Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

30.06.2009

Orzecznictwo: Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi

Z uzasadnienia: Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. podniósł, iż Skarżąca nie kwestionuje istnienia stosunków handlowych z przedsiębiorstwem jej męża. Nie neguje również okoliczności przyjęcia przez organ podatkowy pierwszej instancji wykonywania świadczeń na rzecz męża na korzystniejszych warunków, aniżeli te stosowane wobec innych kontrahentów. Zdaniem organu odwoławczego okoliczność, iż stosowanie tych korzystniejszych warunków sprzedaży w stosunkach handlowych z przedsiębiorstwem męża doprowadziło do wykazania przez Skarżącą niższych dochodów, nie można było racjonalnie uzasadnić, analizując warunki umów stosowane wobec innych podmiotów.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Wiktor Jarzębowski Sędziowie Sędzia NSA Arkadiusz Cudak Sędzia NSA Bogdan Lubiński (spr.) Protokolant Izabela Ścieszko po rozpoznaniu w Łodzi na rozprawie w dniu 21 maja 2009 r. przy udziale --- sprawy ze skargi M. M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2004. oddala skargę.

Uzasadnienie

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Ł. decyzją z dnia [...]r. Nr [...] określił M. M. wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2004 w kwocie 93.462,00 zł. Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. działając w oparciu o przepis art. 233 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja Podatkowa zaskarżoną do sądu decyzją utrzymał w mocy.

Z akt sprawy wynika, że w 2004 roku podatniczka prowadziła działalność gospodarczą w następujących formach prawnych:

1. "A" s. c. M. M. J. O., w której M. posiadała 95% udziałów,

2. "B" Regionalne Centrum Monitoringu M. M., A. Ł., w której M. M. posiadała 50%,

3. "C" M. M.

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Ł. decyzją z dnia [...]r. Nr [...]określił Skarżącej zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004 r. w wysokości 93.462,00 zł.

W ocenie organu podatkowego pierwszej instancji, Skarżąca dopuściła się następujących uchybień w zakresie obowiązujących norm prawa podatkowego:

- naruszenia art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 14 ust. 1 w związku z art. 25 ust. l i ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DZ. U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 z zm.) poprzez ustalenie warunków transakcji sprzedaży towarów handlowych różniących się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, co skutkowało zaniżeniem dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej "A" o kwotę 9.541,31 zł.

- naruszenia art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 14 ust. 1 w związku z art. 25 ust. 1 i ust. 5 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych poprzez ustalenie warunków transakcji sprzedaży towarów handlowych różniących się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, co skutkowało zaniżeniem dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej pod firmą "C" o kwotę 20.147,59 zł.

- naruszenia art. 22 ust. 1 powyższej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych poprzez zawyżenie kosztów uzyskania przychodów o kwotę 4.682,06 zł. na którą składają się odpowiednio:

1. 236,40 zł stanowiąca ratę podatku od nieruchomości położonej w Ł., przy ulicy A 38 (59,84 m2), która została zaliczona w poczet kosztów podatkowych dwukrotnie,

2. 73,90 zł stanowiąca ratę podatku od nieruchomości położonej w Ł., przy ulicy A 38 (18,70 m2), która została zaliczona w poczet kosztów podatkowych dwukrotnie,

3. 4.371,76 zł stanowiąca 50% wydatków związanych z nieruchomością położoną w Ł. przy ulicy A 38 będącą własnością małżonków M. i P. M., wykorzystywaną dla potrzeb prowadzonej działalności przez oboje małżonków M.

Dochód Skarżącej z działalności prowadzonej w ramach s. c. "B" Regionalne Centrum Monitoringu M. M., A. Ł. w kwocie 78.289,83 zł. przyjęto zgodnie z zeznaniem i końcowymi wnioskami postępowania kontrolnego.

W ocenie Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Ł. - działalność gospodarcza prowadzona przez Skarżącą we wszystkich jej formach - doprowadziła ogółem do zawyżenia zadeklarowanych kosztów uzyskania przychodu o kwotę 4.682,06 zł. oraz zaniżenia uzyskanych przychodów o kwotę 29.688,90 zł.

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Ł. oparł swoje rozstrzygnięcie w zakresie ustalenia powiązań o charakterze rodzinnym na założeniu, iż Skarżąca stosowała w stosunkach handlowych z przedsiębiorstwem swojego męża "D" P. M. znacznie niższe ceny od cen stosowanych wobec podmiotów niezależnych, co dało podstawę do zastosowania art. 25 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm).

Powyższe doprowadziło do zaniżenia dochodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej o kwotę 29.688,90 zł, czego następstwem była konieczność oszacowania dochodu uzyskanego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 października 1997 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez tych podatników (Dz. U. 4 z 1997 r. Nr 128, póz. 833 ze zm).

Wartość rynkową transakcji dokonanych pomiędzy podmiotami powiązanymi organ podatkowy pierwszej instancji określił w oparciu o metodę porównywalnej ceny niekontrolowanej na zasadzie wewnętrznego porównania cen (§ 4 ust. 2 cytowanego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 października 1997 r.)

Stwierdzone przez organ podatkowy zawyżenie kosztów uzyskania przychodu nie zostało przez Skarżącą zakwestionowane w odwołaniu.

Odnosząc się do zasadności przyjęcia przez organ podatkowy pierwszej instancji funkcjonowania szczególnych warunków transakcji z podmiotami powiązanymi. Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. stwierdził, iż zastosowanie metod oszacowania dochodu przewidzianych w art. 25 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zależy od kumulatywnego spełnienia trzech przesłanek określonych w art. 25 ust. 4 pkt 2 w związku z art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy. Przesłankami tymi są:

1. istnienie relacji gospodarczych pomiędzy dwoma podmiotami krajowymi,

2. wykonywanie określonego świadczenia na warunkach korzystniejszych niż ogólnie stosowane,

3. wykazywanie przez te podmioty dochodów niższych od oczekiwanych, bądź niewykazywanie dochodów.

Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. podniósł, iż Skarżąca nie kwestionuje istnienia stosunków handlowych z przedsiębiorstwem jej męża. Nie neguje również okoliczności przyjęcia przez organ podatkowy pierwszej instancji wykonywania świadczeń na rzecz męża na korzystniejszych warunków, aniżeli te stosowane wobec innych kontrahentów. Zdaniem organu odwoławczego okoliczność, iż stosowanie tych korzystniejszych warunków sprzedaży w stosunkach handlowych z przedsiębiorstwem męża doprowadziło do wykazania przez Skarżącą niższych dochodów, nie można było racjonalnie uzasadnić, analizując warunki umów stosowane wobec innych podmiotów.

Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. stwierdził, że organ podatkowy pierwszej instancji ustalił upusty cenowe stosowane wobec przedsiębiorstwa "D" P. M. przedstawiały się w stosunkach handlowych z firmami prowadzonymi przez podatniczkę następująco:

"A" s. c. M. M., J. O. - średnie zaniżenie cen - 13-26% (łączne zaniżenie uzyskanego dochodu: 9.541,31 zł), "C" M. M. - średnie zaniżenie cen 18-24% (łączne zaniżenie uzyskanego dochodu: 20.147,59 zł).

Upusty stosowane wobec takich kontrahentów jak: "E", "F","G", będących największymi odbiorcami produktów sprzedawanych przez Skarżącą, były wyższe niż w stosunkach handlowych z mężem, a mimo to ceny sprzedaży netto stosowane wobec tych odbiorców były także wyższe o...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »