Orzecznictwo: Sprawdź, czy nie jesteś podatnikiem VAT

Skarżący wywodził, iż podatnikiem nie był, a swoje przekonanie w tej kwestii opierał na tym, iż pomimo zarejestrowania działalności gospodarczej w branży remontowo - budowlanej nie świadczył on usług w tym zakresie, a skoro zatem co podkreślał firma ta istniała jedynie "na papierze" nie ciążył też na nim obowiązek rejestracji tej działalności na użytek podatku od towarów i usług w urzędzie skarbowym, jak również nie miał obowiązku prowadzenia stosownej ewidencji, a co za tym idzie obliczania i odprowadzania podatku należnego od osiągniętego obrotu. Ponadto co podkreślał, nabywanie samochodów używanych na terenie państw Wspólnoty Europejskiej, ich import do kraju, a następnie sprzedaż, nawet wielokrotna, jako że nie mieści się w zakresie działalności remontowo - budowlanej, nie może być uznana za czynności podlegające opodatkowaniu, albowiem nie zostały dokonane w ramach profesjonalnej (formalnie zarejestrowanej) działalności handlowej.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Grzegorz Gocki (spr.) Sędziowie Sędzia NSA Gerard Czech Sędzia WSA Marzena Łozowska Protokolant st. sekretarz sądowy Anna Frydryk po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 27 maja 2009r. sprawy ze skargi K. N. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia [...], nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za miesiąc luty 2005 rok oddala skargę

Uzasadnienie

Decyzją z dnia 10 grudnia 2008 r., Nr PP-I/44070-0123/08/MJ Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu w oparciu o art. 233 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - powoływanej dalej jako: Ordynacja, utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 30 kwietnia 2008r., nr PP/44000-385-11/08 określającą K. N. zobowiązanie w podatku od towarów i usług za miesiąc luty 2005r. w wysokości 2.281zł.

Jak wynikało z poczynionych w sprawie ustaleń faktycznych w następstwie przeprowadzonej u podatnika kontroli, nie wykazywał on w poszczególnych miesiącach objętych kontrolą, w tym także w spornym w sprawie okresie rozliczeniowym, podatku należnego z tytułu dokonanych transakcji sprzedaży pojazdów samochodowych. Ujawniono, iż podatnik prowadził działalność gospodarczą pod nazwą N. K. "A" - w odniesieniu do której, już z dniem 28 listopada 2003 r. utracił prawo do zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

W miesiącu lutym 2005 r., skarżący dokonał na terenie kraju sprzedaży samochodów osobowych:

1) Fiat Uno 1,0 KAT na podstawie umowy kupna - sprzedaży z dnia 07.02.2005r. zawartej z Panem W. M. zamieszkałym w O.,

2) Volkswagen Polo 1,0 KAT na podstawie umowy kupna - sprzedaży z dnia 14 lutego.2005r. zawartej z Państwem K. i A. B. zamieszkałymi w K. ,

3) Volkswagen Polo 1,3 KAT na podstawie umowy kupna - sprzedaży z dnia 18 lutego 2005r. zawartej z Panem B. H. zamieszkałym w W. ,

Ponadto w dniu 16 lutego 2005r., zawarł również z firmą "K" z siedzibą w O umowę komisu dotyczącą sprzedaży samochodu BMW 325.

Powyższe samochody zakupione w innych krajach członkowskich odsprzedane zostały na terytorium kraju :

Fiat Uno 1,0 KAT nabyty w dniu 26.11.2004r. w cenie 211.11 zł ( 50 Euro ), odsprzedano za kwotę 4.200 zł - 07.02.2005r.,

Volkswagen Polo 1,0 KAT nabyty w dniu 20.12.2004r. w cenie 206,22 zł ( 50 Euro ), odsprzedano za kwotę 4.200 zł - 14.02.2005r.,

Volkswagen Polo 1,3 nabyty w dniu 20.12.2004r. w cenie 123,73 zł ( 30 Euro), odsprzedano za kwotę 2.000 zł - 18.02.2005r.,

BMW 325 nabyty w dniu 05.01.2005r. w cenie 206,67 zł ( 50 Euro ), odsprzedano za kwotę 3.000 zł - 20.03.2005r.

Z uwagi na to, że w okresie od 1 maja 2004 r. do 31 marca 2006 r. podatnik, jak wynikało z poczynionych w sprawie ustaleń, nabył aż 52 samochody osobowe, które później sprzedawał innym osobom na terenie kraju z zyskiem, organ podatkowy I instancji uznał, że czynności te były wykonywane w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania ich w sposób częstotliwy i w ramach działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - powoływanej dalej jako: ustawa VAT. Dało to, w ocenie organu, podstawę do przyjęcia, iż skarżący działał w charakterze podatnika podatku od towarów i usług i zobligowany był do rozliczenia podatku VAT z tytułu sprzedaży samochodów i wystawienia faktur dokumentujących sprzedaż samochodów na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Mając na uwadze powyższe okoliczności sprawy, organ podatkowy dokonał określenia podatnikowi zobowiązania w podatku od towarów i usług za sporny miesiąc rozliczeniowy. Zaś z uwagi na charakter działalności - handel używanymi samochodami - do opodatkowania zastosował szczególne procedury unormowane w art. 120 ustawy VAT, gdzie podstawą opodatkowania jest marża.

Odwołując się od powyższej decyzji podatnik wniósł o jej uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Uzasadniając swoje żądanie zarzucił organowi podatkowemu wydanie decyzji z nieprawidłową datą, co stanowi o naruszeniu przepisu art. 32 ust. 1 Konstytucji. Podniósł też, że fakt zarejestrowania przez niego działalności gospodarczej pod firmą "A" nie dowodzi jeszcze, iż działalność ta była rzeczywiście "prowadzona", gdyż pomimo zarejestrowania działalności gospodarczej i zgłoszenia w urzędzie skarbowym jej rozpoczęcia, faktycznie jej nie wykonywał. Dlatego też, według niego ,organ I instancji ignoruje ustawowe sformułowanie "prowadzenie" działalności gospodarczej i pojęcie przedsiębiorcy określone w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, jak i w ustawie z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej. Ponadto zarejestrowane przedsiębiorstwo nie posiada w zakresie swojej działalności importu pojazdów, pośrednictwa handlowego, czy autokomisu, a zatem gdyby przyjąć, że była prowadzona przez niego działalność w ramach wskazanego przedsiębiorstwa, to nie powinno to mieć znaczenia w odniesieniu do handlu samochodami, gdyż zarejestrowany zakres działalności nie odpowiada tejże działalności handlowej. Ponadto zarzucił organowi, iż nie dowiódł on, że zakupy poszczególnych pojazdów dokonywane były z zamiarem ich dalszej odsprzedaży. Według strony odsprzedaż ta nie miała charakteru profesjonalnego obrotu, z uwagi na brak stosownej rejestracji prowadzenia działalności gospodarczej w tym zakresie. Podniósł też, że nigdy nie był podatnikiem podatku od towarów i usług wskazując na okoliczność, że ilekroć składał w urzędzie skarbowym wnioski o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług (VAT-24), tylekroć uzyskiwał stosowne zaświadczenia VAT-25 o braku obowiązku uiszczania podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środka transportu, co utwierdziło go w przekonaniu, iż nie jest podatnikiem podatku VAT. Urząd skarbowy nie informował go przy tym o konieczności zarejestrowania właściwej działalności, a aktualnie swoimi błędami próbuje obarczyć podatnika. Zwrócił także uwagę na fakt, że nie miał obowiązku wystawiania faktur VAT, gdyż dokonywał odsprzedaży samochodów jako osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej, a tym samym nie będąca podatnikiem podatku od towarów i usług. Dodatkowo zarzucił nie uwzględnienie w zaskarżonej decyzji wskazanych przez niego kosztów uzyskania przychodów.

W tym stanie faktycznym i prawnym Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu stwierdził, iż zgodnie z art. 5 ustawy VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, a przez dostawę towarów, o której mowa w ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast w myśl art. 15 ust. 1 ustawy VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Stosownie zaś do ust. 2 lego artykułu działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Z przytoczonej definicji wynika, że działalność gospodarcza w rozumieniu analizowanej ustawy to przede wszystkim profesjonalny obrót gospodarczy, jednak za działalność taką uznaje się też czynności z zakresu działalności produkcyjnej, handlowej, usługowej, wykonywane sporadycznie, a nawet jednorazowo - jednak wtedy, gdy okoliczności wykonywania tych transakcji wskazują na zamiar ich wykonywania w sposób częstotliwy. Zauważył ponadto, co wynika z ostatecznej decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 10 stycznia 2008 r., Nr [...] i prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 25 czerwca 2008 r. (sygn. akt I SA/Op 55/08), że podatnik w dniu 28 listopada 2003 r. utracił prawo do zwolnienia od podatku od towarów i usług, stając się tym samym czynnym podatnikiem podatku VAT, zobowiązanym do prowadzenia ewidencji, sporządzania deklaracji oraz odprowadzania podatku VAT. W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w ustalonym w sprawie stanie faktycznym, bezsprzeczny jest fakt prowadzenia przez podatnika działalności w zakresie handlu samochodami używanymi, przez co należy rozumieć zorganizowaną wymianę dóbr, obrót towarów polegający na kupnie - sprzedaży. Handel oznacza bowiem dokonywanie w sposób zorganizowany zakupów towarów w celu ich odsprzedaży. Podatnik dokonał w kontrolowanym okresie zakupu i sprzedaży 52 pojazdów. Systematyczne nabywanie pojazdów na terenie krajów Unii Europejskiej i ich dostawa do kraju wskazują, że czynności te były wykonywane w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania ich w sposób częstotliwy i miały charakter działalności handlowej i zarobkowej. Podatnik dokonywał nabycia samochodów z zamiarem ich dalszej odsprzedaży, o czym świadczy - w ocenie organu odwoławczego - ich dalsza sprzedaż w krótkim czasie od daty nabycia i różnice pomiędzy ceną nabycia i sprzedaży. Czynności te były wykonywane w sposób częstotliwy, w celach zarobkowych. Zwrócono przy tym uwagę na fakt, że podatnik prowadząc działalność na taką skalę nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi oraz nie zatrudniał pracowników, którzy mogliby prowadzić pojazdy mechaniczne, co potwierdza, iż zakup samochodów używanych następował wyłącznie celem dalszej odsprzedaży. Działalność ta miała zatem charakter profesjonalnego obrotu używanymi pojazdami. Zauważone też zostało, że sam podatnik, na wezwanie organu podatkowego oświadczył, iż w latach 2003 - 2005 źródłem jego utrzymania były dochody, które uzyskiwał z handlu samochodami. Zgromadzono więc materiał dowodowy wystarczający do podjęcia rozstrzygnięcia, a zaskarżona decyzja odpowiada wymogom określonym w art. 210 § 4 O.p.

Dalej wskazano, iż o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz o statusie podatnika nie decyduje treść samego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, czy tez zgłoszenie rejestracyjne, lec...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »