WSA Dagmara Dominik, Protokolant Anna Wojtowicz, po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2009 r. przy udziale sprawy ze skargi A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w S na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2003 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. wstrzymuje wykonanie uchylonej decyzji, III. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej we W. na rzecz strony skarżącej kwotę 5.617 (pięć tysięcy sześćset siedemnaście) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia [...] Nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) oraz § 48 ust. 4 pkt 5 lit. b oraz lit. c rozporz. Min. Fin. z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia [...] Nr [...] określającą firmie A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podatek od towarów i usług za poszczególne miesiące 2003 r. Przedmiotem działalności Spółki był hurtowy obrót materiałami budowlanymi oraz sprzedaż drzwi, okien i urządzeń gazowych wraz z montażem na terenie całego kraju. Montaż drzwi, okien i urządzeń gazowych strona zlecała podwykonawcom, kontrahentami strony były głównie osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. Podwykonawcami byli: B K. Ś.; C B. T.; D P. K.; E F. Z. W toku postępowania stwierdzono, że strona zawyżyła podatek naliczony z faktur VAT zakupu dokumentujących czynności, które nie zostały wykonane lub w których podano kwoty niezgodne ze stanem faktycznym, w wysokości 102.579 zł. Zakwestionowane w poszczególnych miesiącach kwoty podatku naliczonego wynikają z faktur wystawionych przez podwykonawców.

C B. T. wystawił na rzecz strony [...] faktur na wartość netto 1.202.820 zł. (VAT - 84.241,50 zł.) z tytułu montażu [...] szt. drzwi, [...] szt. okien oraz [...] szt. pieców gazowych. Faktury te podpisane zostały ze strony wystawcy przez D. M.. Płatność za montaż strona uregulowała gotówką w kwocie 532.780,90 zł., co udokumentowano [...] komputerowymi dowodami wypłaty KW wystawionymi w okresie od maja do grudnia 2003 r. przez A W. Z., S. S. spółka jawna, nie potwierdzonymi przez B. T.. Kontrola dokumentacji źródłowej wykazała, że B. T. prowadził działalność gospodarczą w postaci sprzedaży towarów w kiosku wielobranżowym, sprzedaży dokonywał poprzez kasę rejestrującą, w rejestrach sprzedaży VAT, w księdze podatkowej przychodów i rozchodów za 2003 r. nie wykazał żadnej z wystawionych dla Spółki faktur. Z oświadczenia B. T. ([...]) wynika, że nigdy nie świadczył usług udokumentowanych zakwestionowanymi fakturami, nie posiadał uprawnień w zakresie montażu urządzeń gazowych. Przyznał, że faktury wystawiał na polecenie W. Z. i S. S., były to faktury fikcyjne, mógł je wystawiać także jego pracownik D. M.. Do postępowania włączono protokoły przesłuchania B. T. przed organami ścigania, w których opisał jak doszło do wystawiania przez niego fikcyjnych faktur, za które dostawał po 500 zł. lub materiały budowlane, wypisywanie faktur zlecał pracownikowi D. M., który nie wiedział, że faktury poświadczały nieprawdę. B. T. zeznał, że zajmował się budowaniem domów i pracami wykończeniowymi, przez krótki okres zatrudniał [...] pracowników, sprzedawał i montował drzwi, które kupował w A. Z włączonych do akt protokołów kontroli wynika, że w 2003 r. B. T. fakturował również wykonanie usług na rzecz firmy A W. Z. ([...] faktur - 152.400 zł.), F spółka cywilna D. Sz., W. Z. ([...] faktur - 75.000 zł.), G S. S. ([...] faktur - 190.900 zł.). Reasumując stwierdził organ I instancji, iż brak faktur sprzedaży w dokumentacji źródłowej firmy B. T., brak deklaracji VAT-7 za poszczególne miesiące deklarujących wynikający z faktur podatek należny, brak potwierdzenia wykonania przez ten podmiot udokumentowanych fakturami usług przez przesłuchanych świadków, zeznania B. T. przeczącego wykonywaniu usług na rzecz strony, skutkuje uznaniem wystawionych faktur za niezgodne ze stanem faktycznym.

W 2003 r. E F. Z. wystawił na rzecz strony jedną fakturę VAT na kwotę 11.180 zł. (VAT - 782,60 zł.) z tytułu montażu [...] szt. drzwi i [...] szt. okien. Strona wypłaciła przelewem na poczet przedmiotowej faktury kwotę 782,60 zł. - podatek VAT; kwotę 614,90 zł. zryczałtowany podatek dochodowy 5,5% oraz dowodem wypłaty KW z dnia [...] kwotę 10.565,10 zł. nie potwierdzonym przez F. Z.. Działalność F. Z. założył na polecenie W. Z., aby nie stracić u niego pracy. Księgowość firmie E prowadziły księgowe Spółki. F. Z. zaprzeczył, aby montował kiedykolwiek okna wyszczególnione na fakturze, nie otrzymywał nigdy kwot wymienionych na fakturze, za montaż 1 sztuki drzwi otrzymywał 60 zł. Zakończył działalność, gdyż nie mógł się porozumieć z W. Z. co do ponoszonych kosztów (ZUS, wyżywienie, noclegi, płacił pomocnikowi). Wg Biuletynu Cen Asortymentów Robót BCA w 2003 r. cena jednostkowa montażu drzwi wraz z ościeżnicą wynosiła 38,46 zł. Zebrany materiał dowodowy dał podstawy do stwierdzenia, że wystawiona przez firmę E faktura nie wykazuje wartości zgodnych z rzeczywistym stanem.

D P. K. wystawił od maja do lipca 2003 r. [...] faktur VAT wartości 192.000 zł. (VAT-13.440 zł.) na montaż gazowych podgrzewaczy wody. Zapłatę należności wynikających z faktur strona udokumentowała [...] przelewami (kwota 23.861,10 zł.) oraz [...] dowodami wypłaty KW (kwota 227.878,90 zł.), bez potwierdzenia odbioru. P. K. prowadził działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych od [...] do [...]. W dokumentach źródłowych firmy D ujęto powyższe faktury w ewidencji VAT oraz deklaracjach VAT-7. Z zeznań P. K. wynika, że usługi montażu wykonywał tylko dla Spółki, w okresie od marca do października 2003 r., na podstawie umowy o współpracy, nie zatrudniał żądnych pracowników, faktury wystawiała księgowa spółki A, ilości i wartości usług podawał księgowej, w fakturach wykazywał wyższe ilości montaży, aniżeli wykonywał. Poza fakturami strona nie posiada innych dokumentów, jak np. zleceń, które po wystawieniu faktury były niszczone. Strona udostępniła bezpłatnie P. K. samochód do przewozu urządzeń gazowych, pokrywała koszty jego eksploatacji. Usługi montażu wykonywane były w innym okresie, aniżeli wystawiono faktury, cena montażu urządzeń na nich wykazana jest zawyżona, co wynika m. in. z zeznań świadków, a także Biuletynu Cen Robót Instalacyjnych Sekocenbud.

W sierpniu 2003 r. firma B K. Ś., prowadzący w latach 2003-2004 działalność opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych, wystawił na rzecz strony [...] faktur na wartość 58.750 zł. (VAT 4.112,50 zł.) z tytułu montażu [...] szt. gazowych podgrzewaczy wody. Płatności z tytułu tych faktur strona uregulowała przelewami (kwota 7.181 zł.) oraz gotówką (kwota 55.681,50 zł.), bez potwierdzenia odbioru gotówki. Płatności firmy B z tytułu podatku VAT kwota 4.112 zł. oraz podatku dochodowego kwota 3.069 zł. zapłacona została przez stronę przelewem. Pełnomocnikiem do dysponowania rachunkiem bankowym K. Ś. ustanowiony został W. Z...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »