Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

02.06.2009

Co zrobić z pamięcią fiskalną po zakończeniu pracy kasy

Z uzasadnienia: W konsekwencji, po zakończeniu pracy przez kasę rejestrującą w trybie fiskalnym i po przeprowadzeniu czynności opisanych w załączniku nr 4 do powołanego rozporządzenia, przy jednoczesnym obowiązku przestrzegania pozostałych przepisów rozporządzenia w tym dotyczących przechowywania wydruków z kasy rejestrującej nie zachodzi w ocenie sądu konieczność dalszej ochrony pamięci fiskalnej kasy rejestrującej, która zakończyła pracę w trybie fiskalnym.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Barbara Kołodziejczak-Osetek, Sędziowie Sędzia WSA Anna Wesołowska (sprawozdawca), Asesor WSA Aneta Trochim-Tuchorska, Protokolant Ewa Rutkowska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 marca 2009 r. sprawy ze skargi P. S.A. z siedzibą w P. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] lipca 2008 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną, 2) określa, że uchylona interpretacja indywidualna nie może być wykonana w całości, 3) zasądza od Ministra Finansów na rzecz P. z siedzibą w P. kwotę 200 zł (słownie: dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 9 kwietnia 2008r. P. S.A. (dalej "Spółka" lub "Skarżąca") zwrócił się do Ministra Finansów z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie użytkowania kas rejestrujących.

W uzasadnieniu wniosku Spółka wyjaśniła, że przepisy ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - dalej "ustawa o VAT" oraz rozporządzenia Ministra Finansów z 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 51, poz. 375 ze zm.) - nakładają na nią obowiązek stosowania kas rejestrujących do ewidencji obrotu i kwot podatku VAT należnego we wszystkich komórkach organizacyjnych dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Spółka wyjaśniła, że na stacjach paliw należących do Koncernu zainstalowanych jest około 3300 kas rejestrujących i w sytuacji, gdy większość stacji paliw pracuje w systemie całodobowym przez siedem dni w tygodniu, a okres używalności kas ograniczony jest ilością (1860) możliwych do zapisania raportów dobowych w ich modułach fiskalnych, po pięcioletnim okresie pracy kasy na stacji paliw musi zostać wymieniony w niej moduł fiskalny. Ponadto spółka wyjaśniła, że w jej przypadku zapełnienie się modułu fiskalnego kasy jest równoznaczne z wycofaniem kasy z dalszego użytkowania, co spowodowane jest przez dwa czynniki - ekonomiczny i techniczny. Po pierwsze, w przypadku użytkowanych przez koncern drukarek fiskalnych wymiana modułu fiskalnego to koszt rzędu 50% wartości nowej drukarki. Po drugie, zużycie techniczne części mechanicznych kasy w znaczący sposób zwiększa jej awaryjność, co powoduje realne zagrożenie, że po wymianie modułu fiskalnego kasy Spółka zmuszona będzie do wycofania jej z eksploatacji z przyczyn technicznych przed kolejnym zapełnieniem modułu fiskalnego. Pięcioletnie i starsze kasy nie spełniają warunków technicznych umożliwiających bezkonfliktową współpracę z najnowszą wersją systemu sprzedaży stosowanego na stacjach paliw Koncernu. Spółka podkreśliła, że warunki rynkowe zmuszają ją do ciągłego wprowadzania nowych rozwiązań zarówno w oprogramowaniu, jak i w urządzeniach współpracujących z systemami sprzedaży.

W dalszej części uzasadnienia Spółka wyjaśniła, że po wycofaniu kasy z eksploatacji zgodnie z zapisem § 5 ust. 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108 poz. 948 ze zm.) - dalej "rozporządzenie MF z dnia 4 lipca 2002r." dokonywany jest odczyt zawartości modułu fiskalnego kasy przez serwisanta, zamykający tym samym pracę kasy w trybie fiskalnym, w obecności pracownika urzędu skarbowego, który z tych czynności sporządza protokół. Tak sporządzony i podpisany przez biorące udział w odczycie strony protokół jest podstawą do wystąpienia do naczelnika właściwego urzędu skarbowego z wnioskiem o wykreślenie kasy z ewidencji urzędu.

Na podstawie powyższego stanu faktycznego Spółka zadała pytanie, czy w sytuacji opisanej powyżej po otrzymaniu decyzji naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wykreśleniu kasy z ewidencji urzędu można przekazać ją do utylizacji bez konieczności odesłania jej do serwisu centralnego producenta celem demontażu modułu fiskalnego.

Spółka wskazała, że w jej ocenie nie ma obowiązku odsyłania kasy do producenta celem demontażu modułu fiskalnego. Kasa, która zakończyła pracę w trybie fiskalnym nadal pozostaje własnością Spółki i nie może tu mieć zastosowania przepis § 5 ust 9 rozporządzenia MF z dnia 4 lipca 2002r., gdyż Spółka nie dokonuje wymiany pamięci fiskalnej, a kasa do utylizacji przekazana zostaje dopiero po otrzymaniu decyzji naczelnika urzędu skarbowego o wykreśleniu jej z ewidencji urzędu.

Minister Finansów w indywidualnej interpretacji z dnia [...] lipca 2008r. uznał stanowisko Spółki przedstawione we wniosku za nieprawidłowe. Powołując się na przepis § 5 ust. 8 rozporządzenia MF z dnia 4 lipca 2002r. wyjaśnił, że zakończenie pracy w trybie fiskalnym przez każdą kasę lub wymiana pamięci fiskalnej kasy wymaga sporządzenia protokołu czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującej. Na podstawie powyższego protokółu z czynności odczytania zawartości pamięci Naczelnik właściwego Urzędu Skarbowego dokonuje wykreślenia tej kasy z rejestru urządzeń kasowych. Minister Finansów w oparciu o powyższe stwierdził, że pamięć kasy fiskalnej po zapełnieniu staje się bezużyteczna, w związku z tym istnieje konieczność jej likwidacji zgodnie z przepisami rozporządzenia MF z dnia 4 lipca 2002r. Jednocześnie organ wyjaśnił, że ustawodawca nie określił terminu przechowywania ani sposobu likwidacji zużytych kas, a ochroną objął tylko pamięć fiskalną kas rejestrujących. Ponadto podkreślił, że po odczycie kasy, należy rolki paragonów wraz z książką serwisową przechowywać przez okres 5 lat. W związku z powyższym wskazał, iż brak jest regulacji dotyczącej obowiązku przechowywania przez podatników wycofanych z użycia kas rejestrujących. W konsekwencji po ich wycofaniu z użytku i dokonaniu wszelkich formalności określonych przepisami prawa, rozporządzenie kasami pozostaje w gestii Podatnika. Reasumując, mając na względzie przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz przywołane powyżej przepisy prawne Minister Finansów podkreślił, iż w sytuacji gdy Spółka zaprzestała używać kasy, po dokonaniu z udziałem pracownika urzędu skarbowego czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy oraz sporządzeniu na tę okoliczność protokołu, a tym samym kończąc pracę kasy w trybie fiskalnym - możliwe jest dokonanie likwidacji przedmiotowej kasy poza pamięcią fiskalną która jest przekazana do producenta lub importera urządzenia fiskalnego, celem komisyjnego zniszczenia. W ocenie organu, unormowania przepisu § 5 ust. 9 rozporządzenia MF z dnia 4 lipca 2002r., znajdują zastosowanie dla wszystkich czynności wymienionych w ust. 8 przepisu tj. odnoszą się do sytuacji związanych z odczytem pamięci kasy fiskalnej, która podlega wymianie, zarówno w warunkach jej wymiany bezpośrednio po dokonaniu tych czynności, jak i w przypadku gdy wymiany dokona inny, potencjalny użytkownik tej kasy.

Pismem z dnia 30 lipca 2008r. Spółka wezwała Ministra Finansów do usunięcia naruszenia prawa. W uzasadnieniu podniosła, że wniosek o udzielenie interpretacji indywidualnej dotyczył przypadku zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym. W związku z powyższym, w oceni...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »